سطوح مختلف حیات

متن کتاب:

مطلبی وارد نشده است.


نکات قابل استنباط:

یکی از ویژگی های جالب حیات، گستره وسیع و سطوح سازمان یابی آن است.

شکل صفحه بعد گستره وسیع و سطوح سازمان یابی حیات را نشان می دهد.

در مرکز شکل، نمایی کلّی از زیست کره نشان داده شده است.

زیست کره شامل همه محیط های زیستِ کره زمین، ازجمله خشکی ها، اقیانوس ها و دریاچه هاست.

زیست 95: گستره حیات، از اتم و مولکول شروع می شود و با زیست کره پایان می یابد.

زیست 96: گستره حیات، از یاخته شروع می شود و با زیست کره پایان می یابد.

زیست 95: سطوح سازمان یابی حیات

زیست 96: سطوح متفاوت حیات:

زیست 95: اتم ها باهم ترکیب می شوند و مولکول ها را به وجود می آورند.

زیست 95:  اندامک ها اجزای عملکردی یاخته اند، مانند راکیزه (میتوکندری) و هسته که جایگاه دِنا است.

زیست 95: با اینکه اندامک ها اجزای عملکردی یاخته هستند ولی همه ویژگی های حیات را ندارند.

یاخته کوچک ترین واحدی است که همه ویژگی های حیات را دارد.

زیست 95: هر یاخته از مولکول هایی تشکیل شده که باهم در تعامل اند، به گونه ای که مجموع این تعامل ها را حیات می نامیم.

تعدادی یاخته با یکدیگر همکاری می کنند و یک بافت را به وجود می آورند.

در یک بافت می تواند انواع مختلفی یاخته وجود داشته باشد مثل بافت خون

در ساختار بافت، علاوه بر یاخته ها مواد موجود در بین یاخته ها نیز در نظر گرفته می شود.

هر اندام از چند بافت مختلف تشکیل می شود؛ مانند استخوانی که در شکل صفحه بعد نشان داده شده است.

در هر اندامی حداقل دو بافت وجود دارد.

اندام استخوان از بافت هایی مانند، بافت استخوان، پوششی، پیوندی متراکم و … تشکیل شده است.

بدن گوزن از چند دستگاه تشکیل شده است.

هر دستگاه از چند اندام تشکیل شده است؛ مثلاً دستگاه حرکتی از ماهیچه ها و استخوان ها تشکیل شده است.

زیست 95: جانداری مانند گوزن، موجود جداگانه ای است.

زیست 96: جانداری مانند گوزن، فردی از گونه گوزن هاست.

زیست 95: مجموع جانداران یک گونه که در یک جا زندگی می کنند، یک جمعیت را به وجود می آورند.

زیست 96: افراد یک گونه که در یک جا زندگی می کنند، یک جمعیت را به وجود می آورند.

 

تا جمعیت فقط یک گونه

تصویر زیست 95:

شروع سطوح سازمان یابی حیات
از بوم سازکان به بعد هم موجود زنده هم غیر زنده
از بوم سازکان به بعد هم موجود زنده هم غیر زنده
شروع سطوح سازمان یابی حیات
تا جمعیت فقط یک گونه

تصویر زیست 96:

در هر بوم سازگان جمعیت های گوناگون باهم تعامل دارند و یک اجتماع را به وجود می آورند.

زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود.

زیست کره شامل همه جانداران، همه زیستگاه ها و همه زیست بوم های زمین است.

پایین ترین سطح سازمان یابی حیات یاخته می باشد.

در بعضی جاندارن سطوح سازمان یابی بافت، اندام و دستگاه وجود ندارد ولی سطوح یاخته، جاندار، جمعیت و … وجود دارد. (مثل تک یاخته ها)

جانداران پریاخته همه سطوح سازمان یابی حیات را نشان می دهند.

یاخته اولین (پایین ترین) سطح و زیست کره آخرین (بالاترین) سطح سطوح سازمان یابی حیات می باشد.

از سطح یاخته تا سطح فرد فقط یک گونه وجود دارد.

از سطح اجتماع به بالا گونه های مختلفی دیده می شود.

اولین سطحی که موجودات غیرزنده نیز دیده می شود سطح بوم سازگان می باشد.

در سطوح، بوم سازگان، زیست بوم و زیست کره هم موجودات زنده و هم موجودات غیر زنده وجود دارند.

در همه سطوح علاوه بر موجودات زنده و غیرزنده، روابط بین آنها نیز وجود دارد.

افراد یک گونه حداقل دو سطح (سطح یاخته و جاندار در تک یاخته ها) و حداکثر شش سطح (از یاخته تا جمعیت) را می توانند داشته باشند.

در مورد بعضی گونه ها، یاخته را می توان در دو سطح سازمان یابی حیات در نظر گرفت (مثلا یک باکتری هم در سطح یاخته و هم در سطح جاندار می تواند قرار بگیرد)

یک گونه از جانداران می تواند چندین جمعیت مختلف داشته باشد (در مکان های مختلف)

در گیاهان سطحی به نام دستگاه وجود ندارد.

با وجود اینکه گستره حیات از یاخته تا زیست کره می باشد ولی همه ویژگی های جانداران، در تمام اجزای سطوح حیات دیده نمی شود زیرا در سطوح بوم سازگان، زیست بوم و زیست کره علاوه بر موجودات زنده، موجودات غیرزنده نیز وجود دارند.

همه جانداران می توانند در تشکیل سطوح بالای سازمان یابی حیات (جمعیت، اجتماع، بوم سازگان، زیست بوم و زیست کره) نقش داشته باشند.

