انتشارات موج دانش

گیاهان حشره خوار

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

سه روشی که گیاهان می توانند از موجودات دیگر مواد مغذی دریافت کنند نام ببرید. ۷۵/۰ همزیستی، حشره خواری و انگلی
گیاهان حشره خوار فتوسنتز (می کنند/ نمی کنند). ۲۵/۰ می کنند
یک گیاه حشره خوار نام ببرید. ۲۵/۰ توبره واش
شکل مقابل کدام گیاه را نشان می دهد نام آن را بنویسید. ۲۵/۰ توبره واش
گیاه نشان داده شده در شکل مقابل چه ویژگی خاصی دارد؟ ۲۵/۰ حشره خوار است
گیاهان حشره خوار در چه مناطقی زندگی می کنند؟ ۵/۰ در مناطقی زندگی می کنند که از نظر نیتروژن فقیرند.
گیاه حشره خوار چیست؟ ۷۵/۰ این گیاهان فتوسنتزکننده اند ولی در مناطقی زندگی می کنند که از نظر نیتروژن فقیرند.
سه گیاه نام ببرید که می توانند در مناطق فقیر از نظر نیتروژن رشد کنند؟ ۷۵/۰ آزولا، گونرا و توبره واش
گیاه توبره واش چگونه حشره خواری می کند؟ ۷۵/۰ در این گیاهان برخی برگ ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات تغییر کرده اند.
برگ های گیاه توبره واش چه ویژگی خاصی دارند؟ ۵/۰ برخی برگ های این گیاه برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات تغییر کرده است.
توبره واش کدام جانوران را می تواند شکار کند؟ ۲۵/۰ جانوران کوچک
دو توانایی برگ های تغییر یافته گیاه توبره واش را بنویسید. ۵/۰ شکار و گوارش جانوران کوچک
دو گیاه که در تالاب های شمال کشور می روید نام ببرید. ۵/۰ توبره واش و آزولا
توبره واش یک گیاه ………………. است. ۲۵/۰ حشره خوار
گیاه توبره واش حشرات و لارو آنها را به سرعت به درون ……………. خود می کشد. ۵/۰ بخش کوزه مانند
حشرات بعد از ورود به بخش کوزه مانند گیاه توبره واش چه می شوند؟ ۵/۰ گوارش می شوند
حشرات در کدام قسمت گیاه توبره واش گوارش می شوند؟ ۵/۰ در بخش کوزه مانند
گیاه نشان داده شده در شکل مقابل چه توانایی خاصی دارد؟ ۵/۰  
گیاه نشان داده شده در شکل مقابل چه توانایی خاصی دارد؟ ۵/۰  
گیاه نشان داده شده در شکل مقابل چه توانایی خاصی دارد؟ ۵/۰  

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.