انتشارات موج دانش

زیست شناسی یازدهم

فصل 1 – تنظیم عصبی

گفتار 1 – یاخته های بافت عصبی (دریافت تصویر رنگی جزوه)

نوار مغزی

یاخته های بافت عصبی

انواع یاخته های عصبی

پتانسیل آرامش

پتانسیل عمل

گره های رانویه چه نقشی دارند؟

یاخته های عصبی پیام عصبی را منتقل می کنند.

گفتار 2 – زیست شناسی نوین (دریافت تصویر رنگی جزوه)

دستگاه عصبی مرکزی + حفاظت از مغز و نخاع

مغز

ساختار های دیگر مغز

اعتیاد

تشریح مغز

نخاع

دستگاه عصبی محیطی

بخش پیکری

بخش خود مختار

دستگاه عصبی جانوران

 

 

 

به زودی ادامه این گفتار و مطالب فصل های بعدی قرار داده خواهند شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.