انتشارات موج دانش

قارچ ریشه ای

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

دو نوع جانداران همزیست با گیاهان را بنویسید. ۵/۰ قارچ ریشه ای (میکوریزا) و باکتری های تثبیت کننده نیتروژن
گیاهان با کدام نوع باکتری ها همزیستی می کنند؟ ۲۵/۰ باکتری های تثبیت کننده نیتروژن
قارچ ریشه ای:    
منظور از قارچ ریشه ای چیست؟ ۵/۰ همزیستی ریشه گیاه با انواعی از قارچها
هدف از همزیستی گیاه با قارچ چیست؟ ۵/۰ جذب آب و مواد مغذی
حدود …………… درصد گیاهان …………….. با قارچ ها همزیستی دارند. ۵/۰ ۹۰ درصد گیاهان دانه دار
حدود ۹۰ درصد گیاهان ………………. با …………… همزیستی دارند. ۵/۰ دانه دار، قارچها
محل قرارگیری قارچهای همزیست با گیاهان را بنویسید. ۵/۰ این قارچها درون ریشه یا به صورت غلافی در سطح ریشه زندگی می کنند.
در قارچ ریشه ای رشته های ظریفی که به درون ریشه می فرستد چه وظیفه ای دارند؟ ۵/۰ تبادل مواد را انجام می دهند.
در قارچ ریشه ای که به صورت غلافی در سطح ریشه زندگی می کند تبادل مواد چگونه انجام می شود؟ ۵/۰ غلاف قارچی رشته های ظریفی به درون ریشه می فرستد که تبادل مواد را با آن انجام می دهند.
در قارچ ریشه ای هر بخش (قارچ و گیاه) چه کاری انجام می دهند؟ ۵/۰ قارچ مواد آلی را از ریشه می گیرد و برای گیاه مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می کند.
قارچ ریشه ای در جذب کدام ماده مهمتر است؟ ۲۵/۰ فسفات
در قارچ ریشه ای، قارچ چه موادی را از گیاه دریافت می کند؟ ۲۵/۰ مواد آلی
در قارچ ریشه ای، قارچ چه موادی به گیاه می دهد؟ ۵/۰ مواد معدنی به خصوص فسفات
در قارچ ریشه ای چرا قارچ می تواند بیش از گیاه مواد معدنی جذب کند؟ ۷۵/۰ پیکر رشتهای و ظریف قارچ ها نسبت به ریشه گیاه با سطح بیشتری از خاک در تماس است.
تماس بیشتر پیکر قارچ با خاک نسبت به گیاه در قارچ ریشه ای چه اهمیتی دارد؟ ۵/۰ قارچ می تواند مواد معدنی بیشتری جذب کند.
شکل مقابل مربوط به همزیستی گیاه و قارچ می باشد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۷۵/۰ ۱٫ غلاف قارچ ریشه ۲٫ نفوذ قارچ به درون ریشه ۳٫ ریشه گیاه
با توجه به شکل مقابل بنویسید کدام بخش به تبادل مواد با گیاه می پردازد؟ ۲۵/۰ شماره ۲
شکل مقابل کدام نوع قارچ ریشه ای را نشان می دهد؟ ۵/۰ نوعی قارچ ریشه ای که غلافی را روی گیاه تشکیل می دهد.
رشد گیاهی که قارچ ریشه ای دارد نسبت به گیاه فاقد قارچ ریشه ای (کمتر/ بیشتر) است. ۲۵/۰ بیشتر

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.