انتشارات موج دانش

تشکیل بیش از یک جنین

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دو روش ایجاد جنین های همسان (دوقلوهای همسان) را بنویسید. ۵/۰ ۱٫ اگر در حین تقسیمات اولیه تخم یاخته های بنیادی از هم جدا شوند ۲٫ یا توده درونی پلاستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شود در این حالت بیش از یک جنین شکل می گیرند که این جنین ها همسان هستند.
احتمال تشکیل جنین های به هم چسبیده در کدام نوع جنین وجود دارد؟ ۲۵/۰ جنین های همسان
چه زمانی جنین های به هم چسبیده بوجود می آیند؟ ۵/۰ زمانی که جنین ها کاملاً از هم جدا نشوند.
اگر جنین ها کاملاً از هم جدا نشوند …………….. متولد می شوند. ۲۵/۰ به هم چسبیده
برای ایجاد دوقلوهای یکسان چند اسپرم و چند تخمک لازم است؟ ۵/۰ یک اسپرم و یک تخمک
دوقلو یا چندقلویی ناهمسان چگونه تشکیل می شود؟ ۷۵/۰ اگر تخمدان های فرد در یک دوره بیش از یک اووسیت ثانویه آزاد کنند و دو یا چند لقاح انجام شود.
برای تشکیل دوقلوی ناهمسان چند اسپرم و چند تخمک لازم است؟ ۵/۰ دو اسپرم و دو تخمک
دوقلوهای ناهمسان نسبت به هم چگونه هستند؟ ۵/۰ ممکن است شباهتی به هم نداشته و حتی از لحاظ جنسیت هم متفاوت باشند.
کدام دوقلوها می توانند از نظر جنسیت متفاوت باشند؟ ۲۵/۰ ناهمسان
چه عواملی می توانند باعث ناباروری شوند (دو مورد) ۵/۰ عدم تولید یاخته جنسی، عدم انجام لقاح موفق بین اسپرم و تخمک

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.