انتشارات موج دانش

یاخته

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

یاخته واحد ……………. و ……………. بدن جانداران می باشد. 5/0 ساختار و عملکرد
چهار مورد از اندامک های یاخته را نام ببرید. 1 دستگاه گلژی، کریچه (واکوئل)، شبکه آندوپلاسمی و راکیزه (میتوکندری)
یاخته های بدن انسان به شکل ……………. مختلف سازمان یافته اند. 25/0 بافت های مختلف
فضای بین یاخته ها را …………… پر کرده است. 25/0 مایع بین یاخته ای
در بدن انسان …………….. محیط زندگی یاخته هاست. 25/0 مایع بین یاخته ای
دو نقش مایع بین یاخته ای را بنویسید. 1 یاخته ها مواد لازم را از این مایع دریافت می کنند و مواد دفعی را به آن می دهند.
ترکیب مواد در مایع بین یاخته ای شبیه ………………. است. 25/0 خوناب (پلاسما)
مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از سد …………….. عبور کنند. 25/0  
منظور از نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی غشا چیست؟ 75/0 یعنی فقط برخی از مولکولها و یون ها می توانند از آن عبور کنند.
سه نوع مولکول سازنده غشا را نام ببرید. 75/0 لیپید، پروتئین و کربوهیدرات
بخش لیپیدی غشا شامل کدام مولکولهاست؟ 5/0 فسفولیپید و کلسترول
مولکولهای (فسفولیپید/ پروتئین) در غشا به صورت دو لایه قرار گرفته اند. 25/0 فسفولیپید
دو مسیر عبور مواد از غشای یاخته را نام ببرید. 5/0 فضای بین مولکولهای لیپیدی یا از داخل مولکولهای پروتئینی
بیشترین مولکولهای سازنده غشا کدام هستند؟ 25/0 فسفولیپیدها
کدام مولکولهای غشا فقط در سطح بیرونی غشا قرار دارند؟ 25/0 کربوهیدرات ها
کدام مولکولهای غشا بصورت دو لایه در غشا قرار دارند؟ 25/0 فسفولیپیدها
بزرگترین مولکولهای سازنده غشا کدام مولکولها هستند؟ 25/0 پروتئین ها
با توجه به شکل غشا بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 1 1. فسفولیپید 2. کربوهیدرات 3. کلسترول 4. پروتئین
با توجه به شکل مقابل با ذکر دلیل مشخص کنید کدام سمت بیرون غشا می باشد. 1 سمتی که کربوهیدرات ها در آن قرار دارند زیرا کربوهیدرات ها فقط در سمت بیرون غشا هستند.
با توجه به شکل غشا با رسم دو خط مسیر عبور مواد در انتشار ساده و انتشار تسهیل شده را مشخص کنید.    
با توجه به شکل مقابل مسیر عبور اکسیژن و گلوکز در غشا را مشخص کنید. 5/0  
پروتئین های غشایی را از نظر موقعیت قرارگیری به چند دسته می توان تقسیم کرد بنویسید. 5/0 پروتئین هایی که فقط در یک لایه غشا قرار دارند و پروتئین هایی که در هر دو لایه غشا قرار دارند.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.