انتشارات موج دانش

بلع غذا

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

اولین کاری که در موقع بلع انجام می شود چیست؟ 5/0 هنگام بلع با فشار زبان، توده غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می شود.
با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل (ارادی/ غیرارادی)، (شروع می شود/ ادامه می یابد). 5/0  
هنگام بلع غذا چگونه وارد حلق می شود؟ 25/0 با فشار زبان
حلق را به ……………… تشبیه می کنند. 25/0 چهار راه
حلق در انسان به کدام مسیرها راه دارد فقط نام ببرید. 1 دهان، بینی، مری، نای
در هنگام بلع راه بینی چگونه بسته می شود؟ 5/0 با بالا رفتن زبان کوچک
در هنگام بلع راه نای چگونه بسته می شود؟ 1 با پایین رفتن برچاکنای (اپی گلوت) و بالا رفتن حنجره
زبان کوچک و اپی گلوت (برچاکنای) در هنگام بلع به ترتیب به کدام طرف حرکت می کنند؟ 5/0 زبان کوچک بطرف بالا و برچاکنای به طرف پایین
با توجه به شکل مقابل به حرکات کرمی بلع را نشان می دهد نام دو بخش مشخص شده را بنویسید. 5/0 مری، بنداره انتهای مری
الف) شکل مقابل کدام فرایند لوله گوارش را نشان می دهد. ب) این فرایند با کدام نوع حرکت انجام می شود؟ 5/0 الف) بلع   ب) حرکات کرمی شکل
حرکات ……………….. غذا را در طول مری حرکت می کند. 25/0 کرمی
بنداره ابتدای مری در فاصله بین ……………. بسته است. 25/0 بلع ها
بنداره ابتدای مری چه زمانی بسته است؟ 5/0 در فاصله بین بلع ها
بسته بودن بنداره ابتدای مری در فاصله بین بلع ها چه نقشی دارد؟ 5/0 از ورود هوا به مری جلوگیری می کند.
در هنگام بلع، غذا چگونه از حلق وارد مری می شود؟ 5/0 هنگام بلع، دیواره ماهیچه ای حلق منقبض می شود و حرکت کرمی آن غذا را به مری می راند.
برای ورود غذا از حلق به مری باید بنداره ………………. (باز/ بسته) شود. 5/0 ابتدای مری- باز
در موقع بلع، حرکات کرمی در مری (شروع می شود. ادامه می یابد) 25/0 ادامه می یابد
حرکات کرمی حلق توسط کدام نوع بافت ماهیچه ای ایجاد می شود؟ 25/0 ماهیچه اسکلتی
برای ورود غذا از مری به معده باید بنداره ………………. (باز، بسته) شود. 25/0 انتهای مری- باز
بنداره انتهای مری چه زمانی شل می شود؟ (سه مورد) 75/0 هنگام بلع، برای خروج باد گلو و هنگام استفراغ
منظور از باد گلو چیست؟ 5/0 خروج گازهای بلعیده شده با غذا
جاذبه زمین در حرکت غذا (نقش ندارد/ نقش کمکی دارد). 25/0 نقش کمکی دارد
ماده مخاطی مری توسط کدام بخش ترشح شده و چه نقشی دارد؟ 5/0 توسط غده های مری و باعث حرکت آسان غذا می شود.
ماده مخاطی در دهان و مری به ترتیب توسط کدام بخش ها ترشح می شود؟ 5/0 در دهان توسط غدد بزاقی و در مری توسط غدد مخاطی
با توجه به شکل مقابل که مرحله ای از بلع را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 75/0 1. زبان کوچک 2. حلق 3. برچاکنای
با توجه به شکل مقابل که مرحله ای از بلع غذا را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. 75/0 1. حلق 2. حنجره 3. مری
با توجه به شکل مقابل دو بخش شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 5/0 1. زبان 2. زبان کوچک

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.