انتشارات موج دانش

وقایع پس از لقاح

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

حدود …………….. پس از لقاح یاخته تخم تقسیمات میتوزی خود را شروع میکند. ۲۵/۰ ۳۶ ساعت پس از لقاح
نتیجه تقسیم یاخته تخم در انسان چیست؟ ۵/۰ ایجاد توده یاخته ای که تقریباً به اندازه تخم است.
چرا تخم یاخته ای حاصل از تقسیمات میتوز یاخته انسان تقریباً به اندازه تخم است؟ ۵/۰ چون یاخته های حاصل از تقسیم رشد نکرده اند.
از کجا می توان گفت که یاخته های حاصل از تقسیمات اولیه تخم انسان رشد نمی کنند؟ چون توده یاخته ای ایجاد شده تقریباً به اندازه یاخته تخم است.  
مورولا چیست؟ ۵/۰ توده یاخته ای توپر که حاصل تقسیمات میتوزی یاخته تخم است.
اندازه مورولا را با یاخته تخم مقایسه کنید. ۲۵/۰ هر دو اندازه یکسانی دارند.
چرا اندازه مورولا به اندازه یاخته تخم تقریباً یکسان است؟ ۵/۰ چون یاخته های حاصل از تقسیم یاخته تخم رشد نکرده اند.
مورولا چگونه بوجود می آید؟ ۵/۰ در نتیجه تقسیمات میتوزی یاخته تخم
مورولا در کجا تشکیل می شود؟ ۲۵/۰ لوله رحم
چه عاملی باعث حرکت مورولا به سمت رحم می شود؟ ۵/۰  
مورولا پس از رسیدن به رحم چه تغییری می کند؟ ۵/۰ پس از رسیدن به رحم به شکل کره توخالی در آمده و درون آن با مایعات پر می شود در این مرحله به آن لاستوسیست گفته می شود.
پاستوسیست چیست؟ ۵/۰ کره توخالی از یاخته های جنینی که درون آن با مایعات پر می شود.
دو مرحله ای که بعد از شروع تقسیمات میتوزی یاخته تخم بوجود می آیند به ترتیب چه نام دارند؟ ۵/۰ مورولا، پاستوسیست
مورولا و پلاستوسیست چه تفاوتی دارند؟ ۵/۰ مورولا توپر ولی پلاستوسیست کره توخالی است که درون آن با مایعات پر شده است.
مورولا در کجا به پلاستوسیست تبدیل می شود؟ ۵/۰ در داخل رحم
در درون پلاستوسیست از …………… پر می باشد. ۲۵/۰ مایعات
دو بخش سازنده تروفوبلاست را نام ببرید. ۵/۰ لایه بیرونی به نام تروفوبلاست و یاخته های درونی بنام توده یاخته ای درونی
لایه بیرونی پلاستوسیست چه نام دارد؟ ۲۵/۰ تروفوبلاست
تروفوبلاست چیست؟ ۵/۰ لایه بیرونی پلاستوسیست
تروفوبلاست چه بخشی را بوجود می آورد؟ ۵/۰ در مراحل بعدی برون شامه جنین (پرده کوریون) را می سازد.
برون شامه (پرده کوریون) چه منشایی دارد؟ ۵/۰ یاخته های تروفوبلاست
پرده کوریون چه نقشی دارد؟ ۵/۰ پرده کوریون به همراه بخشی از دیواره رحم جفت را تشکیل می دهد.
جفت جنین چگونه و توسط کدام بخش ها ساخته می شود؟ ۵/۰ کوریون به همراه بخشی از دیواره رحم
کوریون به همراه بخشی از دیواره رحم …………. را تشکیل می دهد. ۲۵/۰ جفت
شکل مقابل مراحل اولیه رشد جنین را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ لقاح ۲٫ مورولا
شکل مقابل مراحل اولیه رشد جنین را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ جایگزینی ۲٫ آندومتر
شکل مقابل مراحل اولیه رشد جنین را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۱٫ تروفوبلاست ۲٫ حفره درون پلاستوسیست ۳٫ توده درونی  
شکل مقابل کدام مرحله از مراحل اولیه رشد جنین را نشان می دهد؟ ۲۵/۰ مورولا
شکل مقابل کدام مرحله از مراحل اولیه رشد جنین را نشان می دهد؟ ۵/۰ پلاستوسیست
شکل مقابل مرحله ای از مراحل اولیه رشد جنین را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ تروفوبلاست ۲٫ توده درونی ۳٫ حفره درون پلاستوسیست
در شکل مقابل نام دو فرایند مشخص شده را بنویسید. ۱٫ لقاح ۲٫ جایگزینی  
یاخته های درون پلاستوسیست ……………. را تشکیل می دهند. ۲۵/۰ توده یاخته ای درونی
کدام یاخته های پلاستوسیست حالت بنیادی دارند؟ ۵/۰ یاخته های درون پلاستوسیست که توده یاخته ای درونی را تشکیل می دهند.
منظور از یاخته بنیادی چیست؟ ۵/۰ یاخته های بنیادی یاخته هایی تخصص نیافته هستند که توانایی تبدیل شدن به یاخته های متفاوتی دارند.
یاخته های بنیادی یاخته های تخصص (یافته/ نیافته) هستند. ۲۵/۰ نیافته
یاخته های بنیادی توانایی تبدیل شدن به …………. را دارند. ۲۵/۰ یاخته های متفاوت
از توده درونی پلاستوسیست ………………. شکل می گیرند. ۲۵/۰ لایه های زاینده جنینی
لایه های زاینده جنینی از کدام بخش پلاستوسیست شکل می گیرند؟ ۲۵/۰ از توده یاخته های درونی
