انتشارات موج دانش

تامین غذای سالم و کافی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه


منظور از انرژی های تجدیدناپذیر کدام می باشد؟ فقط نام ببرید.   25/0       سوخت های فسیلی
چهار سوخت فسیلی نام ببرید.    1           نفت- گاز- بنزین و گازوئیل
سوخت های ……………… تمام شدنی هستند.           25/0       فسیلی
سوخت های فسیلی انرژی (تجدیدپذیر/ تجدیدناپذیر) هستند.       25/0
کدام نوع سوخت ها باعث گرمایش زمین می شوند.    25/0       سوخت های فسیلی
دو مورد از عواقب مصرف سوخت های فسیلی را نام ببرید.         5/0        هوا را آلوده می کنند و باعث گرمایش زمین می شوند.
استخراج سوخت های فسیلی باعث …………….. می شود.          5/0        تخریب محیط زیست
استخراج سوخت های فسیلی چه خطری می تواند داشته باشد؟    5/0        باعث تخریب محیط زیست می شود.
از انرژی های تجدیدپذیر چهار مورد نام ببرید.           1           انرژی آب های روان، باد، خورشید، گرمایش زمین و سوخت های فسیلی
کدام نوع سوخت ها تجدیدپذیر هستند؟      25/0       سوخت های زیستی
انرژی باد و خورشید جزو کدام نوع سوخت ها می باشند؟          25/0       هیچ کدام
تامین غذای سالم و کافی:
غذای انسان از کجا تامین می شود؟         75/0       مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان
شناخت بیشتر گیاهان چه اهمیتی در تامین غذای انسان دارد و چرا؟           75/0       یکی از راههای تامین غذای بیشتر و بهتر است زیرا غذای انسان مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست می آید.
4 مورد از ویژگی های گیاهان خودرو را بنویسید.         1
گیاهان خودرو برای تولیدمثل به زمان (کم/ زیاد) نیاز دارند.
از گیاهان خودرو چگونه در تامین غذای بهتر و بیشتر استفاده می شود.        5/0
برای انتقال ژن از یک جاندار به جاندار دیگر از چه روش استفاده می شود؟
دو روش تامین غذای سالم و کافی انسان را بنویسید.   1
انسان به دنبال (تبدیل/ جایگزینی) سوخت های فسیلی با سوخت های زیستی می باشد.             25/0       جایگزینی
یکی از راههای افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان شناخت روابط …………….. و ……………. است.            5/0        گیاهان زراعی- محیط زیست
دو دسته عوامل محیطی موثر بر جانداران را فقط نام ببرید.         5/0        عوامل غیرزنده و عوامل زنده
سه مورد از عوامل غیرزنده موثر بر گیاهان را فقط نام ببرید.        75/0       دما، رطوبت، نور
سه مورد از عوامل زنده موثر بر گیاهان را فقط نام ببرید.            75/0       باکتری ها، قارچها، حشرات
دو اثر اجتماع های میکروبی خاک بر گیاهان را بنویسید.           5/0        تهیه مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفت ها و بیماری ها
برای بهبود مقاومت گیاهان زراعی به بیماری های گیاهی از کدام روش می توان استفاده کرد؟      25/0       مهندسی ژن

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.