انتشارات موج دانش

بهبود خاک

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

کدام خاک ها نیازمند اصلاح می باشند؟ ۵/۰ خاک هایی که دچار کمبود برخی مواد و یا فزونی مواد دیگر هستند.
خاک هایی که دچار کمبود برخی مواد هستند چگونه اصلاح می شوند؟ ۵/۰ با افزودن کود
حاصلخیزی کدام خاک ها با افزودن کود افزایش می یابد؟ ۵/۰ خاک هایی که دچار کمبود مواد هستند.
زیست شناسان چگونه نیازهای تغذیه ای گیاهان را تشخیص می دهند؟ ۵/۰ با رشد دادن گیاهان در محلولهای مغذی
دو کاربرد محلول های مغذی را بنویسید. ۵/۰ تشخیص نیازهای تغذیه ای گیاهان تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان
منظور از محلولهای مغذی چیست؟ ۵/۰ این محلول ها آب و عناصر مغذی محلول به مقدار معین دارند.
زیست شناسان چگونه اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان را بررسی می کنند؟ ۵/۰ با رشد دادن گیاهان در محلولهای مغذی
مقدار …………… ، ……………… و …………….. مقابل دسترس در اغلب خاک ها محدود است. ۲۵/۰ نیتروژن، فسفر و پتاسیم
کدام عناصر در بیشتر خاک ها وجود دارند؟ ۷۵/۰ نیتروژن، فسفر و پتاسیم
چرا در بیشتر کودها عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم وجود دارد؟ ۷۵/۰ چون مقدار این مواد در اغلب خاک ها محدود است.
سه نوع کود نام ببرید. ۷۵/۰ مواد آلی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیک)
منظور از کود آلی چیست؟ (کود آلی شامل چه چیزی است)؟ ۵/۰ کودهای آلی شامل بقایایی در حال تجزیه جانداران اند.
کودهای آلی شامل …………….. هستند. ۵/۰ بقایای در حال تجزیه جانداران
کدام کودها شامل بقایای در حال تجزیه جانداران هستند؟ ۲۵/۰ کودهای آلی
مزیت های کودهای آلی را بنویسید (۲ مورد). ۵/۰ مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند و چون به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند استفاده بیش از حد آنها به گیاهان آسیب کمتری می زند.  
کدام کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند؟ ۲۵/۰ کودهای آلی
کودهای آلی مواد معدنی را به (سرعت/ آهستگی) آزاد می کنند. ۲۵/۰ آهستگی
کدام کودها به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند؟ ۲۵/۰ کودهای آلی
استفاده بیش از حد کودهای …………… به گیاهان آسیب کمتری می زند. ۲۵/۰ آلی
استفاده بیش از حد کودهای آلی به گیاهان آسیب (نمی زند/ کمتری می زند). ۲۵/۰ کمتری می زند
چرا استفاده بیش از حد کودهای آلی به گیاهان آسیب کمتری می زند؟ ۵/۰ چون این کودها به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند.
نتیجه شباهت زیاد کودهای آلی به نیازهای گیاهان چیست؟ ۵/۰ استفاده بیش از حد از این کودها به گیاهان آسیب کمتری می زند.
یکی از معایب کودهای آلی را بنویسید. ۵/۰ احتمال آلودگی به عوامل بیماری زا
کدام کودها احتمال آلودگی به عوامل بیماری زا را دارد؟ ۲۵/۰ کودهای آلی
کودهای شیمیایی شامل ………………. هستند. ۲۵/۰ عناصر معدنی
کودهای شیمیایی شامل چه چیزهایی هستند؟ ۵/۰ شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می گیرند.
عناصر معدنی موجود در کدام کودها به راحتی در اختیار گیاهان قرار می گیرد؟ ۲۵/۰ کودهای شیمیایی
کودهای شیمیایی چه مزیتی دارند؟ ۵/۰ می توانند به سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند.
کدام کودها می توانند به سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند؟ ۲۵/۰ کودهای شیمیایی
چرا کودهای شیمیایی می توانند به سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند؟ ۵/۰ این کودها شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می گیرند.
مصرف بیش از حد کدام نوع کودها می تواند آسیب های زیادی به خاک وارد کند؟ ۲۵/۰ کودهای شیمیایی
مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی چه ضرری دارد؟ ۷۵/۰ آسیب های زیادی به خاک و محیط زیست وارد و بافت خاک را تخریب می کند همچنین با ورود به آب ها باعث رشد سریع باکتری ها و جلبک ها و گیاهان آبزی و در نتیجه باعث مرگ و میر جانوران آبزی می شود.
کودهای شیمیایی چگونه می توانند به  آب ها وارد شوند؟ ۵/۰ با شسته شدن توسط بارش ها
