انتشارات موج دانش

گوارش کربوهیدرات ها

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

سه گروه کربوهیدرات ها را نام ببرید. 75/0 مونوساکاریدها، دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها
دو نوع دی ساکارید نام ببرید. 5/0 ساکارز، لاکتوز
قند موجود در شیر و نیشکر را نام ببرید. 5/0 قند شیر لاکتوز و قند نیشکر ساکارز می باشد.
ساکارز و لاکتوز به ترتیب در کدام ماده غذایی دارند؟ نام ببرید. 5/0 ساکارز در نیشکر و لاکتوز در شیر
منظور از دی ساکارید چیست؟ 5/0 از پیوند دو مولکول مونوساکارید به وجود می آید.
دی ساکارید چگونه به وجود می آید؟ 5/0 از پیوند دو مولکول مونوساکارید
دو نوع پلی ساکارید نام ببرید. 5/0 نشاسته و گلیکوژن
منظور از پلی ساکارید چیست؟ 5/0 مولکولی که از اتصال تعداد زیادی مونوساکارید بوجود آمده است
مونوساکارید موجود در نشاسته را نام ببرید. 25/0 گلوکز
یک نوع مونوساکارید نام ببرید. 25/0 گلوکز
دو مولکول نام ببرید که از اتصال تعداد فراوانی گلوکز بوجود آمده اند؟ 5/0 نشاسته و گلیکوژن
مونوساکاریدهای موجود در مالتوز را نام ببرید. 5/0 گلوکز + گلوکز
از پیوند دو گلوکز کدام نوع دی ساکارید بوجود می آید؟ 25/0 مالتوز
آنزیم آمیلاز از کجا ترشح می شود؟ نام ببرید. 5/0 غده بزاقی و لوزالمعده
آنزیم آمیلاز کدام ماده را تجزیه می کند؟ 25/0 نشاسته
آنزیم تجزیه کننده نشاسته چه نام دارد؟ 25/0 آمیلاز
آنزیم لازم برای تجزیه نشاسته از کدام بخش های بدن ترشح می شود؟ 5/0 غدد بزاقی و لوزالمعده
گوارش نشاسته از کجا شروع می شود؟ 25/0 از دهان
دی ساکارید حاصل از گوارش نشاسته چه نام دارد؟ 25/0 مالتوز
کوچکترین مولکول حاصل از گوارش نشاسته توسط آنزیم آمیلاز چه نام دارد؟ 25/0 مالتوز
مولکولهای حاصل از گوارش نشاسته توسط آمیلاز چگونه به مونوساکارید تبدیل می شوند؟ 5/0 توسط آنزیم هایی که یاخته های روده باریک دارند
یاخته های روده باریک آنزیم هایی دارند که مالتوز را به ……………….. تبدیل می کنند. 25/0 گلوکز
نشاسته در کدام قسمت بدن به گلوکز تجزیه می شود؟ 25/0 روده باریک
نشاسته در کدام قسمت بدن له گلوکز تجزیه می شود؟ و چگونه؟ 75/0 در روده باریک و توسط آنزیم آمیلاز و آنزیم هایی که یاخته های روده باریک دارند
پلی ساکاریدها و دی ساکاریدها پس از گوارش در بدن انسان به چه چیزی تبدیل می شوند؟ 25/0 مونوساکارید
چرا پلی ساکاریدها و دی ساکاریدها در روده باریک باید به مونوساکارید تجزیه شوند؟ 5/0 چون مونوساکاریدها می توانند به یاخته های روده باریک وارد شوند
واکنشی که طی آن کربوهیدرات های درشت تر به مونوساکارید تبدیل می شوند چه نام دارد؟ 25/0 آبکافت (هیدرولیز)
آنزیم های گوارش با واکنش آب کافت (هیدرولیز) کربوهیدرات های ……………….. را به …………………. تبدیل می کنند. 5/0 درشت تر، مونوساکارید
در واکنش آب کافت با مصرف ………………. پیوند ………………… می شکند. 5/0 آب، بین مولکولها
واکنش آب کافت چیست؟ 5/0 واکنشی که در آن با مصرف آب پیوند بین مولکولها می شکند.
واکنشی که طی آن دی ساکارید به مونوساکارید تبدیل می شود چه نام دارد؟ 25/0 آب کافت
با توجه به شکل مقابل که مراحل گوارش کربوهیدرات ها را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 75/0 1. آنزیم 2. دی ساکارید 3. مونوساکارید
شکل مقابل کدام واکنش را نشان می دهد؟ 25/0 آب کافت
با توجه به شکل مقابل که مراحل گوارش یک کربوهیدرات را نشان می دهد بنویسید این آنزیم توسط کدام یاخته ها تولید می شود؟ 25/0 یاخته های روده باریک
با توجه به واکنش زیر نام بخش های مشخص شده را بنویسید. 75/0 1. دی ساکارید 2. مونوساکارید 3. مونوساکارید
شکل مقابل کدام واکنش شیمیایی را نشان می دهد؟ 25/0 آب کافت

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.