انتشارات موج دانش

تغذیه و حفاظت جنین

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

اندوخته تخمک جانوران چه نقشی دارد؟ ۵/۰ مواد غذایی موردنیاز جنین را تا چند روز پس از لقاح و تشکیل تخم از اندوخته غذایی تخمک تامین می شود.
اندوخته غذایی تخمک جانوران ………….. است. ۲۵/۰ مخلوطی از مواد غذایی متفاوت
اندازه تخمک جانوران به چه چیزی بستگی دارد؟ ۵/۰ به میزان اندوخته
چرا اندازه تخمک جانوران مختلف متفاوت است؟ ۵/۰ چون میزان اندوخته غذایی آنها متفاوت است.
اندوخته غذایی در تخم کدام جانوران زیاد است؟ ۲۵/۰ جانوران تخم گذار
اندوخته غذایی در تخم کدام جانوران زیاد است؟و چرا؟ ۷۵/۰ جانوران تخم گذار زیرا در دوران جنینی ارتباط غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد.
چرا اندوخته غذایی جانوران تخم گذار زیاد است؟ ۵/۰ زیرا در دوران جنینی ارتباط غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد.
در کدام گروه جانوران در دوران جنینی ارتباط غذایی بین جنین و مادر وجود ندارد؟ ۲۵/۰ جانوران تخم گذار
دو گروه جانوران که اندوخته غذایی در تخمک آنها کم است نام ببرید. ۵/۰ پستانداران و دوزیستان و ماهی ها
چرا در پستانداران میزان اندوخته غذایی تخمک کم است؟ ۵/۰ به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین
چرا در ماهی ها و دوزیستان میزان اندوخته غذایی تخمک کم است؟ ۵/۰ چون دوره جنینی در این جانوران کوتاه است
تخمک کدام جانوران به علت کوتاه بودن دوره جنینی اندوخته کمی دارد؟ ۵/۰ ماهی ها و دوزیستان
تخمک جانورانی که لقاح خارجی دارند چه ویژگی هایی دارد؟ ۵/۰ تخمک دیواره ای چسبناک و ژله ای دارد که پس از لقاح تخم ها را به هم می چسباند.
در جانورانی که لقاح خارجی دارند دیواره تخمک چه نقشی دارد؟ ۵/۰ پس از لقاح تخم ها را به هم می چسباند این لایه ژلاتینی ابتدا از جنین در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می کند و سپس بعنوان غذای اولیه مورد استفاده جنین قرار می گیرد.
در کدام جانوران دیواره تخمک حالت ژله ای دارد؟ ۲۵/۰ جانوران دارای لقاح خارجی
در کدام جانوران دیواره تخمک نقش تغذیه ای دارد؟ ۲۵/۰ جانوران دارای لقاح خارجی
در کدام جانوران دیواره تخمک نقش حفاظت از جنین  دارد؟ ۲۵/۰ جانوران دارای لقاح خارجی
در ماهی های تغذیه اولیه جنین توسط چه چیزی انجام می شود؟ ۲۵/۰ دیواره ژله ای و چسبناک تخمک
در دوزیستان حفاظت اولیه از جنین توسط چه چیزی انجام می شود؟ ۲۵/۰ دیواره ژله ای و چسبناک تخمک
تخمک کدام جانوران حالت چسبناک دارد؟ ۲۵/۰ جانوران دارای لقاح خارجی
یک دوزیست نام ببرید. ۲۵/۰ قورباغه
روش های مختلف حفاظت از جنین در جانوران دارای لقاح داخلی را نام ببرید (دو مورد) ۵/۰ پوسته ضخیم در جانوران تخم گذار، پوشاندن با ماسه و خاک مثل لاک پشت، نگهداری تخم ها در بدن مثل پلاتی پوس، خوابیدن روی تخم ها مثل پرندگان، نگهداری در رحم ابتدایی و کیسه ای بر روی شکم مثل کانگورو، نگهداری در رحم مثل انسان  
اولین عامل محافظت از جنین در جانوران تخم گذار چیست؟ ۲۵/۰ پوسته ضخیم در اطراف تخم
در کدام جانوران، پوسته ضخیم تخم از جنین محافظت می کند؟ ۲۵/۰ جانوران تخم گذار
اقداماتی که جانوران تخم گذار برای محافظت بیشتر از تخم ها انجام می دهند نام ببرید (دو مورد). ۵/۰ پوشاندن تخم ها با ماسه و خاک، خوابیدن روی تخم ها
لاک پشت برای محافظت بیشتر از تخم های خود چه اقدامی انجام می دهد؟ ۵/۰ تخم ها را با ماسه و خاک می پوشاند
کدام گروه جانوران برای حفاظت از جنین های خود آنها را با خاک و ماسه می پوشانند مثال بزنید. ۵/۰ خزندگان مثل لاک پشت