در بعضی سطوح سازمان حیات (از یاخته تا اجتماع) فقط موجودات زنده وجود دارند ولی در سطوح بالاتر (از بوم سازگان تا زیست کره) علاوه بر موجودات زنده، موجودات غیرزنده نیز وجود دارند.

به مجموع افراد چند جمعیت از گونه های مختلف که در مکان و زمان مشخصی زندگی می کنند اجتماع می گویند.

در سطوح سازمان یابی حیات، هر قدر از سطح جاندار به طرف زیست کره می رویم تعداد و تنوع کاهش می یابد.

(مثلا تعداد و تنوع زیست بوم ها کمتر از بوم سازگان می باشد).

تعداد و تنوع اجتماع  >  بوم سازگان >  زیست بوم  > زیست کره

 


سوال صحیح غلط:

یاخته می تواند همه ویژگی های حیات را داشته باشد. ص

هر یاخته ای همه ویژگی های حیات را دارد. غ

همه جانداران بافت ندارند. ص

به هر اجتماع یاخته ها می توان بافت گفت. غ یاخته هایی که با یکدیگر همکاری می کنند.

همه جانداران همه سطوح حیات را نشان می دهند. غ          تک یاخته ای ها سطوح بافت اندام و دستگاه را ندارند.

اولین سطحی که از سطوح حیات که موجودات غیرزنده نیز حضور دارند سطح اجتماع است. غ          سطح بوم سازگان

اولین سطح سازمان یابی حیات که چند گونه در آن حضور دارند اجتماع می باشد. ص

تعداد جانداران موجود در یک زیست بوم بیشتر از تعداد جانداران یک بوم سازگان می باشد. ص

دنای افراد موجود در یک اجتماع هیچ گاه نمی تواند مثل هم باشد. غ          ممکن است دو فرد یک جمعیت مثل هم باشند.

از افراد یک اجتماع می توان برای تهیه جاندار تراژن استفاده کرد. ص

 


سوالات کوتاه پاسخ:

چهار سطح اول سطوح سازمان یابی حیات را به ترتیب نام ببرید. 1           یاخته، بافت، اندام، دستگاه

چهار سطح انتهای سطوح سازمان یابی حیات را به ترتیب نام ببرید. 1           اجتماع، بوم سازگان، زیست بوم، زیست کره

در کدام سطوح از سطوح سازمان یابی حیات موجودات غیرزنده نیز وجود دارند؟ فقط نام ببرید. 75/0       بوم سازگان، زیست بوم، زیست کره

اولین و آخرین سطح از سطوح سازمان یابی حیات چه نام دارد؟ 5/0        اولین سطح یاخته و آخرین سطح زیست کره می باشد.

سومین، پنجمین و هفتمین سطح از سطوح سازمان یابی حیات را به ترتیب نام ببرید. 75/0       اندام، جاندار و اجتماع

کوچکترین واحدی که همه ویژگی های حیات را دارد چیست؟ 25/0       یاخته

کدام سطوح سازمان یابی حیات در تک یاخته ها دیده نمی شود؟ فقط نام ببرید. 75/0       بافت، اندام و دستگاه

در تک یاخته ها بعد از سطح یاخته کدام سطح از سطوح سازمان یابی حیات قرار دارد؟ 25/0       جاندار

در کدام سطح از سطوح سازمان یابی حیات چندین جاندار از یک نوع وجود دارند؟ 25/0       جمعیت

در کدام سطح از سطوح سازمان یابی حیات که چندین گونه جادار در آن وجود دارد چه نام دارد؟ 25/0       اجتماع

اولین سطحی از سطوح سازمان یابی حیات که مواد غیرزنده نیز وجود دارند چه نام دارد؟ 25/0       بوم سازگان

بافت را تعریف کنید؟ 5/0 تعدادی یاخته که با یکدیگر همکاری می کنند یک بافت را بوجود می آورند.

هر اندام از ………………… تشکیل شده است. 25/0 چند بافت

استخوان ران را می توان یک (بافت/ اندام) در نظر گرفت. 25/0       اندام

هر دستگاه بدن جانداران از چند ………………. تشکیل شده است. 25/0       اندام

دستگاه حرکتی از کدام اندام ها ساخته شده است؟ (دو مورد) 5/0        ماهیچه ها و استخوان ها

جمعیت را تعریف کنید؟ 5/0        افراد یک گونه که در یک جا زندگی می کنند.

اجتماع چگونه بوجود می آید؟ 75/0       در هر بوم سازگان جمعیت های گوناگون با هم تعامل دارند و یک اجتماع را بوجود می آورند.

هر زیست بوم از چند ……………. تشکیل می شود. 25/0       بوم سازگان

زیست کره شامل چه بخش هایی می باشد؟ 75/0 همه جانداران، همه زیستگاه ها و همه زیست بوم ها

زیست بوم (بزرگتر/ کوچکتر) از بوم سازگان می باشد. 25/0       بزرگتر

تعداد جانداران در یک اجتماع بیشتر است یا بوم سازگان؟ 25/0       بوم سازگان

سه مورد از محیط های زیست کره زمین را نام ببرید. 75/0       خشکی ها، اقیانوس ها، دریاچه ها

گستره حیات از …………….. شروع می شود و با …………….. پایان می یابد. 5/0        یاخته و زیست کره

 


سوالات چند گزینه ای:

مطلبی وارد نشده است.


تصاویر اضافی:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم تدریس:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم مرتبط:

مطلبی وارد نشده است.


مطالب مرتبط:

عنوان مطلب

مطلبی وارد نشده است.


 

about author

lotfi128

lotfi128@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!