انتشارات موج دانش

لقاح

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

نوزاد آدمی زندگی را به صورت یک یاخته …………… آغاز می کند. ۲۵/۰ تخم
تخم در انسان با تقسیم های پی در پی و گذر از مراحلی سرانجام به …………….. و …………… متمایز می شود. ۵/۰ جنین و نوزاد
لقاح:    
اووسیت ثانویه پس از تخمک گذاری از طریق …………. وارد ………….. می شود. ۵/۰ شیپور فالوپ، لوله رحم
عوامل موثر در حرکت اووسیت ثانویه به طرف رحم را نام ببرید. ۷۵/۰ حرکات زوائد انگشت مانند، انقباض دیواره و زنش مژک های دیواره لوله رحم
اولین عامل موثر در حرکت اووست ثانویه بطرف رحم کدام است؟ ۲۵/۰ حرکات زوائد انگشت مانند لوله رحم
کدام عوامل باعث حرکت اووسیت ثانویه در لوله رحم می شود؟ ۵/۰ انقباض دیواره و زنش مژک های دیواره لوله رحم
لوله رحم چگونه اووسیت ثانویه را وارد خون می کند؟ ۲۵/۰ با حرکات زوائد انگشت مانند انتهای خود
لوله رحم چگونه اووسیت ثانویه را در طول خود حرکت می دهد؟ ۵/۰ با انقباض دیواره و زنش مژک های دیواره
با ورود مایع منی به رحم ………….. اسپرم به سمت …………… شنا می کند. ۵/۰ میلیون ها، اووسیت ثانویه
از میلیون ها اسپرم وارد شده به رحم (تعداد کمی/ تعداد زیادی) به اووسیت ثانویه می رسند. ۲۵/۰ تعداد کمی
در اطراف تخمک چند لایه وجود دارد؟ ۲۵/۰ دو لایه
اسپرم برای ورود به اووسیت باید از کدام بخش ها علور کند؟ ۵/۰ از دو لایه خارجی و داخلی اطراف اووسیت
لایه های اطراف اووسیت چه نام دارند؟ ۵/۰ لایه خارجی و لایه داخلی
لایه خارجی اطراف اووسیت چه ساختاری دارد؟ ۵/۰ لایه خارجی باقی مانده یاخته های فولیکولی است.
لایه داخلی اووسیت چه ساختاری دارد؟ ۵/۰ شفاف و ژله ای است.
زنده یا غیرزنده بودن لایه های اطراف اووسیت را مشخص کنید. ۵/۰ لایه خارجی زنده ولایه داخلی غیرزنده است.
لایه داخلی اطراف تخمک زنده است یا غیرزنده؟ چرا؟ ۵/۰ غیرزنده چون فاقد ساختار یاخته ای می باشد.
لایه خارجی اطراف تخمک زنده است یا غیرزنده؟ چرا؟ ۵/۰ زنده چون دارای ساختار یاخته ای می باشد.
باقی مانده یاخته های فولیکولی کدام لایه اطراف تخمک را می سازد؟ ۲۵/۰ لایه خارجی
کدام لایه اطراف تخمک ژله ای و شفاف است؟ ۲۵/۰ لایه داخلی
کدام لایه اطراف تخمک زنده و کدام غیرزنده است؟ ۵/۰ لایه خارجی زنده و لایه داخلی غیرزنده
اسپرم چگونه از لایه خارجی اووسیت عبور می کند؟ ۵/۰ با فشار (زنش دم یا تاژک)
اسپرم با ……………. در بین یاخته های فولیکولی اطراف اووسیت وارد می شود. ۲۵/۰ فشار
اسپرم بعد از عبور از بین یاخته های فولیکولی اطراف اووسیت به ……………. می رسد. ۲۵/۰ لایه ژله ای (داخلی)
چه زمانی اکروزوم موجود در سر اسپرم پاره می شود؟ ۲۵/۰ در حین عبور اسپرم از لایه خارجی اووسیت
در حین عبور اسپرم از لایه خارجی اووسیت چه اتفاقی برای اسپرم می افتد؟ ۵/۰ کیسه آکروزوم پاره می شود.
هدف از پاره شدن کیسه آکروزوم اسپرم در حین عبور از لایه خارجی اووسیت چیست؟ ۵/۰ تا آنزیم های آن لایه داخلی را هضم کنند.
اسپرم چگونه از لایه داخلی اووسیت عبور می کند؟ ۵/۰ با هضم کردن آن توسط آنزیم های آکروزوم
چه عاملی لایه داخلی تخمک را هضم می کند؟ ۵/۰ آنزیم های موجود در آکروزوم
آنزیم های موجود در آکروزوم اسپرم چه نقشی دارند؟ ۵/۰ هضم کردن لایه داخلی اووسیت
در انسان فرایند لقاح دقیقاً چه زمانی آغاز می شود؟ ۵/۰ لقاح موقعی آغاز می شود که غشای یک اسپرم و غشای اووسیت ثانویه با همدیگر تماس پیدا کند.