لایه های زاینده جنینی چه نقشی دارند؟ ۵/۰ هر کدام منشا بافت ها و اندام های مختلف هستند.
منشا بافت ها و اندام های جنین از ……………… می باشد. ۵/۰ لایه های زاینده جنینی
از نقش های لایه بیرونی پلاستوسیست (تروفوبلاست) دو مورد بنویسید. ۵/۰ بوجود آوردن پرده کوریون (برون شامه جنینی)، ترشح آنزیم های هضم کننده
آنزیم های ترشح شده از لایه بیرونی پلاستوسیست چه نقشی دارند؟ ۵/۰ یاخته های جدار رخم را تحریک کرده و حفره ای ایجاد می کنند که پلاستوسیست در آن جای می گیرد.
آنزیم های ترشح شده از لایه بیرونی پلاستوسیست از چه نوعی هستند؟ ۲۵/۰ هضم کننده
پلاستوسیست چگونه در جدار رحم جای می گیرد؟ ۵/۰ با هضم جدا رحم توسط آنزیم های هضم کننده
در موقع جایگزینی، ایجاد حفره در دیواره رحم توسط چه عاملی ایجاد می شود؟ ۵/۰ آنزیم های هضم کننده ترشح شده از لایه بیرونی تروفوبلاست
جایگزینی را تعریف کنید. قرارگیری پلاستوسیست در داخل حفره ایجاد شده در جدار رحم توسط آنزیم های هضم کننده  
به فرایند جای گیری پلاستوسیست در حفره دیواره رحم ………….. گفته می شود. ۲۵/۰ جایگزینی
یاخته های جنینی مواد مغذی موردنیاز خود را در مرحله جایگزینی از کجا کسب می کنند؟ ۵/۰ از بافت های هضم شده دیواره رحم توسط آنزیم های هضم کننده تروفوبلاست
بافت های تخریب شده دیواره رحم در طی جایگزینی چه می شوند؟ ۵/۰ یاخته های جنینی در مرحله جایگزینی مواد مغذی موردنیاز خود را از این بافت های هضم شده به دست می آورند.
یاخته های جنینی در کدام مرحله مواد مغذی موردنیاز خود را از بافت های تخریب شده جدار رحم به دست می آورند؟ ۲۵/۰ مرحله جایگزینی
پرده های محافظت کننده جنین چه زمانی تشکیل می شوند؟ ۲۵/۰ بعد از جایگزینی
بلافاصله بعد از جایگزینی چه بخش هایی تشکیل می شود؟ ۲۵/۰ پرده های محافظت کننده جنین (آمنیون و کریون)
مهمترین پرده های محافظت کننده جنین را نام ببرید. ۵/۰ درون شامه جنین (آمنیون) و برون شامه جنین (کوریون)
پرده های محافظت کننده جنین در …………….. جنین تشکیل می شوند. ۲۵/۰ اطراف
پرده آمنوین (درون شامه جنین) چه نقشی دارد؟ ۵/۰ در حفاظت و تغذیه جنین نقش دارد
کدام پرده اطراف جنین در تغذیه و محافظت از جنین نقش دارد؟ ۲۵/۰ آمنیون (درون شامه جنین)
پرده کوریون (برون شامه جنین) در تشکیل کدام بخش ها نقش دارد؟ ۵/۰ جفت و بند ناف
کوریون در تشکیل …………….. و ……………….. دخالت دارد. ۵/۰ جفت و بند ناف
جفت جنین چه نقشی دارد؟ ۵/۰ رابط بین بند ناف و دیواره رحم است.
رابط بین دیواره رحم و بند ناف چه نام دارد؟ ۲۵/۰ جفت
پرده کوریون چه نقش هایی دارد؟ (دو مورد) ۵/۰ در تشکیل جفت و بند ناف دخالت دارد همچنین هورمونی بنام HCG ترشح می کند.
هورمون HCG از کجا ترشح می شود؟ ۲۵/۰ از پرده کوریون (برون شامه جنین)
**** بارداری چیست؟ ۲۵/۰ هورمون HCG
هورمون HCG چه نقشی دارد؟ ۵/۰ این هورمون سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن می شود.
هورمون HCG بعد از ترشح به کجا وارد می شود؟ ۳۶/۰ به خون مادر
هورمون HCG از ……………. ترشح و به ……………… وارد می شود. ۵/۰ کوریون، خون مادر
هورمون HCG بر کجا اثر می کند؟ ۲۵/۰ جسم زرد
جسم زرد چگونه از وقوع بارداری اطلاع پیدا می کند؟ بواسطه هورمون HCG  
چه عاملی باعث تداوم ترشح پروژسترون از جسم زرد می شود؟ ۲۵/۰ هورمون HCG
وجود کدام هورمون ها در خون از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد جلوگیری می کند؟ ۵/۰ HCG و پروژسترون (بررسی شود)
شکل مقابل مراحل جایگزینی جنین در رحم را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ تروفوبلاست ۲٫ حفره ایجاد شده
شکل مقابل مراحل جایگزینی جنین در رحم را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ کوریون ۲٫ لایه های زاینده جنین
شکل مقابل مراحل جایگزینی جنین در رحم را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ زوائد انگشتی ۲٫ آمنیون
شکل مقابل مراحل جایگزینی جنین در رحم را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ توده درونی ۲٫ مویرگ های دیواره رحم
شکل مقابل مراحل جایگزینی جنین در رحم را نشان می دهد هورمون HCG  و آنزیم های هضم کننده به ترتیب توسط کدام بخش ایجاد می شود؟ ۵/۰  

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.