انتشارات موج دانش

اعتیاد

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

اعتیاد را تعریف کنید. 1 وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده یا انجام یک کار که ترک آن مشکلات جسمی و روانی برای فرد بوجود می آورد.
یک مثال از اعتیادهای رفتاری بنویسید. 25/0 وابستگی به اینترنت یا بازی های رایانه ای
ماده اعتیادآور قهوه ……………….. نام دارد. 25/0 کافئین
نام دو ماده اعتیادآور را بنویسید. 5/0 الکل، کوکائین، نیکوتین، هروئین، مورفین و کافئین قهوه
اعتیاد سلامت ……………….. و ………………. فرد مصرف کننده را به خطر می اندازد. 5/0 جسمی و روانی
استفاده مکرر مواد اعتیادآور چه تاثیری بر مغز می گذارد؟ 5/0 استفاده مکرر از مواد تغییراتی را در مغز ایجاد می کند که فرد نمی تواند با میل شدید برای مصرف مقابله کند.
چرا اعتیاد را بیماری برگشت پذیر می دانند؟ 5/0 چون تغییرات حاصل از مواد اعتیادآور در مغز ممکن است دائمی باشد.
منظور از برگشت پذیر بودن بیماری اعتیاد چیست؟ 5/0 یعنی حتی سال ها پس از ترک مواد، فرد در خطر مصرف دوباره قرار دارد.
چرا فرد نمی تواند پس از استفاده مکرر مواد اعتیادآور با میل شدید برای مصرف آن مقابله کند؟ 5/0 چون استفاده مکرر این مواد تغییراتی را در مغز ایجاد می کند.
مواد اعتیادآور بیشتر بر کدام بخش مغز اثر می گذارند؟ 25/0 مواد اعتیادآور بیشتر بر بخشی از سامانه لیمبیک اثر می گذارند.
مواد اعتیادآور چگونه باعث ایجاد احساس لذت و سرخوشی در فرد می کنند؟ 75/0 مواد اعتیادآور بیشتر بر بخشی از سامانه لیمبیک اثر می گذارند و موجب آزاد شدن ناقل های عصبی از جمله دوپامین می شوندکه در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند.
دوپامین چیست و چه تاثیری بر بدن دارد؟ 5/0 دوپامین نوعی ناقل عصبی است که در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند.
یکی از ناقل های عصبی آزاد شده از سامانه لیمبیک تحت تاثیر مواد اعتیادآور را نام ببرید. 25/0 دوپامین
مواد اعتیادآور بیشتر بر …………….. اثر می گذارند. 5/0 بخشی از سامانه لیمبیک
مواد اعتیادآور چه تاثیری بر سامانه لیمبیک دارند؟ 5/0 باعث آزاد شدن ناقل های عصبی از جمله دوپامین می شوند.
چرا فرد معتاد میل شدیدی به مصرف دوباره ماده اعتیادآور دارد؟ 1 چون مواد اعتیادآور بیشتر بر بخشی از سامانه لیمبیک اثر می گذارند و موجب آزاد شدن ناقل های عصبی از جمله دوپامین می شوند که در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند در نتیجه فرد میل شدیدی به مصرف دوباره آن ماده دارد.
با ادامه مصرف مواد اعتیادآور، دوپامین (کمتری/ بیشتری) آزاد می شود. 25/0 کمتری
کاهش دوپامین در بدن فرد چه تاثیری دارد؟ 5/0 به فرد احساس کسالت و بی حوصلگی و افسردگی دست می دهد.
فرد معتاد برای به دست آوردن سرخوشی نخستین مجبور به چه کاری است؟ 5/0 مجبور است ماده اعتیادآور بیشتری مصرف کند.
مواد اعتیادآور بر کدام بخش مغز اثر می گذارند فقط نام ببرید؟ 5/0 بخش هایی از سامانه لیمبیک و قشر مخ
اثر مواد اعتیادآور بر قشر  مخ چه چیزی را باعث می شود؟ 75/0 مواد اعتیادآور با اثر بر بخش هایی از قشر مخ تاثیر می گذارند و توانایی قضاوت، تصمیم گیری و خودکنترلی فرد را کاهش می دهند.
مواد اعتیادآور با اثر بر ……………… باعث آزاد شدن دوپامین و با اثر بر …………. باعث کاهش توانایی قضاوت فرد می شود. 5/0 سامانه لیمبیک و قشر مخ
اثرات مواد اعتیادآور در مغز ………………. بیشتر است. 25/0 نوجوانان
اثرات مواد اعتیادآور مغز کدام افراد بیشتر است؟ چرا؟ 75/0 نوجوانان، زیرا مغز آنان در حال رشد است.
اثر ماده اعتیادآور بر فعالیت مغز را چگونه می توان مورد بررسی قرار داد؟ 5/0 با بررسی مصرف گلوکز در مغز
در بررسی فعالیت مغز با مصرف گلوکز فعالترین بخش ها به رنگ …………. و کم فعالترین بخش ها به رنگ ………….. دیده می شود. 5/0 قرمز- آبی تیره
بعد از ترک مصرف کوکائین بخش پیشین مغز بهبود ……….. نشان می دهد. 25/0 کمتری
مصرف کوکائین چه تاثیری بر فعالیت مغز و مصرف گلوکز توسط آن دارد؟ 5/0 باعث کاهش هر دو می شود.
اعتیاد به الکل:    
الکل موجود در مواد الکلی چه نام دارد؟ 25/0 اتانول
الکل در دستگاه گوارش (به سرعت/ با سرعت کم) جذب می شود. 25/0 به سرعت
الکل چگونه فعالیت یاخته های عصبی را مختل می کند؟ 75/0 چون الکل در چربی محلول است از غشای یاخته های عصبی بخش های مختلف مغز عبور و فعالیت های آنها را مختل می کند.
الکل در چربی محلول (نیست/ است). 25/0 است
الکل علاوه بر دوپامین بر فعالیت انواعی از ……………. و …………… تاثیر می گذارد. 5/0 ناقل های عصبی تحریک کننده و بازدارنده
چهار مورد از مواردی که توسط الکل کاهش می یابد نام ببرید. 1 کاهش فعالیت های بدنی، کاهش درد و اضطراب، کند شدن فعالیت مغز، کاهش هوشیاری
الکل چه تاثیری بر ماهیچه ها و حرکات بدن دارد؟ 5/0 موجب آرام سازی ماهیچه ها و ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن می شود.
دو مورد از اختلالاتی که توسط الکل می تواند بوجود آید نام ببرید. 5/0 اختلال در گفتار- اختلال در حافظه
با مصرف الکل چه تغییری در زمان واکنش فرد به محرک های محیطی بوجود می آید؟ چرا؟ 75/0 زمان واکنش افزایش پیدا می کند چون الکل فعالیت مغز را کند می کند.
سه مورد از پیامدهای مصرف بلندمدت الکل را نام ببرید. 75/0 مشکلات کبدی، سکته قلبی و انواع سرطان ها
بنویسید مشکلات کبدی و اختلال در حافظه به ترتیب از اثرات کوتاه مدت مصرف الکل هستند یا بلندمدت؟ 5/0 مشکلات کبدی از اثرات بلندمدت و اختلال در حافظه از اثرات کوتاه مدت

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.