انتشارات موج دانش

بافت های جانوری

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

بافت های جانوری:    
چهار نوع بافت اصلی بدن انسان را نام ببرید. 1 بافت های پوششی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی
بافت های بدن انسان از چه چیزهایی تشکیل شده است؟ 5/0 از یاخته ها و مواد موجود در فضای بین یاخته ها
انواع بافت ها با نسبت های (یکسان/ مختلف) در اندام ها و دستگاه های بدن وجود دارند. 25/0 مختلف
بافت پوششی در کدام بخش های بدن وجود دارد؟ 5/0 بافت پوششی سطح بدن (پوست) و سطح حفره ها و مجاری درون بدن را می پوشاند.
از حفره ها و مجاری بدن چهار مورد نام ببرید. 1 دهان، معده، روده ها و رگ ها
دو ویژگی یاخته های بافت پوششی را بنویسید. 5/0 یاخته های این بافت به یکدیگر بسیار نزدیک اند و بین آنها فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد.
غشای پایه در کجا قرار داشته و از چه چیزی تشکیل شده است؟ 75/0 در زیر یاخته های بافت پوششی قرار دارد و شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.
گلیکوپروتئین ترکیب …………….. و ………………. است. 5/0 کربوهیدرات و پروتئین
غشای پایه چه نقشی دارد؟ 5/0 یاخته های بافت پوششی را به یکدیگر و به بافت های زیر آن متصل می کند.
بخشی که یاخته های بافت پوششی را به یکدیگر متصل می کند چه نام دارد؟ 25/0 غشای پایه
یاخته های بافت پوششی فضای بین یاخته ای ……………. دارند. 25/0 اندکی
مابین بافت پوششی و بافت های زیر آن چه بخشی وجود دارد؟ 25/0 غشای پایه
یاخته های بافت پوششی به چند شکل دیده می شوند فقط نام ببرید. (3 مورد) 75/0 مکعبی، استوانه ای و سنگفرشی
بافت پوششی از نظرتعداد لایه های یاخته ای به چند دسته تقسیم می شود فقط نام ببرید. 5/0 یک لایه و چند لایه
بافت پوششی لوله گوارش از کدام نوع می باشد؟ 5/0 سنگفرشی یا استوانه ای
بافت پوششی دهان از نوع …………… است. 5/0 سنگفرشی چند لایه
بافت پوششی سنگفرشی چند لایه در کدام بخش های لوله گوارش وجود دارد؟ 5/0 دهان و مری
بافت پوششی مری از نوع …………… است. 5/0 استوانه ای یک لایه
بافت پوششی استوانه ای یک لایه در کدام بخش های لوله گوارش وجود دارد؟ 5/0 معده و روده
بافت پوششی مری و روده به ترتیب از چه نوعی می باشند؟ 5/0 مری از نوع سنگفرشی چند لایه و روده از نوع استوانه ای یک لایه
غشای پایه زنده است یا غیرزنده؟چرا؟ 75/0 غیرزنده زیرا فاقد یاخته می باشد.
