انتشارات موج دانش

یاخته ها ی عصبی، پیام عصبی را منتقل می کنند

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

پیام عصبی در طول آکسون …………….. می شود تا به پایانه آن می رسد. 25/0 هدایت
همایه یا سیناپس چیست؟ 5/0 یاخته های عصبی با یکدیگر ارتباط ویژه ای به نام همایه (سیناپس) دارند.
فضای سیناپسی چیست؟ 5/0 در محل سیناپس، بین یاخته ها فضایی به نام فضای سیناپسی وجود دارد.
نام دو یاخته شرکت کننده در سیناپس را بنویسید. 5/0 یاخته پیش سیناپسی و یاخته پس سیناپسی
منظور از یاخته عصبی پیش سیناپسی چیست؟ 5/0 یاخته عصبی انتقال دهنده پیام را یاخته پیش سیناپسی می گویند.
منظور از یاخته پس سیناپسی چیست؟ 5/0 یاخته دریافت کننده پیام در محل سیناپس را یاخته پس سیناپسی می گویند.
ناقل عصبی چیست؟ 5/0 ماده ای که برای انتقال پیام از یاخته پیش سیناپسی به یاخته پس سیناپسی آزاد می شود.
ناقل عصبی از یاخته ……………. آزاد شده و بر یاخته ……………….. اثر می کند. 5/0 پیش سیناپسی- پس سیناپسی
ناقل عصبی در ……………. ساخته و درون …………. ذخیره می شود. 5/0 جسم یاخته های عصبی- ریزکیسه ها
ریزکیسه های حاوی ناقل عصبی کجا ساخته می شوند و پس از ساخته شدن کجا می روند؟ 5/0 این ریزکیسه ها در جسم یاخته های عصبی ساخته می شوند و در طول آکسون هدایت می شوند تا به پایانه آن برسند.
وقتی پیام عصبی به پایانه آکسون می رسد چه اتفاقی می افتد تا به یاخته بعدی منتقل شود؟ 75/0 وقتی پیام عصبی به پایانه آکسون می رسد ریزکیسه ها با برون رانی، ناقل عصبی را در فضای سیناپسی آزاد می کنند.
یاخته های عصبی با ارسال پیام به یاخته های ماهیچه ای موجب ……………….آنها می شوند. 25/0 انقباض
شکل زیر یک سیناپس را نشان می هد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 1 1. پتانسیل عمل 2. ریزکیسه های دارای ناقل عصبی 3. پایانه آکسون 4. شکاف سیناپسی
شکل زیر قسمتی از یک سیناپس را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 5/0 1. ناقل عصبی 2. گیرنده
ناقل عصبی پس از رسیدن به غشای یاخته پس سیناپسی چه می شود؟ 5/0 به پروتئینی بنام گیرنده متصل می شود.
دو نقش پروتئین موجود بر روی نورون پس سیناپسی را بنویسید. 5/0 نقش گیرنده نقال عصبی- نقش کانال سدیمی
در محل سیناپس گیرنده ناقل عصبی بر روی کدام یاخته قرار دارد؟ 25/0 یاخته پس سیناپسی
انتقال ناقل عصبی به گیرنده خود بر روی یاخته پس سیناپسی موجب چه چیزی می شود؟ 5/0 باعث تغییر نفوذپذیری غشای یاخته پس سیناپسی به یونها و در نتیجه تغییر پتانسیل الکتریکی این یاخته می شود.
ناقل عصبی با اتصال به گیرنده خود چگونه باعث تحریک یاخته پس سیناپسی می شود؟ 5/0 با باز شدن کانال و تغییر نفوذپذیری غشا
دو اثر ناقل عصبی بر روی یاخته پس سیناپسی را بنویسید. و این اثر به چه چیزی بستگی دارد؟ 1 بر اساس اینکه ناقل عصبی تحریک کننده یا بازدارنده باشد یاخته پس سیناپسی تحریک یا فعالیت آن مهار می شود.
چرا باید پس از انتقال پیام عصبی مولکولهای ناقل باقی مانده از فضای سیناپسی تخلیه شوند (دو مورد) 5/0 تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری شود و امکان انتقال پیام های جدید فراهم شود.
تخلیه مولکولهای ناقل باقی مانده در فضای سیناپسی چگونه انجام می شود؟ (دو روش) 5/0 این کار با جذب دوباره ناقل به یاخته پیش سیناپسی انجام می شود همچنین آنزیم هایی که از یاخته ها ترشح می شوند ناقل عصبی را تجزیه می کنند.
کدام یاخته عصبی در محل سیناپس می تواند ناقل عصبی را دوباره جذب کند؟ 5/0 یاخته پیش سیناپسی
آنزیم هایی که از یاخته ها به محل سیناپس ترشح می شوند چه نقشی دارند؟ 5/0 این انزیم ها ناقل عصبی باقی مانده در فضای سیناپسی را تجزیه می کنند.
تغییر در میزان طبیعی ناقل های عصبی (می تواند- نمی تواند) باعث ابتلا به بیماری شود. 25/0 می تواند

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.