انتشارات موج دانش

گوارش غذا، گوارش در دهان

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دو نوع  گوارش دستگاه گوارش انسان را نام ببرید. 5/0 گوارش مکانیکی- گوارش شیمیایی
دستگاه گوارش طی فرایند ……………… غذا را آسیاب می کند. 5/0 گوارش مکانیکی
منظور از گوارش مکانیکی چیست؟ 5/0 در فرایند گوارش شیمیایی مولکولهای بزرگ به مولکولهای کوچک تبدیل می شود.
در انسان گوارش مکانیکی در ………………… شروع می شود. 25/0 دهان
در گوارش شیمیایی چه چیزی به چه چیزی تبدیل می شود؟ 5/0 مولکولهای بزرگ به مولکولهای کوچک
با ورود غذا به دهان …………… و …………….. آغاز می شود. 5/0 جویدن غذا و گوارش مکانیکی
گوارش مکانیکی چه اهمیتی دارد؟ (سه مورد) 75/0 آسیاب شدن غذا به ذره های بسیار کوچک برای فعالیت بهتر آنزیم های گوارش لازم است. از خراشیده شدن لوله گوارش بر اثر تماس با غذا جلوگیری می کنند و عبور ذره های غذا را از لوله گوارش آسان می کند.
گوارش مکانیکی چگونه عبور غذا از لوله گوارش را آسان می کند. 5/0 زیرا ضمن گوارش، غذا با بزاق مخلوط و به توده ای قابل بلع تبدیل می شود.
گوارش مکانیکی چه تاثیری در گوارش شیمیایی دارد؟ 5/0 آسیاب شدن غذا به ذره های کوچک برای فعالیت بهتر آنزیم های گوارش لازم است.
انواع غده های بزاقی را نام ببرید. 5/0 غذذ بزاقی بزرگ و کوچک
بزاق توسط کدام غدد ترشح می شود؟ 5/0 غدد بزاقی بزرگ و کوچک
نام غدد بزاقی بزرگ را بنویسید. 75/0 غده بناگوشی، زیر زبانی و زیر آرواره ای
به جز آب چه مواد دیگری در بزاق وجود دارد؟ (چهار مورد) 1 یون بی کربنات، آنزیم لیزوزیم، آنزیم آمیلاز و موسین
بزرگترین غده بزاق بدن چه نام دارد؟ 25/0 غده بناگوشی
جلوترین و پایین ترین غدد بزاقی بزرگ به ترتیب چه نام دارند؟ 5/0 زیرزبانی و زیرآرواره ای
نام دو آنزیم موجود در بزاق را بنویسید. 5/0 لیزوزیم و آمیلاز
آنزیم لیزوزیم در کجا وجود دارد؟ (یک مورد) 25/0 بزاق
آنزیم لیزوزیم چه نقشی دارد؟ 5/0 باعث از بین رفتن باکتری های دهان می شود.
موسین از جنس …………….. است. 25/0 گلیکوپروتئین
موسین موجود در بزاق چه می شود؟ 5/0 بعد از جذب آب فراوان ماده مخاطی را ایجاد می کند.
ماده مخاطی لوله گوارش چه نقشی دارد؟    
با توجه به شکل مقابل نام هر یک از غدد بزاقی را بنویسید. 75/0 1. بناگوش 2. زیرزبانی 3. زیرآرواره ای
غده زیرزبانی جزو غدد بزاقی (بزرگ/ کوچک) می باشد. 25/0 بزرگ
آنزیم ………….. بزاق به گوارش نشاسته کمک می کند. 25/0 آمیلاز
آنزیم آمیلاز بزاق چه نقشی دارد؟ 5/0 به گوارش نشاسته کمک می کند.
کدام آنزیم بزاق باعث از بین بردن باکتری ها می شود؟ 25/0 لیزوزیم
آنزیم های بزاق را نام برده و بنویسید هر یک چه نقشی دارند؟ 1 آنزیم لیزوزین، در از بین بردن باکتری های دهان نقش دارد و آنزیم آمیلاز به گوارش نشاسته کمک می کند.
 کمک به گوارش نشاسته و از بین بردن باکتری های دهان به ترتیب توسط کدام آنزیم بزاق انجام می شود؟ 5/0 آمیلاز و لیزوزیم
ماده گلیکوپروتئینی موجود در بزاق چه نام دارد؟ 25/0 موسین
کدام ماده بزاق ماده مخاطی تولید می کند؟ 25/0 موسین
دو نقش ماده مخاطی موجود در بزاق را بنویسید. 1 حفاظت دیواره لوله گوارش از خراشیدگی حاصل از تماس غذا یا آسیب شیمیایی- چسباندن ذره های غذایی و تبدیل آنها به توده ای لغزنده.
ماده مخاطی دیواره لوله گوارش را از آسیب شیمیایی در مقابل کدام دو عامل حفاظت می کند؟ فقط نام ببرید. 5/0 اسید و آنزیم
دو عامل موجود در بزاق که در حفاظت از دیواره لوله گوارش نقش دارد کدام اند؟ نام ببرید. 5/0 یون بی کربنات و موسین
دو عامل مجود در بزاق که از دیواره لوله گوارش محافظت می کنند چه جنسی دارند؟ 5/0 لیزوزیم پروتئینی و موسین گلیکوپروتئینی می باشد.
گوارش کدام گروه از مواد غذایی در دهان شروع می شود این مواد توسط کدام عامل بزاق گوارش می شوند؟ 5/0 کربوهیدرات ها توسط آمیلاز
کدام ماده موجود در بزاق نقش دفاعی دارد؟ چگونه؟ 75/0 آنزیم لیزوزیم با از بین بردن باکتری های دهان

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.