انتشارات موج دانش

دستگاه عصبی مرکزی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دو بخش دستگاه عصبی را نام ببرید. 5/0 دستگاه عصبی مرکزی و محیط
دو بخش دستگاه عصبی مرکزی را نام ببرید. 5/0 مغز و نخاع
دستگاه عصبی مرکزی شامل …………و …………… است که مراکز ………………… هستند. 75/0 مغز  و نخاع- نظارت بر فعالیت های بدن
مراکز نظارت بر فعالیت های بدن را فقط نام ببرید. 5/0 مغز و نخاع
دو وظیفه دستگاه عصبی مرکزی را بنویسید. 5/0 این دستگاه اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر می کند و به آنها پاسخ می دهد.
دو بخش سازنده مغز و نخاع را نام ببرید. 5/0 ماده خاکستری و ماده سفید
محل قرار گرفتن ماده سفید و خاکستری در مغز و نخاع را مقایسه کنید. 5/0 ماده سفید در داخل مغز و بیرون نخاع قرار دارد و ماده خاکستری در بیرون مغز و داخل نخاع قرار دارد.
ماده خاکستری مغز و نخاع شامل چه چیزی است؟ 5/0 شامل جسم یاخته های عصبی و رشته های عصبی بدون میلین است.
ماده سفید مغز و نخاع شامل چه چیزی است؟   اجتماع رشته های میلین دار
رشته های عصبی بدون میلین، میلین دار و جسم سلولی نورون ها به ترتیب در کدام یک از مواد سفید یا خاکستری مغز قرار دارند؟ 75/0 رشته های عصبی بدون میلین و جسم یاخته ای در ماده خاکستری قرار دارد بخش های میلین دار نیز در ماده سفید قرار دارد.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.