انتشارات موج دانش

نر ماده (هرمافرودیت)

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دو گروه جانوری که نرماده (هرمافرودیت) هستند نام ببرید. ۵/۰ کرم های پهن و حلقوی
منظور از جانور هرمافرودیت چیست؟ ۵/۰ در این جانوران یک فرد هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد.
به جانورانی که هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارند ………….. گفته می شود. ۲۵/۰ نرماده (هرمافرودیت)
یک کرم پهن نام ببرید. ۲۵/۰ کرم کبد
کرم کبد جزو کدام نوع کرم ها می باشد؟ ۲۵/۰ کرم پهن
یک کرم حلقوی نام ببرید. ۲۵/۰ کرم خاکی
کرم خاکی جزو کدام نوع کرم ها می باشد؟ ۲۵/۰ کرم های حلقوی
تولیدمثل جنسی کرم کبد چگونه است؟ ۵/۰ هر فرد تخمک های خود را بارور می کند.
شکل مقابل کدام جانور را نشان می دهد؟ این جانور چه ویژگی خاص تولیدمثلی دارد؟ ۵/۰ کرم کبد، نرماده (هرمافرودیت) است.
شکل مقابل یک کرم کبد را نشان می دهد اجزای مشخص شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ بیضه ها ۲٫ تخمدان ۳٫ رحم
کرم کبد تعداد رحم، تخمدان و بیضه چند تا است؟ ۷۵/۰ یک رحم، یک تخمدان؛ چندین بیضه
در کرم خاکی تولیدمثل جنسی چگونه می باشد؟ ۵/۰ در کرم خاکی لقاح دو طرفی انجام می گیرد.
منظور از لقاح دوطرفی در کرم خاکی چیست؟ ۵/۰ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می گیرند اسپرم های هر کدام تخمک های دیگری را بارور می سازد.
برای انجام تولیدمثل جنسی وجود (یک/دو) کرم کبد لازم است؟ ۲۵/۰ یک
برای انجام تولیدمثل جنسی وجود (یک/دو) کرم خاکی لازم است؟ ۲۵/۰ دو
لقاح دوطرفی در کدام جانور دیده می شود؟ ۲۵/۰ کرم خاکی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.