انتشارات موج دانش

حرکات لوله گوارش

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دو نوع حرکت لوله گوارش را نام ببرید. 5/0 حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده
شکل مقابل کدام نوع حرکت لوله گوارش را نشان می دهد؟ 25/0 حرکات کرمی
شکل مقابل کدام نوع حرکت لوله گوارش را نشان می دهد؟ 25/0 حرکات قعطعه قطعه کننده
دو اتفاقی که در شروع حرکات کرمی لوله گوارش اتفاق می افتد چیست؟ بنویسید. 5/0 ورود غذا لوله گوارش را گشاد و یاخته های عصبی دیواره لوله را تحریک می کند.
چهار مرحله ایجاد حرکت کرمی در لوله گوارش را بنویسید. 1 1. ورود غذا لوله گوارش را گشاد می کند. 2. یاخته های عصبی دیواره لوله را تحریک می کند 3. یاخته های عصبی ماهیچه های دیواره را به انقباض وادار می کنند 4. یک حلقه انقباض در لوله بوجود می آید که به جلو حرکت می کند
حرکات کرمی لوله گوارش چه نقشی دارند؟ (دو مورد) 5/0 1. جلو راندن مواد 2. نقش مخلوط کنندگی
حرکات کرمی لوله گوارش چه زمانی نقش مخلوط کنندگی بیشتری دارند مثال بزنید. 1 وقتی که حرکت رو به جلوی محتویات لوله با برخورد به یک بنداره متوقف می شود مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد می کند.
حرکات کرمی شکل لوله گوارش چه زمانی فقط می توانند نقش مخلوط کنندگی داشته باشند؟ مثال بزنید.
زمانی که حرکت رو به جلوی محتویات لوله گوارش با برخورد به یک بنداره متوقف می شود مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد می کند.  
وقتی حرکت رو به جلوی محتویات لوله با برخورد به یک بنداره متوقف می شوند این حرکات چه نقشی دارند؟ 5/0 در این حالت حرکات کرمی فقط نقش مخلوط کنندگی دارند.
هنگام استفراغ ………………. وارونه می شود. 5/0 جهت حرکات کرمی
استفراغ چیست؟ 5/0 در استفراغ محتویات لوله حتی از بخش ابتدای روده باریک به سرعت رو به دهان حرکت می کند.
دو ویژگی حرکات کرمی شکل استفراغ را بنویسید. 5/0 هنگام استفراغ جهت حرکات کرمی وارونه می شود و سرعت این حرکات بیشتر است.
حرکات قطعه قطعه کننده لوله گوارش چگونه انجام می شود؟ 1 در حرکات قطعه قطعه کننده بخش هایی از لوله گوارش بصورت یک در میان منقبض و شل می شوند سپس قطعه های شل منقبض می شوند و بخش های منقبض از حالت انقباض خارج می شوند.
دو نقش حرکات قطعه قطعه کننده لوله گوارش را بنویسید. 5/0 تداوم این حرکات در لوله گوارش موجب می شود محتویات لوله ریزتر و بیشتر با شیره های گوارش مخلوط شوند.
شکل مقابل کدام نوع حرکت لوله گوارش را نشان می دهد؟ 25/0 حرکات قطعه قطعه کننده
حرکات لوله گوارش که در شکل مقابل نشان داده شده اند چه نقشی دارند؟ 5/0 جلو راندن مواد و نقش مخلوط کنندگی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.