انتشارات موج دانش

جذب فسفر

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

فسفر یک ماده (آلی/ معدنی) است. ۲۵/۰ معدنی
کمبود عنصر چه اثری بر گیاه دارد؟ ۵/۰ رشد گیاهان را محدود می کند
گیاهان فسفر موردنیاز خود را به چه صورت و از کجا تامین می کنند؟ ۵/۰ بصورت یون های فسفات از خاک
یون فسفات در خاک (کم/ زیاد) است. ۲۵/۰ زیاد
یون فسفات موجود در خاک اغلب برای گیاه (قابل جذب/ غیرقابل جذب) است. ۲۵/۰ غیرقابل جذب
چرا یون فسفات خاک اغلب برای گیاهان غیرقابل جذب می باشد؟ ۵/۰ یکی از دلایل آن این است که فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاک بطور محکمی متصل می شود.
چرا با وجود اینکه فسفات در خاک زیاد است ولی اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترسی است؟ ۵/۰ چون فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاک بطور محکمی متصل می شود.
گیاهان برای افزایش جذب فسفات چه سازش هایی دارند؟ ۷۵/۰ برخی گیاهان شبکه گسترده تری از ریشه ها و یا ریشه های دارای تار کشنده بیشتر ایجاد می کنند.
چرا برخی گیاهان شبکه گسترده تری از ریشه ها و یا ریشه های دارای تار کشنده بیشتری ایجاد می کنند؟ ۵/۰ برای جذب مواد بیشتر به ویژه فسفات

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.