انتشارات موج دانش

ریزوبیوم

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

هدف گیاهان از همزیستی با بعضی باکتری های چیست؟ ۵/۰ به دست آوردن نیتروژن بیشتر
دو گروه مهم از باکتری های همزیست با گیاهان را نام ببرید. ۵/۰ ریزوبیوم ها و سیانوباکتری ها
ریزوبیوم:    
از گذشته برای تقویت خاک …………….. انجام می شود. ۲۵/۰ تناوب کشت
هدف از تناوب کشت چیست؟ ۵/۰ تقویت خاک
منظور از تناوب کشت چیست؟ (تناوب کشت چگونه انجام می شود؟) ۵/۰ در تناوب کشت گیاهان زراعی مختلف به صورت پی در پی کشت می شود.
در تناوب کشت از کدام گروه گیاهان استفاده می شود؟ ۲۵/۰ گیاهان زراعی
در تناوب کشت گیاهان زراعی مختلف به صورت …………… کشت می شوند. ۲۵/۰ پی در پی
در تناوب کشت از گیاهان کدام تیره گیاهی استفاده می شود؟ ۲۵/۰ تیره پروانه واران
از تیره پروانه واران در کدام روش تقویت خاک استفاده می شود؟ ۲۵/۰ تناوب کشت
دلیل نام گذاری گیاهان تیره پروانه واران به این نام چیست؟ ۵/۰ شباهت های گل های آن ها به پروانه
از گیاهان تیره پروانه واران دو مثال بنویسید. ۵/۰ سویا، نخود، عدس، لوبیا، شبدر و یونجه  
شبدر و یونجه از گیاهان مهم (زراعی/ غیرزراعی) تیره …………….. می باشند. ۵/۰ زراعی، پروانه واران
در کدام گروه گیاهان گرهک دیده می شود؟ ۲۵/۰ گیاهان تیره پروانه واران
گرهک در کدام بخش گیاه سویا تشکیل می شود؟ ۲۵/۰ ریشه
گرهک چیست؟ ۵/۰ برجستگی هایی که بر روی ریشه گیاهان تیره پروانه واران وجود دارد.
در گرهک های گیاهان تیره پروانه واران چه چیزی وجود دارد؟ ۵/۰ در آنها نوعی باکتری تثبیت کننده به نام ریزوبیوم زندگی می کند.
ریزوبیوم چیست؟ ۵/۰ نوعی باکتری تثبیت کننده نیتروژن
ریزوبیوم در کجا زندگی می کند؟ ۷۵/۰ در گرهک های موجود در ریشه گیاهان تیره پروانه واران
باکتری موجود در گرهک گیاهان تیره پروانه واران چه نام دارد؟   ۷۵/۰ هنگامی که این گیاهان می میرند یا بخش های هوایی آنها برداشت می شود گرهک های آنها در خاک باقی می ماند و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد می کند.
گیاهان تیره پروانه واران کدام عنصر مغذی خاک را افزایش می دهند؟ ۲۵/۰ نیتروژن
کدام گیاهان می توانند باعث افزایش نیتروژن خاک شوند؟ ۵/۰ گیاهان تیره پروانه واران
کدام بخش ریشه گیاهان تیره پروانه واران باعث غنی شدن خاک از نیتروژن می شود؟ ۲۵/۰ گرهک ها
چرا گرهک های موجود در ریشه گیاهان پروانه واران می توانند باعث حاصلخیزی خاک شوند؟ ۵/۰ چون در داخل آنها باکتری تثبیت کننده نیتروژن به نام ریزوبیوم زندگی می کند.
ریزوبیوم ها چه کمکی به گیاه میزبان خود می کنند؟ ۵/۰ با تثبیت نیتروژن، نیاز گیاه را به این عنصر برطرف می کنند.
گیاه چه کمکی به ریزوبیوم های موجود در ریشه خود می کند؟ ۵/۰ گیاه مواد آلی موردنیاز باکتری را برای آن فراهم می کند.
در همزیستی گیاهان تیره پروانه واران با باکتری ریزوبیوم هر بخش چه کاری برای دیگری انجام می دهد؟ ۵/۰ باکتری با تثبیت نیتروژن نیاز گیاه به این عنصر را برطرف می کنند و گیاه نیز مواد آلی موردنیاز باکتری را برای آن فراهم می کند.
شکل مقابل کدام نوع همزیستی گیاهان با جانداران را نشان می دهد؟ ۲۵/۰ همزیستی با تثبیت کننده های نیتروژن
شکل مقابل کدام گیاه می تواند باشد؟ ۲۵/۰ عدس، نخود، لوبیا و ….
گیاه نشان داده شده در شکل مقابل جزو کدام تیره گیاهی می باشد؟ ۲۵/۰ تیره پروانه واران
در شکل مقابل نام برجستگی نشان داده شده را بنویسید. ۲۵/۰ گرهک
نام باکتری موجود در برجستگی های شکل مقابل را بنویسید. ۲۵/۰ ریزوبیوم

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.