انتشارات موج دانش

پیام عصبی چگونه ایجاد می شود؟ پتانسیل آرامش

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

نام چهار پروتئین غشایی که به عبور یونهای سدیم و پتاسیم از غشای نورون کمک می کنند بنویسید. 1 1. کانالهای نشتی 2. پمپ سدیم- پتاسیم 3. کانال دریچه دار سدیمی 4. کانال دریچه دار پتاسیمی
کدام پروتئین های غشایی سبب عبور یون سدیم از غشای نورون به روش انتشار تسهیل شده می شود فقط نام ببرید (دو مورد). 5/0 کانالهای نشتی و کانال دریچه دار سدیمی
دو روش عبور یونهای سدیم و پتاسیم از غشای نورون را فقط نام ببرید. 5/0 روش انتشار تسهیل شده و روش انتقال فعال
کانالهای نشتی غشای نورون ها چه نقشی دارند؟ 5/0 از راه این کانالها یونهای پتاسیم خارج و یونهای سدیم به درون یاخته عصبی وارد می شوند.
پیام عصبی در اثر ………………. در ………………… بوجود می آید. 5/0 تغییر مقدار یونها- در دو سوی غشای یاخته عصبی
چرا بار الکتریکی دو سوی غشای یاخته عصبی متفاوت است؟ 5/0 چون مقدار یونها در دو سوی غشا یکسان نیست.
چرا در دو سوی غشای یاخته عصبی اختلاف پتانسیل الکتریکی وجود دارد؟ چون بار الکتریکی دو سوی غشای یاخته عصبی متفاوت است (مقدار یونها در دو سوی غشا یکسان نیست)  
شکل مقابل مربوط به اندازه گیری چه چیزی می باشد؟ 5/0 اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشای یاخته عصبی
منظور از پتانسیل آرامش چیست؟ 75/0 وقتی یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد در دو سوی غشای آن اختلاف پتانسیلی در حدود 70- میلی ولت برقرار است این اختلاف پتانسیل را پتانسیل آرامش می نامند.
اندازه پتانسیل آرامش در حدود …………… می باشد. 5/0 70- میلی ولت
پتانسیل آرامش در چه زمانی در یاخته عصبی وجود دارد؟ 5/0 وقتی یاخته عصبی فعالیت عصبی ندارد.
مقدار یونهای سدیم و پتاسیم را در دو سوی غشای نورون در حالت استراحت مقایسه کنید. 1 یونهای سدیم در بیرون غشا بیشتر از داخل و مقدار یون پتاسیم در داخل غشا بیشتر از بیرون می باشد.
در حالت آرامش نورون مقدار یون های سدیم در بیرون غشا ………… از داخل است. 25/0 بیشتر
در حالت آرامش نورون، مقدار یون های پتاسیم در بیرون غشا …………. از داخل است. 25/0 کمتر
نفوذپذیری غشای نورون در حال استراحت را به یونهای سدیم و پتاسیم مقایسه کنید. 5/0 در حالت استراحت تعداد یونهای پتاسیم خروجی بیشتر از یونهای ورودی است. زیرا غشا به این یون نفوذپذیری بیشتری دارد.
مقدار یونهای جابجا شده در اثر هر بار فعالیت پمپ سدیم پتاسیم را بنویسید. 1 در هر بار فعالیت این پمپ سدیم از یاخته عصبی خارج و دو یون پتاسیم وارد آن می شود.
پمپ سدیم پتاسیم از انرژی …………… استفاده می کند. 25/0 مولکول ATP
به ازای مصرف دو مولکول ATP توسط پمپ سدیم پتاسیم چند یون در دو سوی غشای نورون جابجا می شود؟ 1 شش یون سدیم خارج و چهار یون پتاسیم وارد می شود.
به ازای مصرف یک مولکول ATP توسط پمپ سدیم پتاسیم از نظر عددی چند اختلاف بار بین داخل و خارج غشای نورون بوجود می آید؟ 25/0 دو بار
شکل زیر کدام پروتئین غشای نورون را نشان می دهد؟ این پروتئین کدام یون یا یون ها را جابجا می کند؟ انرژی لازم برای فعالیت این پروتئین چگونه تامین می شود؟ 75/0 کانال نشتی- یونهای سدیم و پتاسیم- انرژی زیستی مصرف می کند.
شکل زیر کدام پروتئین غشای نورون را نشان می دهد نام آن را بنویسید. این پمپ کدام یونها را از یاخته خارج می کند؟ انرژی لازم برای فعالیت این پمپ از کجا تامین می شود؟ 75/0 پمپ سدیم پتاسیم، یونهای سدیم را خارج می کند، از ATP
در اثر تجزیه مولکول ATP توسط پمپ سدیم پتاسیم کدام مولکولها بوجود می آیند؟ 5/0 مولکول های ATP و P یا فسفات

سوال تشریحی

بالای صفحه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.