انتشارات موج دانش

ورود مواد به یاخته و خروج از آن

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

انتشار ساده:    
انتشار ساده را تعریف کنید. 75/0 جریان مولکول ها از جای پرغلظت با جای کم غلظت (در جهت شیب غلظت) انتشار نام دارد.
دو نوع انتشار مواد از غشا را فقط نام ببرید. 5/0 انتشار ساده و انتشار تسهیل شده
نتیجه نهایی انتشار یک ماده از غشا چیست؟ 5/0 یکسان شدن غلظت آن ماده در دو سوی غشا
در انتشار مولکولها در جهت …………….. حرکت می کنند. 25/0 شیب غلظت
عامل مولکولها در انتشار چیست؟ 5/0 مولکولها به دلیل داشتن انرژی جنبشی منتشر می شوند.
در انتشار یاخته انرژی مصرف (می کند/ نمی کند). 25/0 نمی کند
کدام مولکولها با روش انتشار ساده از غشا عبور می کنند (2 مورد) 5/0 اکسیژن و کربن دی اکسید
شکل مقابل کدام روش عبور مولکولها از غشا را نشان می دهد؟ دلیل خود را بیان کنید. 75/0 انتشار ساده زیرا اولاً مواد در جهت شیب غلظت جابجا می شوند و دوماً مواد از لابه لای فسفولیپیدها عبور می کنند.
با توجه به شکل مقابل که یکی از روش های عبور مواد از غشا را نشان می دهد بنویسید. الف) آیا در این روش یاخته انرژی مصرف می کند؟ ب) نتیجه نهایی این روش چه خواهد بود؟ 5/0 الف- یاخته انرژی مصرف نمی کند. ب- یکسان شدن غلظت ماده در دو سوی غشا
انتشار ساده و انتشار تسهیل شده را مقایسه کنید. (یک شباهت و یک تفاوت) 5/0 شباهت: در هیچ کدام یاخته انرژی مصرف نمی کند و نتیجه نهایی هر دو یکسان شدن غلظت در دو طرف غشا است. تفاوت: در انتشار تسهیل شده مواد از طریق پروتئین ها عبور می کنند ولی در انتشار ساده از لا به لای فسفولیپیدها
انتشار تسهیل شده را تعریف کنید. 5/0 در این روش پروتئین های غشا، انتشار مواد از غشا را تسهیل می کنند.
در انتشار تسهیل شده مواد در (جهت/ خلاف جهت) شیب غلظت از غشا عبور می کنند. 25/0 جهت
شکل مقابل کدام روش عبور مواد از غشا را نشان می دهد؟ دلیل خود را بیان کنید. 75/0 انتشار تسهیل شده چون مواد در جهت شیب غلظت جابجا می شوند و از کانالهای پروتئینی عبور می کنند.
در انتشار تسهیل شده با گذشت زمان شیب غلظت دو طرف غشا (کاهش/ افزایش) پیدا خواهد کرد. 25/0 کاهش
در انتشار تسهیل شده، انتشار مواد توسط چه عاملی تسهیل می شود؟ 25/0 پروتئین های غشا
حذف پروتئین های غشایی چه اثری بر انتشار تسهیل شده و انتشار ساده دارد؟ 5/0 تاثیری بر انتشار ساده ندارد ولی انتشار تسهیل شده انجام نخواهد گرفت.
برای انجام فرایند اسمز وجود غشایی با ………………. یا ……………… لازم است. 5/0 نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی
فرایند اسمز از کدام مسیر انجام می شود؟ 5/0 از لا به لای فسفولیپیدها و نیز از طریق پروتئین های تسهیل کننده عبور آب از غشا
با توجه به شکل مقابل که در آن آب و محلول شکر توسط یک پرده نیمه تراوا از هم جدا شده اند بنویسید. الف) مواد با چه روشی جابجا خواهند شد. ب) کدام ماده و در کدام جهت حرکت خواهد کرد. 5/0 الف- روش اسمز ب- آب به طرف محلول شکر حرکت می کند.
شکل مقابل کدام روش عبور مواد از غشا را نشان می دهد؟ دلیل خود را بیان کنید. 75/0 اسمز، زیرا بین دو محلول غشایی با تراوایی نسبی وجود دارد که فقط آب می تواند از آن عبور کند.
منظور از فشار اسمزی چیست؟ 5/0 فشار لازم برای توقف کامل اسمز فشار اسمزی محلول نام دارد.
هر چه قدر اختلاف غلظت آب در دو سوی غشا بیشتر باشد فشار اسمزی …………… است و آب …………… جابجا می شود. 5/0 بیشتر، سریعتر
با توجه به شکل مقابل که اسمز را نشان می دهد پس از مدتی حجم محلول ها چه تغییری پیدا خواهد کرد و چرا؟  
آیا ورود آب به درون یاخته های بدن ما در اثر اسمز موجب ترکیدن یاخته های بدن ما می شود؟ چرا؟
