انتشارات موج دانش

ساختار و عملکرد لوله گوارش

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دو بخش دستگاه گوارش را نام ببرید. 5/0 لوله گوارش و اندام های دیگر مرتبط
لوله گوارش از ………. تا …………. ادامه دارد. 5/0 دهان- مخرج
اسفنکتر یا بنداره چیست؟ 5/0 ماهیچه های حلقوی که بخشی را از بخش دیگر جدا می کنند.
بخش های مختلف لوله گوارش را …………….. به نام …………….. از هم جدا می کنند. 5/0 ماهیچه های حلقوی- اسفنکتر (بنداره)
بنداره های لوله گوارش از چه بافتی ساخته شده اند؟ 25/0 بافت ماهیچه ای
بنداره های لوله گوارش چه نقشی دارند؟ 5/0 با انقباض خود از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی جلوگیری می کنند.
بنداره های لوله گوارش در هنگام عبور غذا (باز- بسته) می شوند. 25/0 باز
بنداره ابتدای مری چه زمانی باز می شود؟ سه مورد نام ببرید. 75/0 موقع بلع غذا- موقع استفراغ و موقع خروج باد گلو
بنداره های انتهای لوله گوارش چه زمانی باز می شوند؟ 5/0 در هنگام دفع
در انتهای لوله گوارش دو بنداره به ترتیب از نوع ………….. و …………… وجود دارد. 5/0 ماهیچه صاف- ماهیچه مخطط
اولین و آخرین بنداره لوله گوارش را نام ببرید. 5/0 اولین بنداره، بنداره ابتدای مری و آخرین بنداره، بنداره خارجی مخرج
دومین و سومین بنداره لوله گوارش به ترتیب چه نام دارند؟ 5/0 دومین بنداره، بنداره انتهای مری و سومین بنداره، بنداره پیلور می باشد.
در موقع استفراغ کدام دو بنداره لوله گوارش حتماً باز می شوند؟ 5/0 بنداره های ابتدا و انتهای مری
قبل از بنداره های انتهای لوله گوارش کدام بنداره قرار دارد؟ 25/0 بنداره انتهای روده باریک
بالاترین بنداره داخل شکم چه نام دارد؟ 25/0 بنداره ابتدای مری
دو بنداره لوله گوارش که در سمت راست بدن قرار دارند، نام ببرید. 5/0 بنداره پیلور و بنداره انتهای روده باریک
بنداره انتهای معده چه نام دارد؟ 25/0 بنداره پیلور
در طول لوله گوارش چند بنداره وجود دارد؟ 25/0 شش بنداره
بنداره پیلور مابین کدام دو بخش لوله گوارش قرار دارد؟ 5/0 معده و روده باریک
غدد مرتبط با لوله گوارش را نام ببرید. 75/0 غده های بزاقی، پانکراس (لوزالمعده) و کبد
ترشحات اندام های مرتبط با لوله گوارش در …………….. نقش دارند. 5/0 گوارش غذا
اندام های مرتبط با لوله گوارش ترشحات خود را به ………….. می ریزند. 5/0 درون لوله گوارش
شکل مقابل کدام بنداره لوله گوارش را نشان می دهد؟ 25/0 بنداره انتهای مری
شکل مقابل کدام بنداره لوله گوارش را نشان می دهد؟ 25/0 بنداره انتهای روده
نام دو بنداره لوله گوارش که در شکل مقابل نشان داده شده بنویسید. 5/0 بنداره انتهای مری و بنداره پیلور
بخش های شماره گذاری شده در شکل مقابل را نام گذاری کنید. 75/0 1. حلق 2. معده 3. کیسه صفرا
بخش های شماره گذاری شده در شکل مقابل را نام گذاری کنید. 75/0 1. مری 2. لوزالمعده 3. کبد
بخش های شماره گذاری شده در شکل مقابل را نام گذاری کنید. 75/0 1. راست روده 2. روده باریک 3. روده بزرگ
در شکل مقابل اندام های مرتبط با لوله گوارش را نام گذاری کنید. 75/0 1. کبد 2. کیسه صفرا 3. لوزالمعده
بنداره نشان داده شده در شکل مقابل در موقع بلع بسته است یا باز؟ چرا؟ 5/0 باز می شود چون بنداره انتهای مری می باشد و برای ورود غذا از مری به معده باید باز باشد.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.