بافت پوششی مکعبی و سنگفرشی لایه به ترتیب در کدام بخش های بدن قابل مشاهده هستند؟ 5/0 بافت پوششی مکعبی در گردیزه (نفرون) و بافت پوششی سنگفرشی ساده در دیواره مویرگ
با توجه به شکل های مقابل بنویسید هر شکل کدام نوع بافت پوششی را نشان می دهد و این نوع بافت را در کدام بخش بدن می توان مشاهده کرد. 1 1. بافت پوششی مکعبی یک لایه در گردیزه (نفرون) 2. بافت پوششی استوانه ای یک لایه در روده
با توجه به شکل های مقابل نام هر یک از بافت های پوششی را بنویسید. 1 1. مکعبی یک لایه 2. استوانه ای یک لایه 3. سنگفرشی یک لایه 4. سنگفرشی چند لایه
با توجه به شکل های مقابل نام هر یک از بافت های پوششی را بنویسید. 5/0 1. بافت پوششی سنگفرشی یک لایه 2. بافت پوششی سنگفرشی یک لایه
با توجه به شکل های مقابل نام هر یک از بافت های پوششی را نوشته و بنویسید این نوع بافت در کدام بخش بدن وجود دارد؟ 1 1. سنگفرشی یک لایه از مویرگ ها 2. سنگفرشی چند لایه در مری
هر بافت پوششی نشان داده شده در هر شکل در کدام قسمت بدن دیده می شود؟ 5/0 1. گردیزه 2. مری
با توجه به شکل نام بافت پوششی را نوشته و بنویسید این نوع بافت در کدام قسمت بدن قابل مشاهده است؟ 5/0 مکعبی یک لایه در گردیزه یا نفرون
با توجه به شکل مقابل نام بافت پوششی را نوشته و بگویید این نوع بافت در کدام قسمت بدن قابل مشاهده است؟ 5/0 سنگفرشی یک لایه، دیواره مویرگ
با توجه به شکل مقابل نام بافت پوششی را نوشته و بگویید این نوع بافت در کدام قسمت بدن قابل مشاهده است؟ 5/0 سنگفرشی چند لایه در مری
با توجه به شکل مقابل نام بافت پوششی را نوشته و بگویید این نوع بافت در کدام قسمت بدن قابل مشاهده است؟ 5/0 استوانه ای یک لایه در روده
با توجه به شکل مقابل که بافت پوششی را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 1 1. غشای پایه 2. بافت زیرین
الف) شکل مقابل کدام نوع بافت پوششی را نشان می دهد؟ ب) این نوع بافت در کجا دیده می شود؟ ج) نام بخش های مشخص شده را بنویسید. 1 الف) بافت پوششی سنگفرشی یک لایه ب) در مویرگ ج) 1. بافت زیرین 2. غشای پایه
با توجه به شکل مقابل که یک نوع بافت پوششی را نشان می دهد نقش بخش مشخص شده را بنویسید. 5/0 یاخته های بافت پوششی را به یکدیگر و به بافت های زیرن متصل می کند.
با توجه به شکل مقابل که یک نوع بافت پوششی را نشان می دهد جنس بخش مشخص شده را بنویسید. 5/0 شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئین
کدام نوع بافت بدن می تواند غده تشکیل دهد؟ 25/0 بافت پوششی
سه غده که از بافت پوششی تشکیل شده است نام ببرید. 75/0 غده های بزاقی، غدد معده و غدد روده
بافت پوششی غده ای چیست؟ 75/0 بافت پوششی در برخی از بخش های بدن غده تشکیل می دهند.
وظیفه یاخته های پوششی در غده بزاق چیست؟ 5/0 تولید بزاق و ترشح آن به درون مجراهایی که به دهان راه دارند.
غدد معده از چه نوع بافتی تشکیل شده اند؟ 5/0 از یاخته های ترشحی بافت پوشش
مواد تولید شده توسط غدد معده و روده به کجا ترشح می شوند؟ 5/0 به فضای درون این اندام ها ترشح می شود.
شکل مقابل کدام نوع غده بدن را نشان می دهد؟ 25/0 بزاقی
در شکل مقابل که بخشی از غده بزاقی را نشان می دهد نام بخش های مشخص شده را بنویسید. 5/0 1. مجرای بزاق 2. یاخته های ترشح کننده بزاق
غده نشان داده شده در شکل مقابل از کدام نوع بافت ساخته شده است؟ 25/0 بافت پوششی
بافت پیوندی:    
سه بخش سازنده بافت پیوندی را فقط نام ببرید. 75/0 انواع یاخته ها، رشته های پروتئینی و ماده زمینه ای
نام دو نوع رشته پروتئینی موجود در بافت پیوندی را بنویسید. 5/0 رشته های کلاژن و رشته های کشسان (ارتجاعی)
کدام دو بخش بافت پیوندی توسط یاخته های آن ساخته می شود؟ 5/0 رشته های پروتئینی و ماده زمینه ای
ماده زمینه ای بافت پیوندی توسط ………… ساخته می شود. 25/0 یاخته های این بافت
دو بخش غیرزنده بافت پیوندی را نام ببرید. 5/0 رشته های پروتئینی و ماده زمینه ای
بافت پیوندی چه نقشی دارد؟ 5/0 این بافت یاخته ها و بافت های مختلف را به هم پیوند می دهد.