دو روش حفاظت از جنین در خزندگانی مثل لاک پشت بنویسید. ۵/۰ داشتن پوسته ضخیم در اطراف تخم ها، پوشاندن تخم ها با ماسه و خاک
دو روش حفاظت از جنین توسط پرندگان را نام ببرید. ۵/۰ داشتن پوسته ضخیم در اطراف تخم و خوابیدن روی تخم ها
پرندگان برای حفاظت بیشتر از جنین های خود چه اقدامی انجام می دهند؟ ۵/۰ روی تخم های خود می خوابند
سه روش حفاظتی از جنین در پلاتی پوس را بنویسید. ۷۵/۰ داشتن پوسته ضخیم در اطراف تخم، نگه داری تخم ها در بدن، خوابیدن روی تخم ها
پلاتی پوس جزو کدام گروه جانوران می باشد؟ ۲۵/۰ پستانداران
یک پستاندار تخم گذار نام ببرید. ۲۵/۰ پلاتی پوس
یکی از دلایل خوابیدن پرندگان روی تخم های خود را بنویسید. ۲۵/۰ حفاظت بیشتر از جنین
چرا بعضی خزندگان مثل لاک پشت تخم های خود را با خاک و ماسه می پوشاند؟ برای حفاظت بیشتر از جنین  
چرا لاک پشت تخم های خود را با خاک و ماسه می پوشاند؟ ۵/۰ برای حفاظت بیشتر از جنین های خود
پلاتی پوس چگونه از جنین های خود محافظت می کند؟ ۷۵/۰ تخم ها را در بدن خود نگه می دارد و چند روز مانده به تولد نوزاد تخم گذاری می کند و روی آنها می خوابد.
مراحل ابتدایی و نهایی رشد و نمو جنین پلاتی در کجا انجام می شود؟ ۵/۰ مراحل اولیه در داخل بدن و مراحل نهایی در بیرون بدن
نوزادان پلاتی پوس در (داخل/ خارج) بدن از تخم ها خارج می شوند. ۲۵/۰ خارج
یک پستاندار کیسه دار نام ببرید. ۲۵/۰ کانگورو
کانگورو جزو کدام گروه جانوران می باشد؟ ۵/۰ پستانداران کیسه دار
دو روش حفاظت کانگورو از جنین های خود را بنویسید. ۵/۰ ابتدا درون رحم ابتدایی و سپس درون کیسه ای که بر روی شکم مادر است
کانگورو در ابتدا چگونه از جنین خود حفاظت می کند؟ ۵/۰ جنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز می کند
بعد از تولد نوزاد کانگورو حفاظت از آن چگونه انجام می گیرد؟ ۵/۰ با قرارگیری در کیسه ای بر روی شکم
یک جانور که در آن جنین بصورت نارش متولد می شود نام ببرید. ۲۵/۰ کانگورو
چرا جنین کانگورو به صورت نارس متولد می شود؟ ۵/۰ به دلیل مهیا نبودن شرایط در درون رحم ابتدایی مادر
جنین کانگورو بعد از تولد خود را به ………….. می رساند. ۵/۰ خود را به درون کیسه ای که بر روی شکم مادر است
مراحل اولیه و انتهایی رشد و نمو جنین کانگورو در کجا انجام می شود؟ ۵/۰ مراحل اولیه در درون رحم ابتدایی و مراحل انتهایی در کیسه ای که بر روی شکم مادر قرار دارد.
دو نقش کیسه موجود بر روی شکم کانگورو را بنویسید. ۵/۰ جنین در داخل کیسه ضمن حفاظت از غدد شیری درون آن تغذیه می کند تا مراحل رشد و نمو را کامل کند
پستانداران از نظر تولیدمثلی به سه گروه تقسیم می شوند این سه گروه را نام ببرید. ۷۵/۰ پستانداران تخم گذار، کیسه دار و جفت دار
در پستانداران جفت دار جنین در …………… رشد و نمو خود را آغاز می کند. ۲۵/۰ رحم
در پستانداران جفت دار جنین چگونه تغذیه می شود؟ ۵/۰ از طریق اندامی به نام جفت با خون مادر مرتبط می شود و از آن تغذیه می کند.
در کدام پستانداران جنین در رحم رشد و نمو را آغاز می کند؟ ۲۵/۰ پستانداران جفت دار
بهترین شرایط ایمنی و تغذیه برای جنین در کدام پستانداران وجود دارد؟ ۲۵/۰ پستانداران جفت دار
در پستانداران جفت دار تغذیه از جنین بعد از تولد چگونه انجام می گیرد؟ ۵/۰ توسط غدد شیری مادر
در کدام پستانداران جنین از طریق خون با مادر در ارتباط است؟ ۲۵/۰ جفت دار
در کدام پستانداران جنین از طریق خون با مادر در ارتباط نیست؟ ۵/۰ تخم گذار و کیسه دار

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.