انتشارات موج دانش

آزمایشی ۲۳

متن ازمایشی

زیر عنوان

می کند و با خود به قلب اکسیژن می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های اکسیژن هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را اکسیژن همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن اکسیژن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. س
پس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
پس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
پس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر
می کند و با خود به قلب می برد. قلب آنها را همراه خون به رگهایی که به سوی کیسه های هوایی می روند می فرستد. آب و دی اکسید کربن خون از دیواره های کیسه های هوایی عبور می کنند و وارد شش ها می شوند. سپس همراه سایر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.