انتشارات موج دانش

مغز

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

سه بخش اصلی مغز را نام ببرید؟ 75/0 مخ، مخچه، ساقه مغز
در انسان بیشتر حجم مغز را …………… تشکیل می دهد. 25/0 مخ
رابط های نیمکره های مخ چه نام دارند؟ 5/0 رابط پینه ای و سه گوش
رابط های مخ چه جنسی دارند؟ 5/0 رشته های عصبی
رابط های مخ از جنس ماده (سفید/ خاکستری) هستند. 25/0 سفید
نیمکره چپ مخ از کدام بخش بدن اطلاعات دریافت می کند؟ 5/0 هر دو نیمکره مخ بطور همزمان از همه بدن اطلاعات را دریافت و پردازش می کنند.
از کارهای اختصاص نیمکره راست یک مورد نام ببرید. 25/0 تخصص در مهارت های هنری
بخش خارجی نیمکره های مخ …………… نام دارد. 25/0 قشر مخ
قشر مخ از ماده …………….. تشکیل شده است. 25/0 خاکستری
قشر مخ سطح وسیعی را با ضخامت …………… تشکیل می دهد. 25/0 چند میلی متر
از ویژگی های قشر مخ سه مورد نام ببرید. 75/0 ماده خاکستری، سطح وسیع، ضخامت چند میلی متر، چین خورده، دارای شیارهای متعدد
قشر مخ ……………… است و ……………. مستعد دارد. 5/0 چین خورده- شیارهای
لوب های قشر مخ توسط چه چیزی از هم جدا شده اند؟ 25/0 شیارهای عمیق
هر نیمکره مخ به چند لوب تقسیم می شود؟ 25/0 چهار لوب
لوب های قشر مخ چه نام دارند؟ 1 لوب پیشانی، پس سری، گیجگاهی و آهیانه
بزرگترین لوب قشر مخ چه نام دارد؟ 25/0 لوب پیشانی
سه بخش قشر مخ را فقط نام ببرید. 75/0 بخش های حسی، حرکتی و ارتباطی
بخش های حسی قشر مخ چه نقشی دارند؟ 5/0 پیام اندام های حسی را دریافت می کنند.
بخش های حرکتی قشر مخ چه نقشی دارند؟ 5/0 این بخش ها به ماهیچه ها و غده ها پیام می فرستند.
بخش های ارتباطی قشر مخ چه نقشی دارند؟ 5/0 بین بخش های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می کنند.
جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز کجاس؟ 25/0 قشر مخ
نتیجه نهایی پردازش اطلاعات ورودی به مغز چیست؟ 75/0 نتیجه آن یادگیری تفکر و عملکرد هوشمندانه است.
قشر مخ جایگاه ………………. است. 5/0 پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز
با توجه به شکل مغز بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. 1 1. مخ 2. مخچه 3. ساقه مغز 4. نخاع
با توجه به شکل مقابل نام هر یک از لوب های مغز را بنویسید. 1 1. لوب پیشانی 2. لوب گیجگاهی 3. لوب آهیانه 4. لوب پس سری
در شکل مقابل نام هر یک از لوب های مشخص شده را بنویسید. 1 1. لوب پیشانی 2. لوب
ساقه مغز:    
سه بخش سازنده ساقه مغز را فقط نام ببرید. 75/0 مغز میانی، پل مغزی و مغز میانی
پائین ترین و بالاترین بخش ساقه مغز چه نام دارد؟ 5/0 پائین ترین بخش بصل النخاع و بالاترین بخش ساقه مغز
در انسان مغز میانی در بالای ……………. قرار دارد. 25/0 پل مغزی
یاخته های عصبی مغز میانی در چه فعالیت هایی نقش دارند؟ 75/0 فعالیت های مختلف از جمله شنوایی، بینایی و حرکت
برجستگی های چهارگانه جزو کدام بخش ساقه مغز می باشند؟ 25/0 مغز میانی
پل مغزی در تنظیم کدام فعالیت ها نقش دارد؟ سه مورد نام ببرید. 75/0 تنفس، ترشح بزاق و اشک
پائین ترین بخش مغز چه نام دارد؟ 25/0 بصل النخاع
در انسان، بصل النخاع در بالای …………….. قرار دارد. 25/0 نخاع
مرکز تنظیم کدام فعالیت ها در بصل النخاع قرار دارد؟ (3 مورد) 75/0 تنفس، فشار خون و زنش قلب
مرکز کدام انعکاس ها در بصل النخاع قرار دارد؟ (3 مورد) 75/0 عطسه، سرفه و بلع
مرکز هر یک از فعالیت های شنوایی، زنش قلب و ترشح بزاق به ترتیب در کدام بخش ساقه مغز قرار دارد؟ 75/0 شنوایی در برجستگی های چهارگانه، زنش قلب در بصل النخاع و ترشح بزاق در پل مغزی
دو مرکز تنفس انسان در کدام بخش های مغز قرار دارند؟ 5/0 بصل النخاع و پل مغزی
مرکز کدام یک در مغز انسان بالاتر است ترشح اشک یا عطسه؟ 25/0 ترشح اشک
کدام بخش ساقه مغز در حواس نقش دارد؟ 25/0 مغز میانی که در شنوایی و بینایی نقش دارد.
مراکز انعکاس های بلع و ترشح بزاق به ترتیب در کدام قسمت مغز قرار دارد؟ 5/0 مرکز انعکاس بلع در بصل النخاع و مرکز ترشح بزاق در پل مغزی
اندازه کدام بخش ساقه مغز در انسان بزرگتر است؟ 25/0 پل مغزی
در انسان بطن 4 مابین کدام دو بخش مغز قرار دارد؟ فقط نام ببرید. 5/0 پل مغزی و مخچه
در شکل مقابل که بخشی از مغز انسان را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. 1 1. بصل النخاع 2. پل مغزی 3. مغز میانی 4. هیپوتالاموس
در شکل مقابل که بخشی از مغز انسان را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. 1 1. مخچه 2. تالاموس 3. مغز میانی 4. پل مغزی
در شکل مقابل که بخشی از مغز انسان را نشان می دهد برای هر یک از بخش های مشخص شده یک وظیفه بنویسید. 1 هر مورد صحیح 25/0
در مغز انسان مخچه در پشت ……………….. قرار دارد. 25/0 ساقه مغز
بخش های سازنده مخچه را نام ببرید. 5/0 دو نیمکره و کرمینه
در وسط مخچه بخشی بنام ………….. وجود دارد. 25/0 کرمینه
کدام بخش مغز انسان در پشت ساقه مغز قرار دارد؟ 25/0 مخچه
مخچه برای انجام کار خود از کدام بخش ها پیام دریافت می کند؟ 75/0 از بخش های دیگر مغز، نخاع و اندام های حسی مانند گوش ها
مخچه فعالیت ………….. و ……………. را در حالت های گوناگون هماهنگ می کند. 5/0 ماهیچه ها و حرکات بدن
مرکز انعکاس سرفه و مرکز هماهنگی حرکات بدن انسان به ترتیب در کدام بخش مغز قرار دارد؟ 5/0 انعکاس سرفه در بصل النخاع و هماهنگی حرکات بدن در مخچه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.