انتشارات موج دانش

فناوری های نوین

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

فناوری های مشاهده سامانه های زیستی زنده:
در گذشته برای مشاهده اجزای درون یاخته ها چه اقداماتی انجام می شد؟    5/0        لازم بود نخست آن را بکشند و سپس رنگ آمیزی کنند.
تفاوت مشاهده اجزای یاخته در زمانهای گذشته و امروزی چیست؟             5/0        امروزه می توان یاخته های زنده را نیز مشاهده کرد.
امروزه می توان از اشیایی در حد …………. تصویربرداری کرد.      25/0       چند آنگسترم
از کاربرد فناوری های مشاهده سامانه های زیستی زنده سه مثال بنویسید.    75/0       تصویربرداری از اشیایی به اندازه چند آنگسترم، شناسایی جایگاه یاخته ها در درون بدن، شناسایی و ردیابی مولکولهایی مثل پروتئین ها در یاخته های زنده
مهندسی ژن:
مهندسی ژن چیست؟             75/0       روشی که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می شود.
منظور از جاندار تراژن چیست؟   5/0        جاندارانی که ژن های افراد گونه ای دیگر را در خود دارند.
سه عملی که مهندسی ژن در آنها کاربرد دارد نام ببرید.            75/0       پزشکی، کشاورزی، پژوهش های علوم پایه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.