انتشارات موج دانش

دستگاه عصبی جانوران

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

ساده ترین ساختار عصبی ……………….. در ……………… است. 5/0 شبکه عصبی- هیدر
شبکه عصبی بدن هیدر چگونه است؟ 75/0 شبکه عصبی مجموعه ای از نورون های پراکنده در دیواره بدن هیدر است که با هم ارتباط دارند.
تحریک هر نقطه از بدن هیدر در ………….. منتشر می شود. 5/0 همه سطح بدن
وظیفه شبکه عصبی بدن هیدر چیست؟ 5/0 یاخته های ماهیچه ای بدن را تحریک می کند.
مغز پلاناریا از چه چیزی تشکیل شده است؟ 5/0 دو گره عصبی که در سر جانور قرار دارد.
منظور از گره عصبی چیست؟ 5/0 هر گره عصبی مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی است.
بخش مرکزی دستگاه عصبی پلاناریا از چه قسمت هایی ساخته شده است؟ 5/0 مغز و دو طناب عصبی متصل به آن که در طول بدن جانور کشیده شده اند.
دستگاه عصبی کدام جانور شبیه نردبان می باشد؟ 25/0 پلاناریا
کدام بخش دستگاه عصبی پلاناریا ساختار نردبان شکل را تشکیل می دهند؟ 5/0 دو طناب عصبی موازی که با رشته هایی به هم متصل شده اند.
کدام قسمت دستگاه عصبی پلاناریا بخش محیطی آن را تشکیل می دهند؟ 5/0 رشته های کوچکتر متصل به دو طناب عصبی طولی
ساختار مغز حشرات از چه چیزی تشیکیل شده است؟ 5/0 از چند گره به هم جوش خورده
طناب عصبی در حشرات چند عدد بوده و در چه موقعیتی قرار دارد؟ 5/0 یک عدد طناب عصبی شکمی که در طول بدن جانور کشیده شده است.
طناب عصبی پلاناریا و حشرات را مقایسه کنید (دو مورد). هر مورد 25/0  
در دستگاه عصبی حشرات در هر بند بدن ………………. وجود دارد. 25/0 یک گره عصبی
گره های عصبی موجود در هر بند بدن حشرات چه وظیفه ای دارد؟ 5/0 هر گره فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می کند.
مغز حشرات، پلاناریا و هیدر را مقایسه کنید (دو مورد). 5/0  
طناب عصبی حشرات و مهره داران را مقایسه کنید. 5/0  
در مهره داران بخش جلویی ………………. برجسته شده و ………….. را تشکیل می دهد. 5/0  
در مهره داران طناب عصبی درون ……………… و مغز درون ………………. یا ……………… قرار گرفته است. 75/0 سوراخ مهره ها – جمجمه های غضروفی یا استخوانی
در مهره داران اندازه نسبی مغز ……………….. و ………….. (نسبت به وزن بدن) از بقیه بیشتر است. 5/0 پرندگان و پستانداران
با توجه به شکل مقابل بخش های شماره گذاری شده در مغز حشرات را نام گذاری کنید. 75/0 1- مغز 2- طناب عصبی 3- گره های عصبی
در شکل مقابل که اجزای دستگاه عصبی پلاناریا را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 75/0 1- مغز 2- طناب های عصبی 3- رشته های بین طناب ها
در شکل مقابل کدام نوع ساختار عصبی نشان داده شده است؟ 25/0 شبکه عصبی
هر یک از شکل های مقابل کدام جانور را نشان می دهد؟ 5/0 1. هیدر 2. پلاناریا

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.