انتشارات موج دانش

گوارش در معده

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

بخش کیسه ای شکل لوله گوارش انسان چه نام دارد؟ 25/0 معده
چین خوردگی های معده چه زمانی باز می شوند و چرا؟ 75/0 با پر شدن معده باز می شوند تا غذای بلع شده در آن انبار شود.
دو عامل گوارش غذا در معده را نام ببرید. 5/0 شیره معده و حرکات معده
چین خوردگی های دیواره معده (طولی/ حلقوی) هستند. 25/0 طولی
کیموس چیست؟ 75/0 پس از اینکه غذا در معده بطور کامل با شیره معده آمیخته شد مخلوط به دست آمده را کیموس می گویند.
کیموس پس از تشکیل در معده وارد ……………… می شود. 25/0 روده باریک (دوازدهه)
حفره های معده چگونه بوجود می آیند؟ 75/0 یاخته های پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین فرو رفته اند و حفره های معده را به وجود می آورند.
مجاری غده های معده به ………………. راه دارند. 25/0 حفره های معده
ماده مخاطی معده توسط کدام یاخته ها ترشح می شوند؟ 5/0 یاخته های پوشش سطحی مخاط معده و برخی از یاخته های غده های معده
ماده مخاطی معده چه ویژگی داشته و در کجا قرار دارد؟ 5/0 بسیار چسبنده بوده و به شکل لایه ژله ای چسبناکی مخاط معده را می پوشاند.
دو ماده ترشح شده توسط یاخته های پوششی سطحی معده را نام ببرید. 5/0 ماده مخاطی و یون بی کربنات
یون بی کربنات ترشح شده توسط یاخته های پوششی سطحی معده چه نقشی دارند؟ 5/0 لایه ژله ای حفاظتی معده را قلیایی می کند.
ماده مخاطی و یون بی کربنات سد حفاظتی محکمی در مقابل ………….. و ………….. بوجود می آورند. 5/0 اسید و آنزیم
لایه ژله ای معده چگونه قلیایی می شود؟ 25/0 با یون بی کربنات ترشح شده از یاخته های پوشش سطح معده
دو عاملی که باعث حفاظت دیواره معده در مقابل اسید و آنزیم می شوند نام ببرید. 5/0 یون بی کربنات و ماده مخاطی که به صورت لایه چسبناکی مخاط معده را می پوشاند.
انواع یاخته های غده معده را فقط نام ببرید. 1 یاخته های اصلی، یاخته های کناری، یاخته های ترشح کننده ماده مخاطی و یاخته های ترشح کننده هورمون
یاخته های اصلی غدد معده چه موادی ترشح می کنند (2 مورد). 5/0 آنزیم های پروتئاز و لیپاز
آنزیم های معده توسط کدام یاخته های غده معده ترشح می شوند؟ 25/0 یاخته های اصلی
پپسینوژن چیست؟ 5/0 پیش ساز پروتئازهای معده را به طور کلی پپسینوژن می نامند.
آنزیم های معده را نام ببرید. 5/0 پروتئازها (پپسین) و لیپاز
پروتئازهای معده به چه صورتی از یاخته های اصلی ترشح می شوند؟ 25/0 بصورت پپسینوژن
پپسینوژن چگونه به پپسین تبدیل می شود؟ 5/0 بر اثر کلریدریک اسید
دو عامل تبدیل کننده پپسینوژن به پپسین را نام ببرید. 5/0 اسید کلریدریک و پپسین
پپسینوژن بر اثر ……………. به ………………. تبدیل می شود. 5/0 کلریدریک اسید، پپسین
کدام عامل تبدیل پپسینوژن به پپسین را سریعتر می کند؟ 25/0 پپسین
آنزیم پپسین چه نقشی دارد؟ 5/0 پروتئین ها را به مولکولهای کوچکتر تجزیه می کند.
دو ماده ترشح شده توسط یاخته های کناری غدد معده را نام ببرید. 5/0 کلریدریک اسید و عامل (فاکتور) داخل معده
کلریدریک اسید و لیپاز به ترتیب توسط کدام یاخته های غده معده ترشح می شوند. 5/0 یاخته های کناری، یاخته های اصلی
پپسینوژن و عامل (فاکتور) داخلی معده به ترتیب توسط کدام یاخته های معده ترشح می شوند؟ 5/0 یاخته های اصلی و یاخته های کناری
عامل داخلی معده چه نقشی دارد؟ 5/0 برای جذب ویتامین B12 در روده باریک ضروری است.
تحریک یاخته های کناری غدد معده چه عواقبی می تواند داشته باشد؟ چرا؟ 75/0 ساخته شدن کلریدریک اسید، فرد به کم خونی خطرناکی دچار می شود زیرا ویتامین B12 جذب نمی شود.
