پروانه مونارک

متن کتاب:

جاندار کرمی شکلِ زیبا، در شکل مقابل کرم نیست.

شکل مقابل نوزاد پروانه مونارک را نشان می دهد.

نوزاد پروانه مونارک شبیه کرم است ولی کرم نمی باشد.

نوزاد پروانه مونارک در شکل مقابل در حال خوردن برگ است.

پروانه مونارک یکی از شگفت انگیزترین رفتارها را به نمایش می گذارد.

زیست 96: پروانه مونارک هرسال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید.

اینکه پروانه مونارک چگونه می تواند مسیر خود را در طی مهاجرت پیدا کند برای سال ها یک معما بود.

زیست شناسان پس از سال ها پژوهش، به تازگی معمای نحوه مسیر یابی مونارک را حل کرده اند.

زیست شناسان در بدن پروانه مونارک، یاخته های عصبی (نورون هایی) یافته اند که پروانه ها با استفاده از آنها، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهند و به سوی مقصد پرواز می کنند.

زیست شناسان علاوه بر تلاش برای پی بردن به رازهای آفرینش، سعی می کنند از یافته های خود برای بهبود زندگی انسان نیز بهره بگیرند.

نکات قابل استنباط:

نوزاد پروانه مونارک گیاه خوار می باشد.

نوزواد پروانه مونارک همانند سایر گیاه خواران، انرژی خود را به طور مستقیم

از گیاهان و به طور غیر مستقیم از نور خورشید به دست می آورد.

به احتمال زیاد نوزاد پروانه مونارک توانایی گوارش سلولز را دارد.  (خودش یا توسط میکروب های داخل بدنش)

احتمالا خود پروانه مونارک از برگ گیاهان تغذیه نمی کند.

نوزاد پروانه مونارک از همه سامانه های بافتی گیاه (سامانه های پوششی، زمینه ای و آوندی تغذیه می کند).

نوزاد پروانه مونارک حتی از پوستک (لایه پوشاننده روپوست برگ، از جنس ترکیبات لیپیدی مانند کوتین) نیز تغذیه می کند.

رفتار پروانه مونارک شگفت انگیزترین رفتار نیست بلکه یکی از شگفت انگیزترین رفتارها می باشد.

رفتار: پاسخ جانور به یک محرک را رفتار می گویند. مثلا فرار کردن گربه در موقع شنیدن صدای ترسناک یک رفتار می باشد.

رفتار تغذیه نوزاد مونارک از گیاهان یک رفتار غریزی و ژنی می باشد.

در پشت بدن نوزاد مونارک شش زایده دیده می شود.

زایده های پشت بدن نوزاد پروانه مونارک به رنگ سیاه بوده و قاعده آنها قرمز رنگ می باشد.

فاصله جفت زایده وسطی از دو زایده دیگر یکسان نمی باشد (به یکی نزدیکتر از دیگری می باشد).

این نوزاد در حال تغذیه بوده و قسمت شکم ان به طرف برگ می باشد و ما قسمت پشت جانور را می بینیم.

مونارک یک پروانه و در نتیجه یک حشره است بنابراین ویژگی های حشرات را می توان در پروانه و نوزاد کرمی شکل دید مثلا: گردش خون باز، تنفس نایدیسی، چشم مرکب، مغز متشکل از چندین گره عصبی و …

در بدن نوزاد مونارک رنگ های سفید، سیاه، زرد و قرمز دیده می شود.

نوزاد پروانه مونارک توانایی مهاجرت و نیز توانایی تولید مثل و تخم گذاری را ندارد.

جهت مهاجرت مونارک از شمال به جنوب و یا از جنوب به شمال می باشد.

مکزیک و جنوب کانادا هر دو هم مبدا و هم مقصد نهایی مهاجرت پروانه مونارک هستند.

زیست 95: پروانه مونارک طی سه نسل پی در پی از مکزیک تا جنوب کانادا مهاجرت می کند.