ورود کودهای شیمیایی به آب ها چه عوارضی دارد؟ ۷۵/۰ باعث رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی می شود افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شوند و می تواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود.
ورود کودهای شیمیایی به آب چگونه باعث مرگ و میر جانوران آبزی می شود؟ ۷۵/۰ حضور کودهای شیمیایی باعث رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی می شود.
حضور کودهای شیمیایی در آب ها باعث رشد سریع …………..، …………….. و ………………. می شود. ۷۵/۰ باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی
رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی در آب ها چه اثراتی دارد؟ ۷۵/۰ مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شود و می تواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود.
کودهای زیستی شامل چه چیزهایی هستند؟ ۷۵/۰ شامل باکتری هایی هستند که برای خاک مفید و با فعالیت و تکثیر خود مواد معدنی خاک را افزایش می دهند.
کودهای زیستی شامل ……………. هستند. ۲۵/۰ باکتری ها
باکتری های موجود در کودهای زیستی چه ویژگی هایی دارند؟ ۷۵/۰ این باکتری ها برای خاک مفید و با فعالیت و تکثیر خود مواد معدنی خاک را افزایش می دهند.
کدام دسته کودها از موجودات زنده می باشند؟ ۵/۰ کودهای آلی و زیستی
استفاده از کودهای زیستی بسیار ………………. و …………… است. ۵/۰ ساده تر و کم هزینه تر
استفاده  از کدام کودها ساده تر و کم هزینه تر است؟ ۲۵/۰ کودهای زیستی
کدام کودها معمولاً همزمان با هم استفاده می شوند؟ ۵/۰ کودهای زیستی و کودهای شیمیایی
کودهای ………….. معمولاً به همراه کودهای ……………… به خاک افزوده می شوند. ۵/۰ زیستی، شیمیایی
کدام کودها تقریباً فاقد عیب هستند؟ ۲۵/۰ کودهای زیستی
کودهای ……………… معایب دو نوع کود دیگر را ندارند. ۲۵/۰ زیستی
شکل مقابل دستگاه ساده ای برای کشت گیاهان در محلولهای مغذی را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ صفحه نگه دارنده ۲٫ هوادهی
شکل مقابل دستگاه ساده ای برای کشت گیاهان در محلولهای مغذی را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ حباب هوا ۲٫ محلول مغذی
دستگاه نشان داده شده در شکل مقابل چه کاربردی دارد؟ ۵/۰ برای کشت گیاهان در محلولهای مغذی کاربرد دارد.
افزایش بیش از حد بعضی مواد در خاک چه اثری دارد؟ ۵/۰ می تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود.
یک مثال برای گیاهانی که توانایی نگهداری ایمن غلظت های زیاد مواد در خود دارند بنویسید. ۷۵/۰ نوعی سرخس می تواند آرسنیک را که ماده ای سمی برای گیاه است در خود جمع کند.
دو ماده سمی برای گیاهان نام ببرید. ۲۵/۰ آرسنیک، آلومینیوم
نوعی سرخس می تواند ………………. را که ماده ای ……………….. است در خود جمع کند. ۷۵/۰ آرسنیک، سمی برای گیاه
کدام گیاهمی تواند ماده سمی آرسنیک را در خود به صورت ایمن جمع کند؟ ۲۵/۰ نوعی سرخس
نوعی سرخس می تواند در حضور ماده ای سمی رشد کند نام این ماده را بنویسید. ۲۵/۰ آرسنیک
کدام گیاه می تواند آلومینیوم را در بافت های خود ذخیره کند؟ ۵/۰ گیاه گل ادریسی
گل های کدام گیاه در خاک های قلیایی و اسیدی به رنگ های مختلف دیده می شوند؟ ۲۵/۰ گیاه ادریسی
گل های گیاه ادریسی چه زمانی صورتی و چه زمانی آبی رنگ می شوند؟ ۵/۰ در خاک های خنثی و قلیایی صورتی رنگ هستند و در خاک های اسید آبی رنگ می شوند.
رنگ گل های کدام گیاه بسته به اسیدیته محیط می تواند تغییر کند؟ ۲۵/۰ گل ادریسی
علت تغییر رنگ گیاه گل ادریسی در خاک های اسیدی و قلیایی چیست؟ ۵/۰ این تغییر رنگ به علت تجمع آلومینیوم در گیاه است.
بعضی گیاهان با …………… و …………… موجب کاهش شوری خاک می شوند. ۵/۰ جذب و ذخیره نمک ها
گیاهان چگونه می توانند باعث کاهش شوری خاک شوند؟ ۲۵/۰ با جذب و ذخیره نمک ها
چگونه می توانیم به کمک گیاهان شوری خاک را کاهش دهیم؟ ۵/۰ با کاشت و برداشت پی در پی گیاهانی که نمک ها را جذب و ذخیره می کنند.
با کشت و برداشت کدام گیاهان می توان باعث کاهش شوری خاک و بهبود کیفیت خاک شد؟ ۵/۰ گیاهانی که نمک ها را جذب و ذخیره می کنند.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.