تخریب کدام یاخته های معده باعث کم خونی فرد می شود؟ چرا؟ 75/0 یاخته های کناری زیرا برای جذب ویتامین B12  به فاکتور داخلی معده نیاز داریم.
نقش کدام یاخته های غدد معده از زندگی انسان بیشتر است؟ 25/0 یاخته های کناری
ویتامین B12 چه نقشی در بدن دارد؟ 5/0 برای ساختن گویچه های قرمز در مغز استخوان لازم است.
سه لایه ماهیچه ای معده را از خارج به داخل نام ببرید. 75/0 ماهیچه طولی، حلقوی و مورب
با توجه به شکل مقابل که بخشی از غده معده را نشان می دهد نام یاخته های مشخص شده را بنویسید. 5/0 1. یاخته کناری 2. یاخته ترشح کننده هورمون
در شکل غده معده مقابل نام یاخته و ماده ترشحی یاخته مشخص شده را بنویسید. 5/0 یاخته ترشح کننده هورمون، هورمون گاسترین
یاخته مشخص شده در غده معده مقابل کدام دو ماده را ترشح می کند؟ 5/0 کلریدریک اسید و عامل داخلی معده
نام دو ماده ترشح شده توسط یاخته مشخص شده در شکل مقابل را بنویسید. 5/0 پروتئاز (پپسینوژن) و لیپاز
ماده ترشح شده توسط کدام یاخته معده می تواند توسط ماده ترشح شده یاخته دیگر این غده فعال شود؟ 25/0 یاخته اصلی
ماده ترشح شده توسط یاخته اصلی غده معده توسط ماده ترشح شده کدام یاخته معده فعال می شود؟ 25/0 یاخته کناری
با توجه به شکل مقابل که بخشی از دیواره معده را نشان می دهد نام بخش های مشخص شده را بنویسید. 5/0 حفره معده- غده معده
با توجه به شکل مقابل که بخشی از دیواره معده را نشان می دهد نام یاخته های مشخص شده را بنویسید. 1 1. یاخته پوششی سطحی 2. یاخته ترشح کننده ماده مخاطی 3. یاخته کناری 4. یاخته اصلی
با توجه به شکل مقابل نام ماده ترشحی توسط یاخته مشخص شده را بنویسید. 25/0 ماده مخاطی
با توجه به شکل مقابل نام دو ماده ترشحی توسط یاخته مشخص شده را بنویسید. 5/0 ماده مخاطی و یون بی کربنات
با توجه به شکل مقابل که معده را نشان می دهد نام دو بخش مشخص شده را بنویسید. 5/0 1. بنداره پیلور 2. دوازدهه
حرکات معده:    
پس از خوردن غذا چه عاملی سبب شروع حرکات کرمی در معده می شود؟ 5/0 پس از بلع غذا معده اندکی انبساط می یابد و انقباض های کرمی معده به صورت موجی آغاز می شود.
مسیر حرکات کرمی معده را بنویسید. 5/0 این امواج از بخش های بالاتر معده به سمت پیلور حرکت می کنند.
حرکات کرمی شکل معده چه نقشی دارند؟ 5/0 این امواج غذا را با شیره معده می آمیزند و سبب آسیاب شدن غذا می شود.
کیموس چگونه از معده وارد دوازدهه می شود؟ 75/0 با شدت پیدا کردن حرکات کرمی، حلقه انقباض محکمی به سمت پیلور حرکت می کند و با کاهش انقباض پیلور، کیموس بیشتری به روده باریک وارد می شود.
بنداره پیلور به طور معمول (بسته/ باز) است. 25/0 بسته
چرا ذرات درشت غذا پس از برخورد به پیلور دوباره به عقب برمی گردند؟ 5/0 این ذرات به عقب برمی گردند تا باز هم آسیاب شوند و تقریباً به شکل مایع درآیند.
برگشت اسید معده (ریفلاکس):    
چه زمانی فرد دچار برگشت اسید معده می شود؟ 5/0 اگر انقباض بنداره مری کافی نباشد.
عواقب برگشت اسید معده چیست؟ 75/0 در برگشت شیره معده به مری، به تدریج مخاط مری آسیب می بیند.
چرا در برگشت اسید معده مری دچار آسیب می شود؟ 5/0 زیرا حفاظت دیواره آن به اندازه معده و روده باریک نیست.
از عوامل موثر در برگشت اسید معده چهار مورد نام ببرید. 1 سیگار کشیدن، مصرف نوشابه های الکلی، رژیم غذایی نامناسب، استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده و تنش و اضطراب
اگر انقباض بنداره انتهای مری کافی نباشد چه اتفاقی می افتد؟ 5/0 فرد دچار برگشت اسید می شود.
سیگار کشیدن می تواند باعث کدام عارضه در دستگاه گوارش انسان شود؟ 25/0 برگشت اسید معده (ریفلاکس)

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.