انتشارات موج دانش

نحوۀ لقاح

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

اساس تولیدمثل جنسی در همه جانوران (یکسان/ مشابه) است. ۲۵/۰ مشابه
تولیدمثل جنسی در جانوران مختلف چه تفاوت هایی دارد؟ (دو مورد) ۵/۰ چگونگی انجام، مراحل انجام، حفاظت و تغذیه جنین
نحوه لقاح:    
لقاح خارجی در کدام گروه جانوران دیده می شود؟ ۵/۰ در آبزیان
از جانوران که در آنها لقاح خارجی دیده می شود دو مورد نام ببرید. ۵/۰ ماهی ها، دوزیستان و بی مهرگان آبزی
در بی مهرگان آبزی لقاح (خارجی/ داخلی) دیده می شود. ۲۵/۰ خارجی
دوزیستان لقاح خارجی دارند یا داخلی؟ ۲۵/۰ خارجی
لقاح خارجی چگونه انجام می شود؟ ۵/۰ در این روش والدین گامت های خود را در آب می ریزند و لقاح در آب صورت می گیرد.
لقاح خارجی در کجا صورت می گیرد؟ ۲۵/۰ در آب
از عواملی که باعث افزایش احتمال برخورد گامت ها در لقاح خارجی می شوند دو مورد نام ببرید. ۵/۰ تعداد زیاد گامت، آزادسازی همزمان گامت ها در آب
از عواملی که باعث ورود همزمان گامت ها به آب در لقاح خارجی می شوند دو مورد نام ببرید. ۵/۰ دمای محیط، طول روز، آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر یا ماده، بروز بعضی رفتارها مثل رقص عروس در ماهی ها
یک رفتار که باعث آزاد شدن همزمان گامت های جانوران در لقاح خارجی می شود بنویسید. ۵/۰ رفتار رقص عروس در ماهی ها
از عوامل محیطی که باعث همزمانی آزاد شدن گامت ها در لقاح خارجی می شود دو مورد نام ببرید. ۵/۰ دمای محیط، طول روز
از عوامل جانوری که باعث همزمانی آزاد شدن گامت ها در لقاح خارجی می شود دو مورد نام ببرید. ۵/۰ آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر یا ماده، بعضی رفتارها مثل رقص عروس در ماهی ها
لقاح داخلی در کدام جانوران رخ می دهد؟ ۵/۰ در جانوران خشکی زی و بعضی از آبزیان مثل سخت پوستان و بعضی ماهی ها مثل کوسه
دو گروه آبزیان که دارای لقاح داخلی هستند نام ببرید. ۵/۰ سخت پوستان و بعضی ماهی ها
دو مثال برای ماهی های دارای لقاح داخلی نام ببرید. ۵/۰ کوسه و اسبک ماهی
لقاح داخلی چگونه انجام می شود؟ ۵/۰ در این نوع لقاح اسپرم وارد دستگاه تولیدمثلی فرد ماده می شود و لقاح در بدن ماده انجام می شود.
در کدام نوع لقاح اسپرم وارد دستگاه تولیدمثلی فرد ماده می شود؟ ۲۵/۰ لقاح داخلی
در کدام نوع لقاح نیازمند دستگاههای تولیدمثلی با اندام های تخصص یافته است؟ ۲۵/۰ لقاح داخلی
انجام لقاح داخلی نیازمند دستگاههای تولیدمثلی با ……………… است. ۲۵/۰ اندام های تخصص یافته
اسبک ماهی چه ویژگی تولیدمثلی خاصی دارد؟ ۵/۰ در اسبک ماهی جانور ماده تخمک را به درون حفره ای در بدن جنس نر منتقل می کند و لقاح در بدن نر انجام می شود و جنس نر جنین ها را در بدن خود نگه می دارد.
در کدام جانور لقاح در داخل بدن جانور نر انجام می گیرد؟ ۲۵/۰ اسبک ماهی
در اسبک ماهی کدام گامت بین نر و ماده منتقل می شود؟ ۲۵/۰ تخمک
در اسبک ماهی جنین ها در کجا رشد می کنند؟ ۲۵/۰ حفره ای در بدن جنس نر
در اسبک ماهی مراحل رشد و نمو نوزادان در داخل بدن والد انجام می شود یا بیرون؟ ۲۵/۰ در داخل بدن
در اسبک ماهی نوزادان پس از طی مراحل …………….. و ……………. متولد می شوند. ۵/۰ رشد و نمو
تولیدمثل جنسی در کدام جانوران مشکل ساز است؟ ۵/۰ در جانورانی که حرکت کندی دارند و یا امکان جفت یابی ندارند.
چرا تولیدمثل جنسی در جانوران دارای حرکت کند مشکل ساز است؟ ۵/۰ زیرا جفت یابی به سختی صورت می گیرد.
جفت یابی در کدام جانوران به سختی صورت می گیرد؟ ۵/۰ در جانورانی که حرکت کند دارند.
مشکل جفت یابی در جانوران دارای حرکت کند چگونه حل شده است؟ ۵/۰ نر ماده (هرمافرودیت) و بکرزایی
چرا در بعضی جانوران حالت نر ماده (هرمافرودیت) ایجاد شده است؟ ۵/۰ برای حل مشکل جفت یابی
چرا در بعضی جانوران بکرزایی بوجود آمده است؟ ۵/۰ برای حل مشکل جفت یابی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.