زیست 95: هر پروانه مونارکی نمی تواند هم از شمال به جنوب و هم از جنوب به شمال مهاجرت کند.

پروانه مونارک توانایی مسیر یابی برای مهاجرت را دارد ولی شاید نوزاد کرمی نداشته باشد.

زیست شناسی قدیم جزء نگر ولی زیست شناسی جدید کل نگر می باشد.

زیست شناسان جدید (کل نگر) معمای مسیر یابی پروانه مونارک را حل کرده اند.

در حل معمای مسیر یابی مونارک، علاوه بر خود جاندار ، جانداران و موجودات غیرزنده دیگر نیز در نظر گرفته شده است. (کل نگری)

مونارک برای مسیر یابی از جایگاه خورشید استفاده می کند.

پروانه مونارک فقط در روز می تواند مسیر یابی کند (به علت وجود خورشید).

پروانه مونارک هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت با استفاده از جایگاه خورشید مسیریابی می کند.

مونارک جایگاه خورشید را در آسمان تشخیص داده و با توجه به آن به طرف مقصد (نه خورشید) پرواز می کند.

یاخته های عصبی کمک کننده به تشخیص جایگاه خورشید از نوع حسی می باشند.

مونارک برای مسیر یابی علاوه بر نورون های حسی به نورون های رابط و حرکتی نیز نیاز دارد.

زیست شناسان برای پی بردن به رازهای آفرینش تلاش می کنند.

همچنین زیست شناسی در مبارزه با آفت های کشاورزی، در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاه ها نیز به ما کمک می کند.

یکی از هدف های اصلی زیست شناسان، مشاهده تنوع زیستی و در پی آن، یافتن ویژگی های مشترک گونه های مختلف است

زیست شناسی با همکاری علوم دیگر در ساخت بعضی تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی نقش دارد.

سوال صحیح غلط:

 • مونارک نام نوعی کرم است. غ
 • نوزادمونارک شبیه والدینش می باشد. غ
 • نوزاد پروانه مونارک دارای بخش های سفید، زرد و سیاه می باشد. ص
 • ابتدای برجستگی های روی بدن نوزاد مونارک قرمز رنگ می باشد. ص
 • نوزاد پروانه مونارک گیاه خوار می باشد. ص
 • نوزاد پروانه مونارک توسط والدینش تغذیه می شود. غ
 • نوزا پروانه مونارک می تواند یاخته های گیاهی را هضم کند. ص
 • در روی بدن نوزاد پروانه مونارک 6 زایده وجود دارد. ص
 • پروانه مونارک شگفت انگیزترین رفتارها را دارد. غ
 • نوزاد پروانه مونارک کرمی می باشد. غ
 • پروانه مونارک در طی سه نسل از مکزیک تا جنوب کانادا می رود. غ
 • سه نسل لازم است تا پروانه مونارک از مکزیک به کانادا رفته و دوباره به مکزیک برگردد. ص
 • یک پروانه مونارک می تواند از مکزیک تا کانادا رفته و دوباره به مکزیک برگردد. غ
 • نوزاد پروانه مونارک توانایی پیدا کردن مسیر مهاجرت را ندارد. ص
 • پروانه مونارک توانایی مهاجرت دارد. ص
 • پروانه های مونارک توانایی مسیر یابی دارند. ص
 • حشرات یاخته عصبی ندارند. غ
 • نورون نوعی یاخته عصبی است.
 • زیست شناسان قدیمی در یافته اند که پروانه های مونارک دارای یاخته های عصبی برای مسیریابی هستند. غ
 • نحوه مسیر یابی پروانه های مونارک یکی از معماهای علم زیست شناسی است. غ
 • یاخته عصبی بعضی جانوران می تواند جایاه خورشید را در آسمان تشخیص دهند. غ
 • جایگاه خورشید در آسمان عامل محیطی موثری در مسیر یابی پروانه های مونارک می باشد. ص
 • پروانه های مونارک در طی مهاجرت در مسیر خورشید حرکت می کنند. غ
 • جهت مهاجرت پروانه های مونارک دائما به طرف جنوب می باشد. غ
 • پروانه مونارکی که به طرف جنوب مهاجرت می کند نمی تواند به طرف شمال مهاجرت کند.ص
 • همه پروانه ها در بدن خود یاخته های عصبی برای تعیین جایگاه خورشید در آسمان دارند. غ
 • همه نورون های بدن پروانه مونارک در تعیین مسیر مهاجرت موثرند. غ
 • بعضی جانوران قادرند موقعیت خورشید در آسمان را تشخیص دهند. ص
 • هدف همه زیست شناسان پیدا کردن رازهای آفرینش می باشد. غ
 • یکی از اهداف زیست شناسان پیدا کردن رازهای آفرینش می باشد. ص
 • زیست شناسان از همه یافته های خود برای بهبود زندگی انسان بهره می گیرند. غ

