انتشارات موج دانش

خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

ترکیبات خاک را نام ببرید. ۷۵/۰ مواد آلی، غیرآلی و ریز اندامگان (میکروارگانیسم ها)
علت توانایی های متفاوت خاک های مختلف چیست؟ ۵/۰ تفاوت در ترکیبات خاک
ترکیبات خاک در کدام ویژگی های خاک موثر می باشد؟ ۷۵/۰ توانایی نگهداری آب، مقدار هوای خاک، pH و مواد مغذی
بخش آلی خاک ……………… نام دارد. ۲۵/۰ گیاخاک (هوموس)
بخش آلی خاک (گیاخاک) از چه چیزی تشکیل شده است؟ ۷۵/۰ بطور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیه آنها تشکیل شده است.
بعضی از اجزای گیاخاک مواد ………………. تولید می کنند. ۲۵/۰ اسیدی
اهمیتمواد اسیدی تولیدی توسط گیاخاک چیست؟ ۷۵/۰ این مواد به علت داشتن بارهای منفی، یون های مثبت را در خود نگه می دارند و در نتیجه مانع از شست و شوی این یون ها می شوند.
یون های مثبت چگونه در خاک نگه داری می شوند؟ ۵/۰ مواد اسیدی تولیدی توسط گیاخاک دارای بار منفی هستند که می توانند یون های مثبت را در سطح خود نگه دارند.
چه عاملی مانع شست و شوی یون های مثبت از خاک می شود؟ ۵/۰ مواد اسیدی تولیدی از گیاخاک که بار منفی دارند.
دو اهمیت گیاخاک را بنویسید. ۵/۰ مانع از شست و شوی یون های منفی می شود باعث اسفنجی شدن بافت خاک می شود که برای نفوذ ریشه مناسب است.
کدام بخش خاک، خاک را برای نفوذ ریشه مناسب می کند و چرا؟ ۷۵/۰ گیاخاک یا بخش مواد آلی چون باعث اسفنجی شدن بافت خاک می شود.
کدام بخش خاک باعث اسفنجی شدن خاک می شود؟ ۲۵/۰ مواد آلی یا گیاخاک
ذرات غیرآلی خاک چگونه ایجاد می شوند؟ ۷۵/۰ از تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها در فرایندی به نام هوازدگی ایجاد می شوند.
منظور از هوازدگی چیست؟ ۵/۰ تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها
ذرات غیرآلی خاک چه اندازه هایی می توانند داشته باشند؟ ۷۵/۰ از اندازه بسیار کوچک رس تا درشت شن و ماسه را شامل می شوند.
دو نوع هوازدگی را نام ببرید. ۵/۰ هوازدگی فیزیکی و هوازدگی شیمیایی
یک مثال برای هوازدگی فیزیکی بنویسید. ۷۵/۰ تغییرات متناوب یخ زدن و ذوب شدن که باعث خرد شدن سنگ ها می شود.
یک عامل برای هوازدگی شیمیایی بنویسید. ۵/۰ اسیدهای تولید شده توسط جانداران و نیز ریشه گیاهان

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.