انتشارات موج دانش

گوارش پروتئین ها

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

پپسین در محیط …………….. گوارش ……………… را آغاز می کند. 5/0 اسیدی، پروتئین ها
پپسین ……………… را به ……………… تبدیل می کند. 5/0 پروتئین ها، مولکولهای کوچکتر
پپسین در چه محیطی فعالیت می کند؟ 25/0 محیط اسیدی
اولین آنزیمی که گوارش پروتئین ها را در بدن آغاز می کند چه نام دارد؟ 25/0 پپسین
آنزیم های موثر در گوارش پروتئین ها چه نام دارند؟ 25/0 پروتئازها
پروتئازها توسط کدام بخش های دستگاه گوارش انسان ترشح می شوند؟ 5/0 غده های معده و لوزالمعده
آنزیم های موثر در گوارش پروتئین ها در بدن انسان کدامند؟ 75/0 پروتئاز معده (پپسین)، پروتئاز لوزالمعده، آنزیم های یاخته های روده باریک
اولین محلی از بدن انسان که پروتئین ها می توانند به آمینواسید گوارش پیدا کنند کدام است؟ 25/0 روده باریک (دوازدهه)
محل شروع گوارش پروتئین ها کدام بخش دستگاه گوارش انسان می باشد؟ 25/0 معده
کدام آنزیم ها در گوارش پروتئین ها در لوزالمعده نقش دارند؟ 5/0 پروتئازهای لوزالمعده و آنزیم های یاخته های روده باریک
پروتئازهای لوزالمعده ……………… را به …………….. یعنی ……………….. آب کافت می کنند. 75/0 پروتئین ها، واحدهای سازنده خود، آمینواسیدها
واحد سازنده پروتئین ها چه نام دارد؟ 25/0 آمینواسید
شکل مقابل کدام مولکول را نشان می دهد؟ 25/0 آمینواسید
آنزیمی که می تواند واکنش شکل مقابل را انجام دهد چه نام دارد؟ 25/0 پروتئاز
آنزیمی که می تواند واکنش شکل مقابل را انجام دهد در کدام بخش های بدن تولید می شود؟ 5/0 لوزالمعده و یاخته های روده باریک
شکل مقابل کدام نوع واکنش را نشان می دهد؟ 25/0 واکنش آب کافت
پروتئازی که بتواند واکنش زیر را انجام دهد در کدام بخش های دستگاه گوارش تولید می شود؟ 5/0
لوزالمعده و یاخته های روده باریک  

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.