در انواع بافت پیوندی …………….. و …………….. رشته ها و ماده زمینه ای متفاوت است. 5/0 مقدار و نوع
در انواع بافت پیوندی مقدار و نوع ……………. و …………….. متفاوت است. 5/0 رشته ها و ماده زمینه ای
در انواع بافت پیوندی مقدار و نوع رشته ها و ماده زمینه ای ……………… است. 25/0 متفاوت
کدام نوع بافت یاخته های مختلف را به هم پیوند می دهد؟ 25/0 بافت پیوندی
بافت پیوندی ……………….. بافت پیوندی انعطاف پذیر است؟ 25/0 سست
چهار ویژگی ماده زمینه ای بافت پیوندی سست را بنویسید. 1 سست، شفاف، بی رنگ و چسبنده
ماده زمینه ای بافت پیوندی سست چه جنسی دارد؟ 75/0 مخلوطی از انواع مولکولهای درشت مانند گلیکوپروتئین
یکی از مولکولهای درشت موجود در ماده زمینه ای بافت پیوندی سست را نام ببرید. 25/0 گلیکوپروتئین
در زیر بافت پوششی لوله گوارش یک بافت …………. قرار دارد. 25/0 پیوندی سست
بافت پیوندی سست و متراکم را از نظر میزان رشته ها، تعداد یاخته ها و ماده زمینه ای مقایسه کنید. 75/0 در بافت پیوندی متراکم میزان رشته های کلاژن از بافت پیوندی سست، بیشتر، تعداد یاخته های آن کمتر و ماده زمینه ای آن نیز اندک است.
بافت پیوندی متراکم و سست را از نظر مقاومت و انعطاف پذیری مقایسه کنید. 5/0 مقاومت بافت پیوندی متراکم از بافت پیوندی سست بیشتر ولی انعطاف پذیری آن کمتر است.
بافت پیوندی متراکم در کدام بخش های بدن دیده می شود سه مثال بنویسید. 75/0 در زردپی ها، رباط ها و بخش هایی از قلب
بافت چربی نوعی بافت ……………… می باشد. 25/0 پیوندی
چهار نوع بافت پیوندی را فقط نام ببرید. 1 سست، متراکم، چربی، غضروف، استخوان و خون
در بافت چربی کدام یاخته ها فراوان می باشد؟ 5/0 یاخته های سرشار از چربی
بزرگترین ذخیره انرژی در بدن بافت ………………. می باشد. 25/0 چربی
سه نقش بافت چربی در بدن را بنویسید. 75/0 بزرگترین ذخیره انرژی در بدن می باشد در بخش هایی از بدن مانند کف دست ها و پاها نقش ضربه گیری دارد و بعنوان عایق حرارتی نیز عمل می کند.
بافت چربی در بخش هایی از بدن مانند …………….. و ……………… نقش ضربه گیری دارد. 5/0 کف دست ها و پاها
بافت چربی درکف دست ها و پاها نقش ………………… دارد. 25/0 ضربه گیری
شکل مقابل کدام دو نوع بافت پیوندی را نشان می دهد؟ 25/0 بافت پیوندی سست
شکل مقابل کدام دو نوع بافت پیوندی را نشان می دهد؟ 25/0 بافت پیوندی متراکم
شکل مقابل کدام دو نوع بافت پیوندی را نشان می دهد؟ 25/0 بافت پیوندی چربی
شکل مقابل بافت پیوندی متراکم را نشان می دهد یا بافت پیوندی سست؟ دو دلیل ذکر کنید. 75/0 بافت پیوندی متراکم زیرا مقدار رشته های کلاژن فراوان می باشد و مقدار ماده زمینه ای کم است.
