انتشارات موج دانش

تولد زایمان

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

در ابتدای فرایند زایمان چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ در ابتدا سر جنین به سمت پائین فشار وارد و کیسه آمنیون را پاره می کند در نتیجه مایع آمنیوتیک یک مرتبه به بیرون رانده می شود.
چه عاملی باعث پاره شدن کیسه آمنیونی در موقع زایمان می شود؟ ۵/۰ وارد آمدن فشاراز سر جنین بطرف پائین
چه زمانی مایع آمنیوتیک به بیرون می ریزد؟ ۲۵/۰ هر موقع که سر جنین بطرف پائین فشار آورده و کیسه آمنیون را پاره می کند.
خروج مایع آمنیونی نشانه ……………. است. ۲۵/۰ نزدیک بودن زایمان
نشانه نزدیک بودن زایمان چیست؟ ۲۵/۰ خروج مایع آمنیونی
چه عواملی در زایمان نقش اساسی دارند؟ ۲۵/۰ هورمون ها
از هورمون هایی که در زایمان نقش اساسی دارند یک مورد نام ببرید. ۲۵/۰ اکسی توسین
هورمون اکسی توسین چه نقشی در زایمان دارد؟ ۵/۰ هورمون اکسی توسین ماهیچه های دیواره رحم را تحریک می کند تا انقباض آغاز شود و در ادامه دفعات و شدت انقباض را مرتبا بیشتر می کند.
شروع کننده انقباض ماهیچه های دیواره رحم در زایمان چه عاملی است؟ ۲۵/۰ هورمون اکسی توسین
پزشکان برای سرعت دادن به زایمان چه کار می کنند؟ ۲۵/۰ هورمون اکسی توسین را به مادر تزریق می کنند.
هدف از تزریق هورمون اکسی توسین به مادر در موقع زایمان چیست؟ ۵/۰ سرعت دادن به زایمان
در زایمان شروع انقباض ماهیچه های رحم با ………….. همراه است. ۲۵/۰ دردهای زایمان
عامل ایجاد دردهای زایمان در موقع زایمان چیست؟ ۵/۰ شروع انقباض ماهیچه های رحم
در موقع زایمان در هر بار انقباض ……………. بیشتر باز می شود و ……………. بیشتر به آن فشار می آورد. ۵/۰ دهانه رحم، سر جنین
چه فرایندی باعث افزایش غلظت اکسی توسین در طی زایمان می شود؟ ۲۵/۰ بازخورد مثبت
بازخورد مثبت چه نقشی در زایمان دارد؟ ۵/۰ با افزایش ترشح اکسی توسین شده باعث می شود نوزاد آسان تر و زودتر از رحم خارج شود.
چه عاملی باعث افزایش ترشح اکسی توسین با بازخورد منفی در موقع زایمان می شود؟ ۲۵/۰ افزایش انقباضات رحم
در موقع زایمان بطور طبیعی ابتدا …………… و سپس …………… جنین از رحم خارج می شود. ۵/۰ سر، بقیه بدن
در موقع زایمان بعد از خروج جنین از رحم چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ با ادامه انقباض رحم، جفت و اجزای مرتبط با آن از رحم خارج می شود.
بعد از خروج جنین از رحم چه بخش هایی از رحم خارج می شوند؟ ۵/۰ جفت و اجزای مرتبط با آن
چه عاملی باعث خروج جفت و اجزای مرتبط با آن بعد از خروج جنین از رحم می شود؟ ۲۵/۰ ادامه انقباضات رحم
دو نقش هورمون اکسی توسین را بنویسید. ۵/۰ علاوه بر تاثیر در زایمان ماهیچه صاف غدد شیری را نیز منقبض می کند تا خروج شیر انجام شود.
هورمون اکسی توسین چه اثری بر غدد شیری دارد؟ ۵/۰ ماهیچه صاف غدد شیری را منقبض می کند تا خروج شیر انجام شود.
هورمون اکسی توسین بعد از اتمام زایمان چه نقشی می تواند داشته باشد؟ ۵/۰ با منقبض کردن ماهیچه صاف غدد شیری باعث خروج شیر می شود.
ترشح هورمون اکسی توسین در موقع شیر دادن با بازخورد (منفی/ مثبت) تنظیم می شود. ۲۵/۰ مثبت
چه عاملی باعث ترشح هورمون اکسی توسین برای خروج شیر از غدد شیری می شود؟ ۵/۰ تحریک گیرنده های موجود در غدد شیری با مکیدن نوزاد
تحریک گیرنده های موجود در ……………… با مکیدن نوزاد از طریق ………………. باعث ترشح هورمون اکسی توسین می شود. ۵/۰ غدد شیری، بازخورد مثبت
وجود کدام هورمون برای خروج شیر از غدد شیری لازم است؟ ۲۵/۰ اکسی توسین
مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون ها و افزایش …………. و ………… شیر می شود. ۵/۰ تولید و ترشح
مکیدن غدد شیری توسط نوزاد ترشح کدام هورمون ها را افزایش می دهد؟ ۵/۰ اکسی توسین و پرولاکتین

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.