انتشارات موج دانش

تراوش

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

سه مرحله فرایند تشکیل ادرار را نام ببرید. ۷۵/۰ تراوش، بازجذب و ترشح
اولین و آخرین مرحله فرایند تشکیل ادرار چه نام دارد؟ ۵/۰ اولین مرحله تراوش و آخرین مرحله بازجذب
شکل مقابل مربوط به فرایند تشکیل ادرار است هر یک از بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ سرخرگ ۲٫ شبکه مویرگی دور لوله ای
شکل مقابل مربوط به فرایند تشکیل ادرار است هر یک از بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ سرخرگ وابران ۲٫ کپسول بومن
شکل مقابل مربوط به فرایند تشکیل ادرار است هر یک از بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ سرخرگ آوران ۲٫ کلافک
شکل مقابل مربوط به فرایند تشکیل ادرار است هر یک از بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ سرخرگ وابران ۲٫ بطرف سیاهرگ
نخستین مرحله تشکیل ادرار چه نام دارد؟ ۲۵/۰ تراوش
منظور از فرایند تراوش در کلیه چیست؟ ۷۵/۰ در این فرایند خوناب شامل آب و مواد محلول در آن به جز پروتئین ها در نتیجه فشار خون از کلافک خارج شده به کپسول بومن وارد می شود.
در تراوش کدام مواد خوناب نمی توانند از مویرگ خارج شوند؟ ۲۵/۰ پروتئین ها
چه عاملی باعث تراوش مواد در گردیزه می شود؟ ۲۵/۰ فشار خون
تراوش در کدام بخش کلافک رخ می دهد؟ ۲۵/۰ کپسول بومن
ساختار کدام قسمتها برای تراوش در کلیه متناسب شده اند؟ ۵/۰ کلافک و کپسول بومن
مویرگ های کلافک از کدام نوع هستند؟ ۲۵/۰ منفذدار
چرا امکان خروج مواد از مویرگ های کلافک به خوبی فراهم است؟ ۲۵/۰ چون از نوع منفذدار هستند.
چرا پروتئین ها نمی توانند از مویرگ های کلافک عبور کنند؟ ۵/۰ بعلت اندازه بزرگی که دارند
اندازه پروتئین ها چه تاثیری در تراوش آنها در کلافک دارد؟ ۵/۰ بطور معمول نمی توانند از منافذ مویرگ های گلومرول عبور کنند.
اگر پروتئینی بتواند از منافذ مویرگ های گلومرول عبور کند چه می شود؟ ۵/۰ آن گاه با مانع دیگری روبه رو خواهد شد و آن غشای پایه مویرگ های کلافک است.
دو سدی که مانع ورود پروتئین ها از خون به کلافک می شوند کدامند؟ ۵/۰ منافذ دیواره مویرگ و غشای پایه مویرگ های کلافک
غشای پایه مویرگ های کلافک چه ویژگی خاصی دارد؟ ۵/۰ این غشا در حدود پنج برابر ضخیم تر از غشای پایه در سایر مویرگ هاست.
ضخیم ترین غشای پایه در کدام مویرگ های بدن دیده می شود؟ ۲۵/۰ کلافک (گلومرول)
غشای پایه دیواره مویرگ های کلافک چه نقشی دارد؟ ۵/۰ از خروج پروتئین های خوناب جلوگیری می کند.
چه عاملی از خروج پروتئین های ریز از کلافک جلوگیری می کند؟ ۵/۰ غشای چایه مویرگ های کلافک
چه ساز و کار ویزه ای برای افزایش فشار تراوش در کلافک وجود دارد؟ ۵/۰ قطر سرخرگ آوران بیشتر از قطر سرخرگ وابران است.
قطر سرخرگ های آوران و وابران را مقایسه کنید. ۵/۰ قطر سرخرگ آوران بیشتر از سرخرگ وابران است.
چرا قطر سرخرگ آوران بیشتر از سرخرگ وابران است؟ ۵/۰ برای افزایش فشار تراوش
اطراف کلافک را …………. احاطه کرده است. ۲۵/۰ کپسول بومن
کپسول بومن چند دیواره دارد؟ ۲۵/۰ دو دیواره
کدام دیواره کپسول بومن کلافک در تماس است؟ ۲۵/۰ دیواره درونی
دیواره درونی کپسول بومن با ………….. در تماس است. ۲۵/۰  
دیواره داخلی کپسول بومن ………….. فراوانی برای ……………… به گردیزه دارد. ۵/۰ شکاف های، ورود مواد
یاخته های دیواره بیرونی و درونی کپسول بومن از چیست؟ ۵/۰ یاخته های دیواره بیرونی کپسول بومن از نوع پوششی سنگ فرشی ساده اند  اما یاخته های دیواره درونی آن از نوع خاصی یاخته های پوششی به نام پودوسیت است.
معنی پودوسیت چیست؟ ۲۵/۰ یاخته های پادار
کدام بخش کپسول بومن از یاخته های سنگ فرشی ساده اند؟ ۲۵/۰ دیواره بیرونی
یاخته های پودوسیت در کجا قرار دارند؟ ۵/۰ در دیواره درونی به سمت کلافک
پودوسیت جزو کدام بافت های بدن می باشد؟ ۲۵/۰ بافت پوششی
هر یک از پودوسیت ها …………… و ………….. فراوانی دارند. ۵/۰ کوتاه و پامانند
پودوسیت ها با …………….. خود اطراف ………….. را احاطه کرده اند. ۵/۰ پاهای، کلافک
چگونه فاصله بین دیواره گردیزه و کلافک تقریباً از بین رفته است؟ ۵/۰ با احاطه شدن اطراف مویرگ های کلافک توسط پاهای پودوسیت
دو اهمیت احاطه شدن اطراف مویرگ های کلافک توسط پودوسیت ها چیست؟ ۵/۰ نه تنها فاصله بین دیواره گردیزه و کلافک تقریباً از بین رفته است بکه شکاف های باریک متعدی که در فواصل بین پاها وجود دارد به خوبی امکان نفوذ مواد را به گردیزه فراهم می کند.
اهمیت شکاف های موجود در فواصل پاهای پودوسیت چیست؟ ۵/۰ به خوبی امکان نفوذ مواد را به گردیزه فراهم می کند.
چه عاملی باعث شده که مواد به خوبی از دیواره درونی کپسول بومن عبور کنند؟ ۵/۰ وجود شکاف های باریک متعدد در فواصل بین پاها
شکل مقابل دیواره بیرونی و درونی کپسول بومن را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ غشای پایه ۲٫ درون مویرگ کلافک
شکل مقابل دیواره بیرونی و درونی کپسول بومن را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ پودوسیت ۲٫ شکاف تراوش
شکل مقابل دیواره بیرونی و درونی کپسول بومن را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ رشته های پا مانند ۲٫ هسته
شکل مقابل دیواره بیرونی و درونی کپسول بومن را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ دیواره کپسول بومن (بیرونی) ۲٫ غشای پایه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.