انتشارات موج دانش

دستگاه عصبی محیطی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

منظور از دستگاه عصبی محیطی چیست؟ 75/0 بخشی از دستگاه عصبی که مغز و نخاع را به بخش های دیگر مرتبط می کند دستگاه عصبی محیطی نام دارد.
تعداد و نام اعصاب محیطی را بنویسید. 5/0 12 جفت عصب مغزی و 31 جفت عصب نخاعی
عصب را تعریف کنید. 5/0 هر عصب مجموعه ای از رشته های عصبی است که درون بافت پیوندی قرار گرفته اند.
نام بافت هایی که در یک عصب وجود دارند بنویسید. 5/0 بافت عصبی و بافت پیوندی
دو بخش دستگاه عصبی محیطی را نام ببرید. 5/0 بخش حسی و بخش حرکتی
بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی چه نقشی دارد؟   بخش حرکتی، پیام عصبی را به اندام های اجرا کننده مانند ماهیچه ها می رساند.
دو قسمت بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی را نام ببرید. 5/0 پیکری و خودمختار
بخش پیکری:    
بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی چه وظیفه ای دارد؟ 5/0 این بخش پیام های عصبی را به ماهیچه های اسکلتی می رساند.
فعالیت ماهیچه های اسکلتی به شکل ………… و ……………. تنظیم می شود. 5/0 ارادی و غیرارادی
سه ورش تنظیم ماهیچه های اسکلتی را فقط نام ببرید. 75/0 ارادی، غیرارادی، انعکاسی
منظور از انعکاس چیست؟ 75/0 انعکاس پاسخ سریع و غیرارادی ماهیچه ها در پاسخ به محرک هاست.
مرکز انعکاس کشیده شدن دست در موقع برخورد به جسم داغ، …………….. می باشد.  25/0 نخاع
در انعکاس کشیده شدن دست به ترتیب چند نورون حسی، حرکتی و رابط فعالیت می کند؟ 75/0 یک نورون حسی، یک نورون حرکتی و دو نورون رابط
محل جسم سلولی نورونهای شرکت کننده در انعکاس کشیده شدن دست را بنویسید. 75/0 جسم سلولی نورون حسی در بیرون و کنار نخاع، نورون های حرکتی و نورون های رابط در ماده خاکستری
در انعکاس کشیده شدن دست، اولین سیناپس فعال مابین کدام یاخته ها برقرار می شود؟ 5/0 مابین نورون حسی و نورون های رابط
در انعکاس کشیده شدن دست، کدام نورون های حرکتی فعال و کدام غیرفعال می باشد؟ 5/0 نورون حرکتی ماهیچه جلو بازو فعال و نورون حرکتی ماهیچه عقب بازو غیرفعال است.
آخرین سیناپس فعال در انعکاس کشیدن شدن دست، مابین کدام یاخته ها تشکیل می شود؟ 5/0 نورون حرکتی ماهیچه جلو بازو و ماهیچه جلو بازو
در انعکاس کشیدن دست سیناپش مهاری مابین کدام یاخته ها برقرار می شود؟ 5/0 نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچه عقب بازو
در انعکاس کشیده شدن دست کدام قسمت نورون حسی بطور کامل در ماده خاکستری نخاع قرار دارد؟ 5/0 دندریت و جسم یاخته ای
در بخش پشتی و شکمی نخاع به ترتیب چند شیار وجود دارد؟ 5/0 در بخش پشتی سه شیار و در بخش شکمی یک شیار
شیار شکمی نسبت به شیار پشتی (عریض تر- کم عرض تر) می باشد. 25/0 عریض تر
بخش خودمختار:    
بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی چه وظیفه ای دارد؟ 75/0 ماهیچه های صاف، ماهیچه قلب و غده ها را به صورت ناآگاهانه تنظیم می کند و همیشه فعال است.
دستگاه عصبی خودمختار (اغلب/ همیشه) فعال است. 25/0 همیشه
هر یک از ماهیچه های صاف و اسکلتی به ترتیب تحت کنترل کدام بخش دستگاه عصبی محیطی هستند؟ 5/0 ماهیچه های صاف تحت کنترل بخش خودمختار و بخش اسکلتی تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری می باشد.
دو بخش دستگاه عصبی خودمختار را نام ببرید. 5/0 هم حس (سمپاتیک) و پاد هم حس (پاراسمپاتیک)
دستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک (معمولاً/ همواره) برخلاف یکدیگر کار می کنند. 25/0   معمولاً
هدف دستگاه عصبی خودمختار تنظیم ………….. در شرایط مختلف می باشد. 5/0 فعالیت های حیاتی بدن
فعالیت بخش پاراسمپاتیک دستگاه عصبی باعث چه تغییراتی در بدن می شود؟ 5/0 باعث برقراری حالت آرامش می شود. در این حالت فشار خون کاهش یافته، ضربان قلب کم می شود.
بخش سمپاتیک هنگام ………….. بر بخش پاراسمپاتیک غلبه دارد. 25/0 هیجان
دستگاه عصبی (سمپاتیک/ پاراسمپاتیک) بدن را به حالت آمده باش نگه می دارد. 25/0 سمپاتیک
فعالیت دستگاه عصبی سمپاتیک باعث ایجاد چه تغییراتی در بدن می شود؟ 1 سبب افزایش فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس می شود و جریان خون را به سوی قلب و ماهیچه های اسکلتی هدایت می کند.
فعالیت دستگاه عصبی سمپاتیک جریان خون را به سوی ………… و ………….. هدایت می کند. 5/0 قلب و ماهیچه های اسکلتی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.