انتشارات موج دانش

ساختار درونی کلیه

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

سه بخشی که در برش طولی کلیه دیده می شوند از بیرون به درون نام ببرید. ۷۵/۰ بخش قشری، بخش مرکزی و لگنچه
منظور از هرم های کلیه چیست؟ ۷۵/۰ در بخش مرکزی کلیه، تعدادی ساختار هرمی شکل دیده می شود که هرم های کلیه نام دارند.
هرم های کلیه در کدام بخش کلیه قرار دارند؟ ۲۵/۰ بخش مرکزی
قاعده هرم های کلیه به سمت بخش …………….. *** آنها به سمت …………… است. ۵/۰ قشری، لگنچه
کدام طرف هرم های کلیه به طرف بخش قشری کلیه قرار دارد؟ ۵/۰ قاعده هرم ها
منظور از لَپ کلیه چیست؟ ۵/۰ هر هرم و ناحیه قشری مربوط به آن را یک لپ کلیه می نامند.
هر هرم و ناحیه قشری مربوط به آن را یک ………………. می نامند. ۲۵/۰ لپ کلیه
منظور از ستون های کلیه چیست؟ ۵/۰ در فاصله بین هرم های کلیه، انشعاباتی از بخش قشری به نام ستون های کلیه دیده می شود.
انشعاباتی از بخش قشری کلیه که در فاصله بین هرم ها دیده می شود …………… نام دارند. ۲۵/۰ ستون های کلیه
لگنچه ساختاری شبیه به ……………… دارد. ۲۵/۰ قیف
ادرار تولید شده قبل از ورود به میزنای به کجا وارد می شود؟ ۲۵/۰ لگنچه
آخرین بخشی که ادرار قبل از ترک کلیه در آن قرار دارد چه نام دارد؟ ۲۵/۰ لگنچه
با توجه به شکل مقابل بگوئید برش نشان داده شده طولی است یا عرضی؟ ۲۵/۰ طولی
با توجه به شکل برش طولی کلیه بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ کپسول کلیه ۲٫ بخش قشری
با توجه به شکل برش طولی کلیه بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ یک هرم از بخش مرکزی ۲٫ لَپ کلیه
با توجه به شکل برش طولی کلیه بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ سرخرگ کلیه ۲٫ لگنچه
با توجه به شکل برش طولی کلیه بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ سیاهرگ کلیه ۲٫ میزنای

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.