سوالات کوتاه پاسخ:

مطالب مرتبط:

پروانه مونارک

پروانه های مونارک Monarck را سلطان دنیای حشرات نامیده اند. حتی بعضی پا را از آن فراتر نهاده و آنها را آفریدگارهای کوچکی دانسته اند، زیرا مونارک ها کارهای خارق   العاده و معجزه مانندی انجام می دهند. اول اینکه در چرخه زندگی آنها یک تخم کوچک تبدیل به نوزادی کرمی شکل می شود و سپس این نوزاد به درون قالبی زمردین می رود و در آنجا تبدیل به پروانه ای زیبا و دلفریب می شود. دست آخر و مهمتر اینکه مهاجرت می کنند. آنها مسافت زیادی را می پیمایند تا زمستان را در یک منطقه خوش آب و هوا بگذرانند. رفتار مونارک ها بسیار جالب است. یک پروانه سفر خود را کامل نمی کند. پروانه های نسل زمستان تنبل اند و تولید مثل نمی کنند. آنهایی که در بهار به خانه های خود در شمال برمی گردند، در طول راه زاد و ولد می کنند. این فرزندان آنها هستند که به نقطه آغاز برمی گردند.

monach_lifecycle3
خویشاوندان این پروانه در همه اقلیم ها که گیاه علف شیر یا گونه های گیاهی نزدیک به آن مثل فرفیون پیدا شود، وجود دارند، البته به جز نواحی قطبی شیره سمی این گیاهان که توسط مونارک ها نوشیده می شود، آنها را در برابر پرنده ها محفوظ نگه می دارد. به نظر می رسد رنگ نارنجی زیبای پروانه های مونارک هشداری است به پرنده که مراقب باشید، طعمه شما می تواند کشنده باشد!
به هر حال رنگ بال مونارک عاملی است که همه آنها را از گزند پرندگان شکارچی در امان نگه می دارد.
زندگی پروانه های مونارک مانند همه حشرات از یک تخم شروع می شود. مونارک ماده حدود ۴۰۰ تخم روی برگ های گیاه فرفیون می گذارد. حدود دو هفته طول می کشد تا تخم های کوچک زردرنگ به تکامل برسند. در این مرحله سر نوزادها از روی پوسته تخم قابل مشاهده است. یک نوزاد تازه متولد شده در حالیکه تنها دو میلی متر طول دارد، حریصانه غذا می خورد. حتی پوسته تخم خود را نیز می خورد ! و بعد از آن شروع به تغذیه از گیاه می کند. آنها شب ها و روزهای متوالی به خوردن ادامه می دهند و تنها اندکی برای استراحت متوقف می شوند. نوزاد مونارک در اولین روز زندگی خود، به اندازه وزنش غذا می خورد!
نوزادهای بالغ که رشدشان کامل شده باشد، پنج سانتی متر طول دارند و وزن شان ۲ هزار و ۷۰۰ برابر وزن زمان تولدشان است.
هنگامی که نوزادها برای مرحله شفیرگی آماده می شوند، آرام و قرار ندارند. آنها گیاه زمان تولدشان را ترک می کنند تا شاید پناهگاهی بیابند که بتواند شرایط تغییر شکل آنها را ممکن سازد. زمانی که آنها مکان مناسبی برای این کار بیابند با استفاده از غده های مخصوصی که در دهان خود دارند، شروع به تنیدن تاری ابریشمین در زیر یک شاخه کوچک یا یک برگ می کنند و آن را تکیه گاهی می کنند و به شکل J از آن آویزان می شوند. بعد از سپری شدن زمانی چند مونارک وارد مرحله شفیرگی می شود.
پروانه اکنون شبیه یک قطره آب در حال چکیدن از درخت و به رنگ سبز درخشان دیده می شود. شکل و رنگ آن به آرامی در حال عوض شدن است. لایه بیرونی آن به مانند یک زمرد زیبا و سخت در حالیکه با لکه های طلایی رنگ تزئین شده می درخشد. داخل این Chrysalis تغییرات جالب و باورنکردنی در حال پدید آمدن است.

