انتشارات موج دانش

در تک یاخته ای ها

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

یک تک یاخته ای نام ببرید. ۲۵/۰ پارامسی
در بسیاری از تک یاخته ای ها تنظیم اسمزی به کمک …………… انجام می شود. ۲۵/۰ انتشار
یک جاندار دارای کریچه انقباض نام ببرید. ۲۵/۰ پارامسی
کریچه انقباض چه نقشی در پارامسی دارد؟ ۷۵/۰ آبی که در نتیجه اسمز وارد می شود به همراه مواد دفعی توسط کریچه های انقباضی دفع می شود.
دو روش تنظیم اسمزی در پارامسی را نام ببرید. ۵/۰ به کمک کریچه های انقباضی و انتشار

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.