انتشارات موج دانش

انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند (فشار ریشه ای)

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

انتشار برای فواصل طولانی، کارآمد (است/ نیست). ۲۵/۰ نیست
در گیاهان جابجایی مواد در مسیرهای طولانی توسط ……………. انجام می شود. ۲۵/۰ جریان توده ای
در گیاهان جابجایی مواد در مسیرهای …………….. توسط جریان توده ای انجام می شود. ۲۵/۰ طولانی
سرعت انتشار آب و مواد در گیاه ………………. در روز است. ۲۵/۰ چند میلی متر
سرعت حرکت آب و مواد در گیاه با جریان توده ای به ……………… می رسد. ۵/۰ چندین متر در روز
دو عامل موثر در جریان توده ای مواد در آوندهای چوبی را نام ببرید. ۵/۰ فشار ریشه ای و تعرق
جریان توده ای در ………… تحت اثر دو عامل فشار ریشه ای و تعرق انجام می شود. ۵/۰ آوندهای چوبی
در جریان توده ای مواد در آوندهای چوبی علاوه بر فشار ریشه ای و تعرق چه عاملی موثر است؟ ۵/۰ خواص ویژه آب
با توجه به شکل زیر بنویسید شماره های ۱ و ۲ به ترتیب کدام مسیر حرکت مواد در عرض غشا را نشان می دهند؟ ۵/۰ ۱٫ مسیر آپوبلاستی ۲٫ مسیر عرض غشایی
با توجه به شکل زیر بنویسید شماره های ۱ و ۲ به ترتیب کدام مسیر حرکت مواد در عرض غشا را نشان می دهند؟ ۵/۰ ۱٫ مسیر سیمپلاستی ۲٫ مسیر آپوبلاستی
طبق شکل زیر که انتقال مواد در عرض ریشه را نشان می دهد جابجایی مواد در بخشی از مسیر می تواند ………………. و یا ……………… باشد. ۵/۰  
با توجه به شکل زیر که برش عرضی ریشه یک گیاه را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ آوند آبکش ۲٫ لایه ریشه زا
با توجه به شکل زیر که برش عرضی ریشه یک گیاه را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ نوار کاسپاری ۲٫ آوند چوبی
با توجه به شکل زیر که برش عرضی ریشه یک گیاه را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ درون پوست ۲٫ پوست
با توجه به شکل زیر که برش عرضی ریشه یک گیاه را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ روپوست ۲٫ تار کشنده
با توجه به شکل زیر که برش عرضی ریشه یک گیاه را نشان می دهد بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ دیواره یاخته ای ۲٫ پلاسمودسم
فشار ریشه ای:    
آزمایش نشان داده شده در شکل مقابل به چه منظوری انجام می شود؟ ۵/۰ اندازه گیری فشار ریشه ای
شکل مقابل آزمایش برای اندازه گیری فشار ریشه ای را نشان می دهد بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ جیوه ۲٫ شیره خام
کدام یاخته ها در انتقال فعال مواد به درون آوندهای چوبی ریشه نقش دارند؟ ۵/۰ یاخته های درون پوست و یاخته های زنده درون استوانه آوندی ریشه
کدام یاخته ها ایجاد فشار ریشه ای نقش دارند؟ ۵/۰ یاخته های درون پوست و یاخته زنده درون استوانه آوندی ریشه
یاخته های زنده درون استوانه آوندی چگونه باعث ایجاد فشار ریشه ای می شوند؟ ۵/۰ با انتقال فعال یون های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می کنند.
نتیجه انتقال فعال یون ها به درون آوند چوبی توسط یاخته های درون پوست چیست؟ ۵/۰ کاهش پتانسیل آب و در نتیجه ورود آب به درون آوند چوبی است.
فشار ریشه ای چگونه ایجاد می شود؟ ۷۵/۰ در اثر تجمع یون ها و آب درون آوندهای چوبی فشار در آوندهای چوبی ریشه افزایش می یابد و فشار ریشه ای را ایجاد می کند.
فشار ریشه ای چه نقشی دارد؟ ۵/۰ باعث هُل دادن شیره خام به سمت بالا می شود.
در بیشتر گیاهان فشار ریشه ای در حدود شیره خام نقش (کمی. زیادی) دارد. ۲۵/۰ کمی
در بیشتر گیاهان (فشار ریشه ای/ تعرق) در حدود شیره خام نقش کمی دارد. ۲۵/۰ فشار ریشه ای
فشار ریشه ای در بهترین حالت می تواند شیره خام را ………….. بالا بفرستند. ۲۵/۰ چند متر
فشار ریشه ای نقش (کمی/ زیادی) در حرکت شیره خام به نوک درختان دارد. ۲۵/۰ کمی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.