انتشارات موج دانش

صفرا

متن کتاب

جزوه نموداری

نکات قابل استنباط

سوال تشریحی

صفرا:    
یاخته های کبد (جگر) ………………. را می سازند. 25/0 صفرا
صفرا توسط کدام یاخته ها ساخته می شود؟ 25/0 یاخته های کبد
نام آنزیم موجود در صفرا را بنویسید. 25/0 صفرا آنزیم ندارد
مواد سازنده صفرا را فقط نام ببرید. 1 نمک های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین
نام دو لیپید موجود در صفرا را بنویسید. 5/0 کلسترول و فسفولیپید لسیتین
فسفولیپید موجود در صفرا چه نام دارد؟ 25/0 لسیتین
مواد غیرلیپیدی موجود در صفرا را نام ببرید. (سه مورد) 75/0 نمک های صفراوی، بیکربنات، بیلی روبین
صفرا چه زمانی به دوازدهه می ریزد؟ 5/0 با فاصله کمی بعد از ورود کیموس به دوازدهه
صفرا به کدام قسمت روده باریک وارد می شود؟ 25/0 دوازدهه
صفرا به کدام قسمت لوله گوارش می ریزد؟ 25/0 روده باریک (دوازدهه)
صفرا با فاصله کمی بعد از ……………….. به دوازدهه می ریزد. 25/0 ورود کیموس
صفرا در ……………….. و ……………….. چربی ها به ……………… نقش دارد. 75/0 گوارش و ورود، محیط داخلی
دو نقش صفرا را بنویسید. 1 گوارش و ورود چربی ها به محیط داخلی، دفع برخی مواد مانند بیلی روبین و کلسترول اضافی
نام دو ماده دفعی موجود در صفرا را بنویسید. 5/0 بیلی روبین و کلسترول اضافی
نام چربی دفعی موجود در صفرا را بنویسید. 25/0 کلسترول
کدام لیپید موجود در صفرا می تواند دفعی باشد؟ 25/0 کلسترول
بیلی روبین چگونه بوجود می آید؟ 75/0 از تخریب گویچه های قرمز در کبد
نام ماده دفعی حاصل از تخریب گویچه های سفید را بنویسید. 25/0 بیلی روبین
بیلی روبین در کدام اندام تشکیل می شود؟ 25/0  
بیلی روبین از چه طریقی از بدن دفع می شود؟ 25/0 همراه با صفرا
کلسترول اضافی بدن از چه طریقی می تواند دفع شود؟ 25/0 از طریق صفرا
گویچه های قرمز در کدام اندام تخریب می شوند؟ 25/0 کبد
بیلی روبین از تخریب کدام قسمت گویچه های قرمز بوجود می آید؟ 25/0 هموگلوبین
هموگلوبین در کدام یاخته های بدن وجود دارد؟ 25/0 گویچه های قرمز
بیلی روبین از تخریب ……………….. در ………………… بوجود می آید. 75/0 هموگلوبین گویچه های قرمز در کبد
در صورت عدم ترشح صفرا گوارش کدام گروه مواد می تواند دچار اختلال شود؟ 25/0 لیپیدها
سنگ کیسه صفرا:    
سنگ کیسه صفرا چگونه ایجاد می شود؟ 5/0 در اثر رسوب ترکیبات صفرا مانند کلسترول
چه افرادی بیشتر در معرض تولید سنگ صفرا قرار دارند؟ 5/0 افردی که چند سال رژیم پرچربی داشته باشند.
چهار مورد از عوارض سنگ کیسه صفرا را بنویسید. 1 سنگ مجرای خروج صفرا را می بندد و درد ایجاد می کند بیلی روبین در خون افزایش می یابد و در بافت ها زردی (یرقان) پدید می آید.
از علائم ظاهری حاصل از سنگ کیسه صفرا دو مورد نام ببرید. 5/0 ایجاد درد و ایجاد زردی در بافت ها
سنگ صفرا مجرای ………………. را می بندد و ………………… ایجاد می کند. 5/0 خروج صفرا، درد
سنگ صفرا باعث افزایش …………………. در خون می شود. 25/0 بیلی روبین
علت ایجاد زردی در سنگ صفرا چیست؟ 5/0 افزایش بیلی روبین در خون
افزایش بیلی روبین در خون باعث چه چیزی می شود؟ 5/0 باعث ایجاد زردی (یرقان) در بافت ها می شود

سوال صحیح غلط

تصاویر اضافی

فیلم تدریس

فیلم مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.