بعد از دو هفته، شما می توانید پروانه ها را داخل شفیره های شفاف ببینید. وقتی که مونارک متولد می شود، بال هایش خیس و پر از چین و چروک و شکم آن بسیار بزرگ است. پروانه ای که تازه از شفیره بیرون می آید، به پوسته Chrysalis می چسبد تا مایعی که در شکم اوست به رگبال هایش پمپ شود تا بتواند بال هایش را باز کند. پس از چند ساعت که بال ها خشک شدند و شکمش به اندازه نرمال بازگشت، بالاخره پروانه  مهاجر بال می  گشاید و به پرواز درمی آید.
گفتنی است در ایالات متحده و به خصوص در ایالت کالیفرنیا، قانون به شدت از مونارک ها حمایت می کند. آسیب رساندن به آنها در آنجا حدود ۵۰۰ دلار جریمه در پی خواهد داشت. جالب توجه آنکه در ایالات متحده شرکت هایی وجود دارند که پروانه های مونارک را به متقاضیان برای رها کردن در مراسم ازدواج یا مراسم شاد از این دست، عرضه می دارند. این موضوع بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته است. پس اگر خواهان مراسم ازدواج باشکوهی هستید، می توانید به فکر پرواز پرنده های مونارک در مراسم تان باشید.
پروانه های مونارک پائیز هر سال در جنوب کانادا گرد هم می آیند تا به جنوب مهاجرت کنند. بعضی از اینها ۲ هزار و ۹۰۰ کیلومتر سفر می  کنند، برای اینکه زمستان را در مکزیک بگذرانند. البته بعضی نیز در کوبا یا ایالت کالیفرنیا زمستان را به بهار می رسانند. میلیون ها پروانه با شکوه مونارک در پناهگاه هایی در اطراف مکزیکوسیتی به سر می برند که بیشترین زمان فعالیت آنها در طول روز، بین صبح تا ساعت یک بعد از ظهر است. در این ساعات شما می  توانید مونارک ها را ببینید که در حال پرواز آسمان را کاملا پوشانده اند وصدای جادویی بال های آنها هنگام پرواز شما را مجذوب می  کند.
در شمال کانادا و ایالات متحده و نیز در مکزیک سازمان هایی برای حمایت از مونارک ها وجود دارند. موضوعی که باعث نگرانی دوستداران این پروانه ها شده، این است که در جنوب مکزیک درختانی که خانه زمستانی مونارک ها هستند، دایما در حال قطع شدن هستند. این مساله می  تواند به حضور آنها در مکزیک لطمه بزند. آدم ها باید توجه بیشتری به این پروانه های با شکوه داشته باشند. این نظر همه عاشقان پروانه هاست.
مونارک ها در طول مهاجرت با خطرات بسیاری مواجه می  شوند. خطراتی مثل توفان پرنده های شکارچی، انسان ها و نیز خستگی و سستی خود آنها می  تواند باعث از بین رفتن آنها شود. بعضی از مونارک ها در اثر توفان تلف و بعضی نیز توسط پرندگان خورده می  شوند. صدها مونارک ممکن است در اثر برخورد با ماشین های در حال عبور از بزرگراه ها کشته شوند، با این همه، گاهی پروانه های خسته در حال پرواز دیده می شوند که همچنان سعی می  کنند به پرواز ادامه دهند در حالیکه هر لحظه ممکن است فرو بیفتند.
