انتشارات موج دانش

نخاع

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

محل دقیق نخاع در بدن انسان کجاست؟ 75/0 درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا دومین مهره کمر کشیده شده است.
سه نقش نخاع را بنویسید. 75/0 1. مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند 2. مسیر عبور پیام های حسی از اندام هایبدن به مغز و ارسال پیام ها از مغز به اندام هاست 3. مرکز برخی انعکاس های بدن است.
هر عصب نخاعی دو ……………….. دارد. 25/0 ریشه
هر عصب …………….. دو ریشه دارد. 25/0 نخاعی
ریشه های اعصاب نخاعی چه نام دارند؟ 5/0 ریشه پشتی و ریشه شکمی (ریشه حسی و ریشه حرکتی)
ریشه ……………… عصب نخاعی حسی و ریشه …………….. آن حرکتی است. 5/0 حسی- حرکتی
ریشه پشتی عصب نخاعی چه نقشی دارد؟ 5/0 اطلاعات حسی را به نخاع وارد می کند.
ریشه شکمی عصب نخاعی چه نقشی دارد؟ 5/0  
با توجه به شکل مقابل که برش عرضی نخاع را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. 1 1. ریشه پشتی 2. عصب نخاعی 3. ریشه شکمی 4. کانال مرکزی نخاع
بخش های شماره گذاری شده در برش عرضی نخاع را نام گذاری کنید. 75/0 1. جسم یاخته ای 2. ماده سفید 3. ماده خاکستری
ریشه شکمی نخاع شامل کدام بخش ها می باشد؟ 25/0 آکسون های نورون های حرکتی
ریشه پشتی نخاع شامل کدام بخش نورون ها می باشد؟ 5/0 جسم یاخته ای و آکسون نورون های حسی
محل قرار گیری جسم یاخته ای نورون های حسی، حرکتی و رابط در کدام بخش نخاع می باشد؟ 75/0 جسم یاخته ای نورون حسی بیرون و کنار نخاع، نورون رابط و حرکتی در ماده خاکستری نخاع
کدام بخش نورون ها در عصب نخاعی قرار دارند؟ 5/0 دندریت نورون حسی و آکسون نورون های حرکتی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.