در موقع تماس غشای اسپرم و اووسیت ثانویه کدام فرایند زیستی در انسان آغاز می شود؟ ۲۵/۰ لقاح
در زمان لقاح چه اتفاقی در سطح اووسیت می افتد؟ ۷۵/۰ در این زمان ضمن ادغام غشای اسپرم با غشای اووسیت تغیراتی در سطح اووسیت اتفاق می افتد که باعث ایجاد پوششی بنام جدار لقاحی می شود.
جدار لقاحی چه نقشی دارد؟ ۵/۰ جدار لقاحی از ورود اسپرم های دیگر به اووسیت جلوگیری می کند.
جدار لقاحی چگونه تشکیل می شود؟ ۵/۰ با برون رانی بعضی مواد از داخل اووسیت به لایه ژله ای (داخلی) اووسیت
کدام لایه اووسیت در تشکیل جدار لقاحی نقش ندارد؟ ۲۵/۰ لایه خارجی
در موقع تشکیل جدار لقاحی مواد موجود در ریزکیسه های داخل اووسیت به کجا می ریزند؟ ۲۵/۰ لایه داخلی
چه عاملی مانع ورود چندین اسپرم به یک اووسیت می شود؟ ۲۵/۰ تشکیل جدار لقاحی
غشای اسپرم به غشای تخمک (بالغ/ نابالغ) ملحق می شود. ۲۵/۰ نابالغ
منظور از تخمک بالغ چیست؟ ۵/۰ همان اووسیت ثانویه
در موقع لقاح کدام بخش اسپرم وارد تخمک نابالغ می شود؟ ۲۵/۰ هسته
کدام یک زودتر اتفاق می افتد ورود هسته به تخمک نابالغ یا تشکیل جدار لقاحی؟ ۲۵/۰ ورود هسته
شکل مقابل مرحله ای از مراحل برخورد و نفوذ اسپرم به اووسیت را نشان می دهد بنویسید در این بخش چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ اسپرم با فشار در بین یاخته های فولیکولی وارد می شود تا به لایه ژله ای تخمک برسد.
شکل مقابل مرحله ای از مراحل برخورد و نفوذ اسپرم به اووسیت را نشان می دهد بنویسید در این بخش چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ آکروزوم اسپرم پاره شده آنزیم های هضم کننده را آزاد می کند تا لایه ژله ای را هضم کند.
شکل مقابل مرحله ای از مراحل برخورد و نفوذ اسپرم به اووسیت را نشان می دهد بنویسید در این بخش چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ غشای اسپرم به غشای تخمک نابالغ ملحق می شود.
شکل مقابل مرحله ای از مراحل برخورد و نفوذ اسپرم به اووسیت را نشان می دهد بنویسید در این بخش چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ هسته اسپرم وارد تخمک نابالغ شده با هسته آن ادغام می شود.
شکل مقابل مرحله ای از مراحل برخورد و نفوذ اسپرم به اووسیت را نشان می دهد بنویسید در این بخش چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ تشکیل جدار لقاحی برای جلوگیری از ورود اسپرم های دیگر
شکل مقابل برخورد و نفوذ اسپرم در اووسیت را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ یاخته های فولیکولی ۲٫ تشکیل جدار لقاحی
شکل مقابل برخورد و نفوذ اسپرم در اووسیت را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ لایه ژله ای تخمک نابالغ ۲٫ ریزکیسه حاوی مواد سازنده جدار لقاحی
مواد سازنده جدار لقاحی در کجا قرار دارند؟ ۲۵/۰ در داخل ریزکیسه های موجود در اووسیت
با ورود سر اسپرم به اووسیت …………… آن به درون ……………. وارد می شود. ۵/۰ هسته، سیتوپلاسیم
اووسیت ثانویه چه زمانی میوز II را تکمیل می کند؟ ۵/۰ همزمان با ورود سر اسپرم به اووسیت و ورود هسته آن به درون سیتوپلاسم
اووسیت ثانویه چگونه به تخمک تبدیل می شود؟ ۲۵/۰ با انجام تقسیم میوز II
بعد از اتمام میوز II توسط اووسیت ثانویه چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ هسته تخمک با هسته اسپرم ادغام می شود و یاخته تخم با ۲۳جفت کروموزوم تشکیل می شود.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.