انتشارات موج دانش

سطوح مختلف حیات

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

چهار سطح اول سطوح سازمان یابی حیات را به ترتیب نام ببرید.   1           یاخته، بافت، اندام، دستگاه
چهار سطح انتهای سطوح سازمان یابی حیات را به ترتیب نام ببرید.           1           اجتماع، بوم سازگان، زیست بوم، زیست کره
در کدام سطوح از سطوح سازمان یابی حیات موجودات غیرزنده نیز وجود دارند؟ فقط نام ببرید.       75/0       بوم سازگان، زیست بوم، زیست کره
اولین و آخرین سطح از سطوح سازمان یابی حیات چه نام دارد؟    5/0        اولین سطح یاخته و آخرین سطح زیست کره می باشد.
سومین، پنجمین و هفتمین سطح از سطوح سازمان یابی حیات را به ترتیب نام ببرید.    75/0       اندام، جاندار و اجتماع
کوچکترین واحدی که همه ویژگی های حیات را دارد چیست؟     25/0       یاخته
کدام سطوح سازمان یابی حیات در تک یاخته ها دیده نمی شود؟ فقط نام ببرید.          75/0       بافت، اندام و دستگاه
در تک یاخته ها بعد از سطح یاخته کدام سطح از سطوح سازمان یابی حیات قرار دارد؟   25/0       جاندار
در کدام سطح از سطوح سازمان یابی حیات چندین جاندار از یک نوع وجود دارند؟        25/0       جمعیت
در کدام سطح از سطوح سازمان یابی حیات که چندین گونه جادار در آن وجود دارد چه نام دارد؟     25/0       اجتماع
اولین سطحی از سطوح سازمان یابی حیات که مواد غیرزنده نیز وجود دارند چه نام دارد؟ 25/0       بوم سازگان
بافت را تعریف کنید؟ 5/0        تعدادی یاخته که با یکدیگر همکاری می کنند یک بافت را بوجود می آورند.
هر اندام از ………………… تشکیل شده است.           25/0       چند بافت
استخوان ران را می توان یک (بافت/ اندام) در نظر گرفت.          25/0       اندام
هر دستگاه بدن جانداران از چند ………………. تشکیل شده است. 25/0       اندام
دستگاه حرکتی از کدام اندام ها ساخته شده است؟ (دو مورد)      5/0        ماهیچه ها و استخوان ها
جمعیت را تعریف کنید؟          5/0        افراد یک گونه که در یک جا زندگی می کنند.
اجتماع چگونه بوجود می آید؟    75/0       در هر بوم سازگان جمعیت های گوناگون با هم تعامل دارند و یک اجتماع را بوجود می آورند.
هر زیست بوم از چند ……………. تشکیل می شود.     25/0       بوم سازگان
زیست کره شامل چه بخش هایی می باشد؟ 75/0       همه جانداران، همه زیستگاه ها و همه زیست بوم ها
زیست بوم (بزرگتر/ کوچکتر) از بوم سازگان می باشد.   25/0       بزرگتر
تعداد جانداران در یک اجتماع بیشتر است یا بوم سازگان؟           25/0       بوم سازگان
سه مورد از محیط های زیست کره زمین را نام ببرید.   75/0       خشکی ها، اقیانوس ها، دریاچه ها
گستره حیات از …………….. شروع می شود و با …………….. پایان می یابد.   5/0        یاخته و زیست کره

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.