انتشارات موج دانش

گره های رانویه چه نقشی دارند؟

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

غلاف میلین چه تاثیری بر سرعت هدایت پیام عصبی دارد؟ 5/0 باعث افزایش سرعت هدایت پیام عصبی می شود.
هدایت پیام عصبی در کدام رشته های عصبی بیشتر است؟ میلین دار یا بدون میلین؟ 25/0 میلین دار
اهمیت گره رانویه در چیست؟ 1 در محل این گره ها میلین وجود ندارد و رشته عصبی با محیط بیرون از یاخته ارتباط دارد بنابراین در این گره ها پتانسیل عمل ایجاد می شود و پیام از یک گره به گره دیگر هدایت می شود.
منظور از هدایت جهشی چیست؟ 5/0 هدایت پیام عصبی از یک گره به گره دیگر در نورون های میلین دار
چرا به هدایت جهشی این نام داده شده است؟ 5/0 زیرا به نظر می رسد که پیام عصبی از یک گره به گره دیگر می جهد.
نورون های حرکتی ماهیچه های اسکلتی چه ویژگی دارد و چرا؟ 75/0 نورون های حرکتی آنها میلین دار است زیرا سرعت ارسال پیام در ماهیچه های اسکلتی اهمیت زیادی دارد.
کاهش یا افزایش میزان میلین به …………. منجر می شود. 25/0 بیماری
علت بیماری مالتیپل اسکلروزیس MS چیست؟ 1 یاخته های پشتیبان که در سیستم عصبی مرکزی میلین می سازند از بین می روند. در نتیجه ارسال پیام های عصبی به درستی انجام نمی شود.
چهار مورد از علایم بیماری MS را بنویسید. 1 بینایی و حکت مختل و فرد دچار بی حسی و لرزش می شود.
شکل زیر کدام نوع هدایت را در رشته عصبی نشان می دهد و چرا؟ 75/0 هدایت جهشی چون رشته عصبی دارای میلین می باشد.

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.