انتشارات موج دانش

حفاظت از بوم سازگان، ترمیم و بازسازی آنها

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

چرا انسان نمی تواند جدا از موجودات زنده دیگر زندگی کند؟       5/0        چون انسان جزئی از شبکه حیات است.
منظور از خدمات بوم سازگان چیست؟        75/0       منابع و سودهایی را که هر بوم سازگان در بر دارد خدمات بوم سازگان می نامند.
میزان خدمات هر بوم سازگان به ……………… آن بستگی دارد.     5/0        میزان تولیدکنندگان
منظور از پایدار کردن بوم سازگان چیست؟   75/0       یعنی حتی در صورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آنها روی ندهد.
پایدار کردن بوم سازگان چه تاثیری بر زندگی انسان دارد؟           5/0        موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می شود.
فرایندی که باعث می شود حتی در صورت تغییر اقلیم تغییر چندانی در تولیدکنندگی بوم سازگان روی ندهد چه نام دارد؟ 5/0        پایدار کردن بوم سازگان
دو مثال برای بوم سازگان های در حال نابودی ایران بنویسید.      5/0        دریاچه ارومیه-جنگل گلستان
از عوامل موثر بر خشک شدن دریاچه ارومیه چهار مورد نام ببرید. 1           خشکسالی، حفر بی حساب چاه های کشاورزی در اطراف دریاچه، بی توجهی به قوانین طبیعت، احداث بزرگراه روی دریاچه، استفاده غیر علمی از آب های رودخانه هایی که به این دریاچه می ریزند، سدسازی در مسیر رودها
منظور از جنگل زدایی چیست؟   75/0       قطع درختان جنگل برای استفاده از چوب یا زمین جنگل
دو هدف جنگل زدایی را بنویسید. 5/0       استفاده از چوب یا زمین جنگل
از عواقب خطرناک جنگل زدایی بر کره زمین سه مورد نام ببرید. 75/0       تغییر آب و هوا، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک
یکی از علت های وقوع سیل را در سالهای اخیر …………… می دانند.         25/0       جنگل زدایی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.