خیر، چون فشار اسمزی مایع اطراف یاخته های تقریباً مشابه درون آنهاست در نتیجه آب بیش از حد وارد یاخته ها نمی شود.  
چرا در بدن ما آب نمی تواند بیش از حد وارد یاخته ها شود؟ 5/0 چون فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها تقریباً مشابه درون آنهاست.
انتقال فعال:    
انتقال فعال را تعریف کنید. 5/0 فرایندی که در آن یاخته مواد را برخلاف شیب غلظت منتقل می کند.
در فرایند انتقال فعال مولکولهای …………….. با صرف ………….. ماده ای را ………….. شیب غلظت منتقل می کنند. 75/0 پروتئین، انرژی، برخلاف
در فرایند انتقال فعال کدام مولکولهای غشا نقش دارند. 25/0 پروتئین ها
انرژی لازم برای انتقال فعال از مولکول ……………. تامین می شود. 25/0 ATP
یک مولکول ذخیره کننده انرژی در یاخته را نام ببرید. 25/0 ATP
یاخته چگونه از انرژی ATP استفاده می کند؟ 5/0 وقتی یاخته به انرژی نیاز دارد پیوندهای پرانرژی مولکول ATP را می شکند و از انرژی آزاد شده استفاده می کند.
انتقال فعال و انتشار تسهیل شده را مقایسه کنید (یک تفاوت و یک شباهت) 5/0 تفاوت: در انتقال فعال انرژی مصرف می شود ولی در انتشار تسهیل شده انرژی مصرف نمی شود. شباهت: در هردو مولکولهای پروتئینی نقش دارند.
انتقال فعال و انتشار تسهیل شده چه تفاوتی دارند (دو مورد) 5/0 در انتقال فعال انرژی مصرف می شود و مواد از طریق پروتئین ها عبور می کنند در حالی که در انتشار تسهیل شده انرژی مصرف نشده و مواد از لابه لای پروتئین ها عبور می کنند.
شکل مقابل کدام روش عبور مواد از غشا را نشان می دهد؟ دلیل خود را بیان کنید. 75/0 انتقال فعال چون مواد با صرف انرژی ATP از طریق پروتئین های غشا عبور می کنند.
در انتقال فعال مولکول ATP در کدام سمت غشا و به چه چیزی تبدیل می شود؟ 75/0 در سمت داخل غشا به ADP و فسفات
یاخته ها می توانند انرژی را در مولکولهای ویژه ای از جمله مولکول …………….. ذخیره کنند. 25/0 ATP
یاخته چگونه از انرژی ATP استفاده می کند؟ 5/0 وقتی یاخته به انرژی نیاز دارد پیوندهای پرانرژی مولکول ATP را می شکند و از انرژی آزاد شده استفاده می کند.
مواد درشت با چه روش هایی به یاخته وارد یا خارج می شوند. 5/0 درون بری (آندوسیتوز) و برون رانی (اگزوسیتوز)
منظور از درون بری (آندوسیتوز) چیست؟ 5/0 فرایندی که طی آن یاخته ها می توانند ذره های بزرگ را جذب کنند.
برون رانی (اگزوسیتوز) را تعریف کنید. 5/0 فرایندی که طی آن ذره های بزرگ از یاخته خارج می شود.
فرایندهای درون بری و برون رانی با تشکیل ………………. همراه است. 25/0 کیسه های غشایی
درون بری و برون رانی را مقایسه کنید (یک شباهت و یک تفاوت) 5/0 شباهت: هر دو همراه با تشکیل کیسه های غشایی است. ب- درون بری فرایند ورود و برون رانی فرایند خروج ذره های بزرگ از یاخته است.
شکل مقابل کدام فرایند عبور مواد از غشای یاخته را نشان می دهد؟ دلیل خود را بنویسید. 75/0 برون رانی زیرا مواد بزرگ با تشکیل کیسه های غشایی از یاخته خارج می شوند.
شکل مقابل کدام فرایند عبور مواد از غشای یاخته را نشان می دهد؟ دلیل خود را بیان کنید. 75/0 درون بری زیرا مواد با تشکیل کیسه های غشایی به یاخته وارد شده اند.
درون بری چه تاثیری بر سطح غشای یاخته دارد؟ چرا؟ 5/0 درون بری باعث کاهش سطح غشا می شود زیرا قسمتی از غشا بصورت کیسه غشایی جدا شده و وارد یاخته می شود.
برون رانی چه تاثیری بر سطح غشای یاخته دارد؟ چرا؟ 75/0 باعث افزایش سطح غشا می شود زیرا مقداری غشا به صورت ریزکیسه به غشا اضافه می شود.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

انتشار تسهیل شده (دریافت فایل)

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.