انتشارات موج دانش

بکرزایی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

بکرزایی چیست؟ ۵/۰ بکرزایی نوعی تولیدمثل جنسی است که در آن فرد گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل می کند.
بکرزایی نوعی تولیدمثل (جنسی/ غیرجنسی) است. ۲۵/۰ جنسی
دو جانور دارای بکرزایی را نام ببرید. ۵/۰ زنبور عسل و بعضی مارها
دو جانور که برای تولیدمثل جنسی وجود یک فرد ماده کافی باشد نام ببرید. ۵/۰ کرم کبد، زنبور عسل و بعضی مارها
در کدام روش تولیدمثل جنسی نر ماده گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل می کند؟ ۲۵/۰ بکرزایی
بکرزایی و نرماده (هرمافرودیت) را با هم مقایسه کنید. (دو مورد) ۵/۰  
در بکرزایی فرد ………… به تنهایی تولیدمثل می کند. ۲۵/۰ ماده
دو روش بکرزایی را بنویسید. ۱ یا تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می کند و موجود تک لاد (هاپلوئید) بوجود می آورد یا از روی کروموزوم های تخمک یک نسخه ساخته می شود تا کروموزوم های تخمک دوبرابر شوند و سپس شروع به تقسیم می کند و موجود دولا (دیپلوئید) را بوجود می آورد.
جاندار هاپلوئید چگونه در بکرزایی بوجود می آید؟ ۵/۰ در این حالت تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می کند.
اگر در بکرزایی تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم کند جاندار حاصل چگونه خواهد بود؟ ۲۵/۰ هاپلوئید
جاندار دیپلوئید چگونه در بکرزایی بوجود می آید؟ ۵/۰ در این حالت از روی کروموزوم های تخمک یک نسخه ساخته می شود تا کروموزوم های تخمک دو برابر شوند و سپس شروع به تقسیم می کند.
چرا در بعضی مواقع در بکرزایی از کروموزوم های تخمک یک نسخه ساخته می شود؟ ۵/۰ تا کروموزوم های تخمک دوبرابر شود.
در روش بکرزایی چگونه بدون لقاح کروموزوم های تخمک دو برابر می شود؟ ۵/۰ یک نسخه از کروموزوم های تخمک ساخته می شود
یک جاندار که در بکرزایی آن از کروموزوم های تخمک یک نسخه ساخته می شود نام ببرید. ۲۵/۰ مار
یک جاندار که در بکرزایی، تخمک بدون انجام لقاح شروع به تقسیم می کند نام ببرید. ۲۵/۰ زنبورعسل
بکرزایی در زنبورعسل و مار را مقایسه کنید (دو مورد) ۵/۰ در بکرزایی زنبورعسل جاندار حاصل هاپلوئید و نر می باشد و نسخه ای از کروموزوم های تخمک ساخته نمی شود ولی در مار جاندار حاصل دیپلوئید بوده و قبل از تقسیم تخمک یک نسخه از کروموزوم های آن ساخته می شود.
در بکرزایی در زنبورعسل اولین کاری که تخمک انجام می دهد چیست؟ ۲۵/۰ تقسیم میتوز
در بکرزایی در مار اولین کاری که تخمک انجام می دهد چیست؟ ۲۵/۰ یک نسخه از کروموزوم های خود می سازد
شکل مقابل کدام روش تولیدمثل جنسی را نشان می دهد؟ چرا؟ ۵/۰ بکرزایی چون گامت لقاح انجام نداده است.
شکل مقابل کدام روش تولیدمثل جنسی را نشان می دهد؟ چرا؟ ۵/۰ بکرزایی چون گامت بدون لقاح یک جاندار بوجود آمده است.
شکل مقابل بکرزایی در کدام جاندار را نشان می دهد؟ چرا؟ ۵/۰ زنبور عسل چون گامت بدون لقاح شروع به تقسیم کرده است
شکل مقابل بکرزایی در کدام جاندار را نشان می دهد؟ چرا؟ ۵/۰ مار چون تخمک از کروموزوم های خود یک نسخه ساخته است.
در زنبورعسل زنبور نر و ماده چگونه بوجود می آیند؟ ۵/۰ زنبور نر با بکرزایی ولی زنبور ماده از لقاح اسپرم و تخمک
در تولید کدام جنس از زنبور عسل وجود دو نوع گامت لازم است؟ ۲۵/۰ زنبور عسل ماده
آیا تولید زنبور عسل ماده بکرزایی محسوب می شود؟ چرا؟   خیر چون اسپرم و تخمک لقاح انجام می دهند.
در زنبور عسل گامت ها با چه تقسیمی بوجود می آیند؟ ۵/۰ در زنبور نر با تقسیم میتوز و در زنبور ماده با تقسیم میوز
در زنبور عسل کدام جنس می تواند به تنهایی جنس دیگر را بوجود آورد؟ ۲۵/۰ زنبور عسل ماده می تواند نر را بوجود آورد.
زنبور عسل ملکه چه جنسی دارد؟ ۲۵/۰ ماده
زنبور عسل ماده با چه تقسیمی گامت تولید می کند؟ ۲۵/۰ میوز
زنبور عسل کارگر با چه تقسیمی گامت تولید می کند؟ ۲۵/۰ گامت تولید نمی کند
در زنبور عسل کدام گامت ها با میتوز و کدام گامت ها با میوز بوجود می آیند؟ ۵/۰ گامت نر با میتوز و گامت ماده با میوز
شکل مقابل بکرزایی در کدام جانور را نشان می دهد؟ ۲۵/۰ زنبور عسل
شکل مقابل بکرزایی در کدام جانور را نشان می دهد؟ ۲۵/۰ مار
شکل مقابل بکرزایی در مار را نشان می دهد جنسیت جانور شماره ۱ و نوع تقسیم شماره ۲ و فرایند انجام شده در شماره ۳ را بنویسید. ۷۵/۰ ۱٫ مار ماده ۲٫ تقسمی میوز ۳٫ ساخت یک نسخه از کروموزوم ها
شکل مقابل تولیدمثل جنسی در زنبور عسل را نشان می دهد جنسیت زنبورهای شماره ۱ و ۲ را مشخص کنید. ۵/۰ ۱٫ ماده ۲٫ نر
شکل مقابل تولیدمثل جنسی در زنبور عسل را نشان می دهد نوع تقسیم شماره ۱ و ۲ را بنویسید. ۵/۰ ۱٫ میوز ۲٫ میتوز
شکل مقابل تولیدمثل جنسی در زنبور عسل را نشان می دهد فرایند انجام شده در شماره۱ و ۲ را بنویسید. ۵/۰ ۱٫ بکرزایی ۲٫ لقاح
شکل مقابل تولیدمثل جنسی در زنبور عسل را نشان می دهد جنسیت زنبور شماره ۱ و ۲ را بنویسید. ۵/۰ ۱٫ زنبور نر ۲٫ زنبور ماده یا ملکه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.