شکل مقابل مربوط به بافت پیوندی متراکم است یا سست و چرا؟ 75/0 بافت پیوندی سست زیرا مقدار رشته های کلاژن کم بوده و ماده زمینه ای زیاد است.
بافتی که در شکل مقابل نشان داده شده است در کدام بخش های بدن دیده می شود و مثال بنویسید. 5/0 زردپی و رباط
کدام یک از بافت های نشان داده شده در شکل مقابل بزرگترین ذخیره انرژی در بدن می باشد؟ نام این بافت چیست؟ 5/0  
با توجه به شکل مقابل که بافت پیوندی سست را نشان می دهد نام چهار بخش مشخص شده را بنویسید. 1 1. ماده زمینه ای 2. رشته کلاژن 3. رشته کشسان 4. یاخته بافت پیوندی
با توجه به شمل مقابل که بافت پیوندی متراکم را نشان می دهد دو بخش مشخص شده را نام گذاری کنید. 5/0 1. یاخته پیوندی رشته های کلاژن
در ماده زمینه ای بافت پیوندی مقابل از چه موادی ساخته شده است؟ 5/0 از انواع مولکولهای درشت مانند گلیکوپروتئین
شکل مقابل کدام نوع بافت ماهیچه ای را نشان می دهد؟ دلیل بیاورید. 75/0 بافت ماهیچه ای قلبی زیرا یاخته ها مخطط بوده و منشعب هستند.
یاخته ماهیچه قلبی و ماهیچه اسکلتی را با یکدیگر مقایسه کنید. (یک شباهت و یک تفاوت) 5/0 شباهت: هر دو مخطط هستند تفاوت اسکلتی ارادی و قلبی غیرارادی است. یاخته های بافت ماهیچه قلبی برخلاف اسکلتی منشعب هستند.
شکل مقابل کدام نوع بافت ماهیچه ای را نشان می دهد؟ این بافت در کدام بخش های بدن دیده می شود یک مثال بنویسید. 5/0 بافت ماهیچه صاف- در روده
یاخته های ماهیچه ای مختلف را از نظر رنگ سلول مقایسه کنید (دو مورد). 5/0 یاخته های ماهیچه قلبی و اسکلتی هر دو قرمز رنگ و مخطط هستند ولی ماهیچه صاف سفید رنگ بوده و مخطط نمی باشد.
یاخته های کدام نوع بافت ماهیچه ای دوکی شکل می باشد؟ 25/0 بافت ماهیچه صاف
یاخته های اصلی بافت عصبی ……………. نام دارند. 25/0 یاخته های عصبی (نورون)
یاخته های عصبی با یاخته های کدام بافت ارتباط دارند؟ یک مثال بزنید. 25/0 یاخته های ماهیچه ای
یاخته های عصبی یاخته های ماهیچه ای را …………….. می کنند تا …………….. شوند. 5/0 تحریک- منقبض
یاخته های کدام دو نوع بافت می توانند با هم ارتباط برقرار کنند؟ نام ببرید. 5/0 بافت عصبی و بافت ماهیچه ای
با توجه به شکل مقابل بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 1 1. حجم یاخته ای 2. دندریت ها 3. آکسون 4. یاخته ماهیچه ای
در شکل مقابل یاخته های کدام بافت ها را می توان مشاهده کرد؟ فقط نام بافت ها را بنویسید. 5/0 بافت عصبی- بافت ماهیچه ای
هر یک از انواع ماهیچه ها چگونه منقبض می شوند؟ 5/0 ماهیچه اسکلتی بصورت ارادی و ماهیچه های صاف و قلبی به صورت غیر ارادی.
سه نوع بافت ماهیچه ای را از نظر رنگ یاخته مقایسه کنید. 5/0 یاخته های ماهیچه اسکلتی و قلبی قرمز رنگ و یاخته های ماهیچه صاف سفید رنگ می باشند.
سه نوع بافت ماهیچه ای را از نظر شکل یاخته ها مقایسه کنید. 75/0 یاخته های ماهیچه صاف دوکی شکل، ماهیچه قلب منشعب و ماهیچه اسکلتی لوله ای شکل می باشد.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.