یاخته واحد ساختار و عمل

متن کتاب:

مطلبی وارد نشده است.


نکات قابل استنباط:

یاخته، مکان خاصّی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی دارد؛ زیرا ویژگی حیات در این سطح، پدیدار می شود.

هر یاخته ای همه ویژگی های حیات را ندارد مثلا گلبول قرمز و آوند آبکش نمی تواند تقسیم شود.

یاخته، پایین ترین سطح ساختاری است که همه فعّالیت های زیستی در آن انجام می شود.

منظور جمله این است که همه فعالیت های زیستی در یاخته انجام می شود.

بدین ترتیب فعالیت هایی مانند گوارش غذا توسط انزیم ها که در بیرون یاخته انجام می شود جزو فعالیت های زیستی در نظر گرفته نمی شود.

البته هر فعالیت زیستی نمی تواند در هر یاخته ای انجام شود مثلا در یاخته های جانوری فتوسنتز انجام نمی شود.

همه جانداران از یاخته تشکیل شده اند.

بعضی جانداران، یک یاخته (جانداران تک یاخته ای) و بعضی دیگر، تعدادی یاخته (جانداران پریاخته ای) دارند.

از جانداران تک یاخته می توان به پارامسی، آمیب، باکتری های ریزوبیوم، استرپتوکوکوس نومونیا و اشریشیاکلای اشاره کرد.

یاخته در همه جانداران، واحد ساختاری و عملی حیات است.

یاخته واحد ساختاری است یعنی ساختمان بدن همه جانداران از یاخته تشکیل شده است.

یاخته واحد عملی است یعنی همه کارهای بدن (مثل تنفس، فتوسنتز، تولید پادتن و .. توسط یاخته ها انجام می شود.)

توانایی یاخته ها در تقسیم شدن و تولید یاخته های جدید، اساس تولیدمثل، رشد و نمو و ترمیم موجودات پریاخته ای است.

جاندارن پر یاخته همواره برای نمو کردن باید یاخته جدید تولید کنند.

تقسیم بعضی یاخته ها را می توان معادل تولید مثل در نظر گرفت مثل تک یاخته ها.

هم جانداران تک یاخته و هم جانداران پر یاخته باید برای تولید مثل تقسیم انجام دهند.

ترمیم در تک یاخته ها مفهومی ندارد. یعنی تقسیم شدن در همه جانداران نمی تواند به منظور ترمیم انجام گیرد.

رشد جاندار می تواند با فزایش تعداد یاخته ها (تقسیم شدن) یا ابعاد یاخته ها انجام شود. البته در تک یاخته ها فقط با افزایش ابعاد یاخته.

همه یاخته ها ویژگی های مشترک دارند ؛ مثلاً،      همه غشایی دارند که عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می کند.

 اطّلاعات لازم برای زندگی یاخته در مولکول های دِنا ذخیره شده است.

چون بعضی جانداران از یک یاخته تشکیل شده اند پس می توان همه ویژگی های حیات را در یک یاخته مشاهده کرد (مثلا یک باکتری همه ویژگی های حیات را دارد)

ولی در جانداران پر یاخته ای شاید نتوانیم همه ویژگی های حیات را در هر یاخته ای پیدا کنیم. مثلا بعضی یاخته ها مثل گلبول قرمز، آوند آبکش، نورون و … توانایی تولید مثل ندارند.

از ویژگی های مشترک یاخته ها می توان به داشتن غشا و دنا اشاره کرد.

همه یاخته ها غشایی دارند که عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می کند.

در همه یاخته ها اطّلاعات لازم برای زندگی، در مولکول های دِنا ذخیره شده است. (البته بعضی یاخته در حالت بلوغ، فاقد دنا هستند مثل آوند آبکش و گلبول قرمز)

 


سوال صحیح غلط:

در همه سطوح سازمان یابی حیات ویژگی حیات وجود دارد. ص

همه فعالیت های زیستی نمی تواند در سطح بافت انجام شود. غ          همه فعالیت های زیستی می تواند در یاخته و بنابراین در بافت انجام گیرد.

واحد ساختاری بعضی جانداران یاخته نمی باشد. غ          واحد ساختاری همه جانداران یاخته است.

یاخته در همه جانداران واحد عملی حیات می باشد. ص

توانایی یاخته ها در تقسیم شدن اساس ترمیم در همه موجودات زنده است. غ          در پر یاخته ها

اساس رشد و نمو در جانداران پر یاخته ای تقسیم شدن یاخته ها می باشد. ص

در بدن همه جاندارن یاخته ها با هم ارتباط دارند. غ          در تک یاخته ای ها فقط یک یاخته وجود دارد.

داشتن غشا جزو ویژگی همه یاخته ها می باشد. ص

همه اطلاعات لازم برای زندگی یاخته در مولکول دنا ذخیره شده است. ص

یگانگی و گوناگونی حیات:

زیست شناسان تاکنون صدها هزار گونه جاندار شناسایی کرده اند. غ میلیونها

نام گذاری جانداران همانند شناسایی آنها به عهده زیست شناسان می باشد. ص

زیست شناسان تاکنون میلیونها گونه جانور شناسایی کرده اند. غ          میلیونها گونه گیاه، جانور، جاندار تک یاخته ای و ….

تعداد جانداران ناشناخته بیشتر از جانداران شناسایی شده است. ص

هر ساله میلیونها گونه جدید جاندار شناسایی می شود. غ هزاران گونه

یکی از هدف های اصلی زیست شناسان یافتن ویژگی های مشترک گونه های مختلف است. ص

 


سوالات کوتاه پاسخ:

مطلبی وارد نشده است.


سوالات چند گزینه ای:

مطلبی وارد نشده است.


تصاویر اضافی:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم تدریس:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم مرتبط:

مطلبی وارد نشده است.


مطالب مرتبط:

عنوان مطلب

مطلبی وارد نشده است.


 

about author

lotfi128

lotfi128@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!