انتشارات موج دانش

ساختار لوله گوارش

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دیواره بخش های مختلف لوله گوارش ساختار (تقریباً/ دقیقاً) مشابهی دارند. 25/0 تقریباً
لایه های لوله گوارش را از خارج به داخل نام ببرید. 1 لایه بیرونی، ماهیچه ای زیر مخاطی و مخاطی
در همه لایه های لوله گوارش بافت …………… وجود دارد. 25/0 پیوندی سست
لایه بیرونی لوله گوارش بخشی از ………………… است. 25/0 صفاق
صفاق چیست؟ 75/0 صفاق پرده ای است که اندام های درون شکم را از خارج به هم وصل می کند.
کدام لایه لوله گوارش بخشی از صفاق است؟ 25/0 لایه بیرونی
لایه ماهیچه ای در کدام بخش های لوله گوارش از نوع مخطط می باشد؟ فقط نام ببرید. 1 دهان، حلق، ابتدای مری و بنداره خارجی مخرج
لایه ماهیچه ای صاف در لوله گوارش به چند صورت دیده می شود؟ 75/0 به شکل طولی و حلقوی و مورب
در لایه ماهیچه ای دیواره معده چند لایه ماهیچه صاف وجود دارد نام ببرید. 75/0 طولی، حلقوی و مورب
در لایه ماهیچه ای روده چند لایه ماهیچه صاف وجود دارد از بیرون به داخل نام ببرید. 5/0 لایه بیرونی ماهیچه طولی و لایه داخلی ماهیچه حلقوی
کدام لایه ماهیچه در معده نسبت به روده بیشتر است؟ 25/0 لایه ماهیچه ای مورب
سه نقش لایه زیر مخاط لوله گوارش را بنویسید. 75/0 زیر مخاط موجب می شود مخاط روی لایه ماهیچه ای بچسبد و به راحتی روی آن بلغزد یا چین بخورد.
شبکه یاخته های عصبی در کدام لایه های لوله گوارش وجود دارد؟ 5/0 لایه ماهیچه ای و لایه زیر مخاطی
یاخته های بافت پوششی لایه مخاطی لوله گوارش چه نقشی دارند؟ 5/0 کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح انجام می دهند.
در دو طرف لایه ماهیچه ای لوله گوارش کدام لایه ها قرار دارند. 5/0 لایه بیرونی و لایه زیر مخاطی
در دو طرف لایه زیر مخاطی لوله گوارش کدام لایه ها قرار دارند. 5/0 لایه مخاطی و لایه ماهیچه ای
در کدام دو لایه لوله گوارش غده های روده قابل مشاهده می باشند؟ 5/0 لایه مخاطی و زیر مخاطی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.