پروانه های زیبای مونارک، در طول مهاجرت طولانی خود به طور وسیعی از شهد گل ها تغذیه می  کنند تا قند لازم برای فعالیت روزانه و نیز امکان ذخیره ساختن چربی در شکم را به دست آورند. این ذخیره چربی منبع انرژی آنها در طول سفر خواهد بود. آنها باید بتوانند روزی ۸۰ کیلومتر را با سرعتی حدود ۲۰ کیلومتر در ساعت بپیمایند. پروانه ها در طول راه و به منظور حفظ انرژی ساعاتی را به استراحت می  پردازند. اجتماع خوشه ای شکل آنها روی درختان در هنگام استراحت منظره زیبا و چشم نوازی را پدید می  آورد.
در نهایت حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد پروانه ها در طول اقامت به محل مهاجرتشان به دلایل متعددی از بین می  روند. پروانه های مهاجر در راه خود به شمال تولید مثل می  کنند و نسلی از مونارک را به وجود می  آورند که این نسل جدید به شمال می  رسد.
از جرئیاتی که در مورد مهاجرت پروانه های مونارک در پرده ابهام باقی مانده و مساله ای که بیش از هر چیز ذهن دوستداران این پروانه ها را به خود مشغول کرده این است که چرا مونارک ها پس از مهاجرت به جنوب مجددا به محل اولیه خود برمی گردند؟ متاسفانه هنوز جواب روشنی برای این سوال پیدا نشده است. محققان در تلاشند تا با جمع آوری اطلاعات درباره رفتار بیولوژیک مهاجرت، راز این معما را کشف کنند.
در مورد علت مهاجرت به جنوب هم هر چند پاسخ قطعی وجود ندارد، اما فرضیه هایی در این مورد ارایه شده است. اولین و ساده ترین توضیح در این مورد این است که مهاجرت مونارک ها شبیه به مهاجرت پرندگان است. آنها به مناطق گرمتر مهاجرت می  کنند تا از سرمای هوا و کاهش غذا در اثر کاهش دما جان به در برند. اما پروانه ها از کجا می  دانند که زمستان سرد است؟ آنها نمی       دانند. درواقع چیزی که آنها حس می       کنند تغییر میزان روشنایی در طول شبانه روز و تفاوت طول روز و شب است. با تغییر فصل از پائیز به زمستان، روزها کوتاه تر و شب ها بلندتر می       شوند و دمای شب هنگام نیز سردتر است. بانمودار شدن این نشانه ها، مونارک ها محل زیستشان را به قصد استراحتگاه های جنوبی ترک می   کنند.

شاید ذکر این نکته در اینجا جالب باشد که مونارک ها همواره از یک الگو برای رسیدن به مقصد پیروی می  کنند. در واقع آنها همه ساله از یک مسیر مشخص به جنوب می  روند. اما چرا؟ دانشمندان به طور عمده محدودیت غذایی را دلیل پیروی پروانه ها از یک الگوی همیشگی سفر عنوان می     کنند. مونارک ها به گیاهان فرفیون و گیاهان شبیه آن وابستگی تام دارند، از جمله به گیاه علف شیر.
نکته آخر اینکه پروانه ها و به خصوص مونارک ها از باشکوه ترین آفریده های آفریدگار هستند. پروانه های باشکوهی که زیبایی آنها چشمان هر انسانی را خیره می  کند. به درستی پروانه های مونارک را سلطان دنیای حشرات نامیده  اند. به واقع دوست داشتنی اند و نیازمند مراقبت. مبادا که از شاهکارهای آفرینش محروم شویم.

about author

lotfi128

lotfi128@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

One Comment on "پروانه مونارک"

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!