انتشارات موج دانش

گوارش در روده باریک

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

کیموس (به تدریج/ بصورت یکجا) وارد روده باریک می شود. 25/0 به تدریج
مراحل پایانی گوارش در کدام قسمت بدن انسان انجام می گیرد؟ 5/0 روده باریک بویژه در ابتدای آن که دوازدهه نام دارد.
دوازدهه چیست؟ 5/0 قسمت ابتدای روده باریک را دوازدهه می نامند.
کیموس به تدریج وارد ………………… می شود. 5/0 روده باریک
علاوه بر کیموس چه موادی به دوازدهه وارد می شود؟ 75/0 شیره روده، لوزالمعده و صفرا
موادی که به دوازدهه وارد می شوند نام ببرید. 1 کیموس، شیره روده، لوزالمعده و صفرا
عوامل موثر در گوارش نهایی کیموس در روده را نام ببرید. 1 شیره روده، لوزالمعده، صفرا به کمک حرکات روده
عوامل موثر در گوارش شیمیایی غذا در دوازدهه را نام ببرید. 5/0 شیره لوزالمعده و روده
عوامل موثر در گوارش مکانیکی غذا در روده را نام ببرید. 5/0 صفرا به کمک حرکات روده
دو نقش روده در گوارش نهایی غذا را بنویسید. 5/0 حرکات روده و شیره روده
ترشحات کدام اندام های مرتبط با لوله گوارش به دوازدهه وارد می شود؟ 5/0 شیره لوزالمعده و صفرا
با توجه به شکل مقابل اجزای خواسته شده را نام گذاری کنید. 5/0 کیسه صفرا، مجرای صفرا
بخش های شماره گذاری شده در شکل مقابل را نام گذاری کنید. 5/0 لوزالمعده و مجراهای لوزالمعده
حرکت های روده باریک:    
سه مورد از نقش های حرکات روده باریک را بنویسید. 75/0 گوارش مکانیکی، پیش بردن کیموس در طول روده، گستراندن کیموس در سراسر مخاط روده
هدف از گستراندن کیموس در سراسر مخاط روده چیست؟ 5/0 افزایش تماس آن با شیره های گوارشی و یاخته های پوششی مخاط
حرکت های روده باریک چه نقشی در گوارش شیمیایی دارند؟ 5/0 باعث افزایش تماس کیموس با شیره های گوارشی می شوند.
چه عاملی باعث افزایش تماس کیموس با یاخته های پوششی مخاط روده می شود؟ 5/0 گستراندن کیموس در مخاط روده
شیره روده:    
مواد ترشحی روده باریک را فقط نام ببرید. 75/0 ماده مخاطی، آب و یونهایی مختلف مثل بیکربنات
ماده مخاطی در روده باریک توسط کدام قسمت ترشح می شود؟ 25/0 یاخته های پوششی
کدام یاخته های پوششی مخاط روده باریک در گوارش شیمیایی غذا نقش دارند؟ 5/0 گروهی که آنزیم های گوارشی دارند

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.