انتشارات موج دانش

زیست شناسی دوازدهم

فصل 1 – مولکول های اطلاعاتی

گفتار 1 – مولکول های اطلاعاتی (دریافت تصویر رنگی جزوه)

ورودی فصل

نوکلئیک اسید ها

عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، مولکول دنا است.

ساختار نوکلئیک اسید

تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا

مدل مولکولی دنا

رنا و انواع آن

دخالت نوکلئوتید ها در واکنش های سوخت و سازی

گفتار 2 – همانند سازی دنا (دریافت تصویر رنگی جزوه)

همانند سازی دنا

کدام طرح مورد تایید قرار گرفت

عوامل و مراحل همانندسازی

فعالیت های آنزیم دنابسپاراز

همانند سازی در پیش هسته ای ها (پروکاریوت ها) و هو هسته ای ها (یوکاریوت ها)

گفتار 3- پروتئین ها (دریافت تصویر رنگی جزوه)

ساختار آمینواسیدها

سطوح مختلف ساختاری در پروتئین

نقش پروتئین ها

آنزیم ها

 

 

به زودی ادامه این گفتار و مطالب فصل های بعدی قرار داده خواهند شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.