انتشارات موج دانش

پتانسیل عمل

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

در حالت آرامش نورون، بار مثبت درون غشا از بیرون آن …………… است. ۲۵/۰ کمتر
منظور از پتانسیل عمل چیست؟ ۱ وقتی یاخته عصبی تحریک می شود در محل تحریک اختلاف پتانسیل دو سوی غشای آن بطور ناگهانی تغییر می کند و داخل یاخته از بیرون آن مثبت تر می شود و پس از مدت کوتاهی اختلاف پتانسیل دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش برمی گردد این تغییر را پتانسیل عمل می نامند.
در طی پتانسیل عمل اختلاف پتانسیل دو سوی غشای نورون چه تغییری می کند؟ ۵/۰ اختلاف پتانسیل دو سوی غشای نورون به طور ناگهانی تغییر می کند و داخل یاخته از بیرون آن مثبت تر می شود و پس از مدت کوتاهی اختلاف پتانسیل دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش برمی گردد.
در موقع تحریک نورون ابتدا کدام پروتئین های غشایی تحت تاثیر قرار می گیرند و نتیجه آن چیست؟ ۱ کانالهای دریچه دار سدیمی باز می شوند و یونهای سدیم فراوانی وارد یاخته می شود و بار الکتریکی درون یاخته مثبت تر می شود.  
نتیجه باز شدن کانالهای دریچه دار سدیمی در حین پتانسیل عمل چیست؟ ۵/۰ ورود مقدار زیادی یون سدیم به یاخته و مثبت تر شدن داخل
کانالهای دریچه دار سدیمی موجود در غشای نورون چه زمانی باز می شوند؟ ۲۵/۰ در موقع تحریک یاخته عصبی
در موقع تحریک یاخته عصبی پس از بسته شدن کانالهای دریچه دار سدیمی چه اتفاقی می افتد؟ ۷۵/۰ کانالهای دریچه دار پتاسیمی باز و یونهای پتاسیم خارج می شوند و به این ترتیب دوباره پتانسیل غشا به حالت آرامش یعنی ۷۰- برمی گردد.
در پتانسیل عمل کانالهای دریچه دار پتاسیمی پس از کدام اتفاق باز می شوند؟ ۲۵/۰ پس از بسته شدن کانالهای دریچه دار سدیمی
پتانسیل عمل با انجام کدام اتفاق در غشای نورون پایان می یابد؟ ۲۵/۰ با بسته شدن کانالهای دریچه دار پتاسیمی
پتانسیل عمل با چه اتفاقی در غشای نورون شروع و با چه اتفاقی پایان می یابد؟ ۵/۰ با باز شدن کانالهای دریچه دار سدیمی شروع و با بسته شدن کانالهای دریچه دار پتاسیمی پایان می یابد.
غلظت یونهای سدیم و پتاسیم دو سوی غشای نورون بعد از پایان پتانسیل عمل چگونه است؟ ۵/۰ با حالت آرامش تفاوت دارد ولی باز هم یون سدیم در بیرون بیشتر و یون سدیم در داخل بیشتر می باشد.
بعد از پایان پتانسیل عمل شیب غلظت یونها چگونه به حالت آرامش برمی گردد؟ ۵/۰ با فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم
شکل مقابل کدام مرحله از پتانسیل عمل را نشان می دهد؟ چرا؟ ۷۵/۰ شروع پتانسیل عمل چون کانالهای دریچه دار سدیمی باز بوده و یونهای سدیم در حال ورود به نورون می باشند.
علت بالا رفتن منفی پتانسیل عمل را بنویسید. ۵/۰ باز بودن کانالهای سدیمی و ورود یون سدیم به نورون
در شکل مقابل که بخشی از پتانسیل عمل را نشان می دهد وضعیت کانالهای دریچه دار و پمپ سدیم پتاسیم را بنویسید. ۷۵/۰ کانالهای دریچه دار سدیمی باز و کانالهای دریچه دار پتاسیمی بسته، پمپ سدیم پتاسیم فعال
در قله منحنی پتانسیل عمل چه تغییری در کانالهای دریچه دار غشای نورون بوجود می آید. ۵/۰ کانالهای دریچه دار سدیمی بسته و کانالهای دریچه دار پتاسیمی باز می شوند.
علت پایین آمدن نمودار در منحنی پتانسیل عمل چیست؟ ۵/۰ باز بودن کانالهای دریچه دار پتاسیمی و خروج پتاسیم از نورون
در شکل مقابل که منحنی پتانسیل عمل را نشان می دهد هر یک از بخش های زیر با کدام حرف مرتبط هستند. ۱٫ باز شدن کانالهای سدیمی ۲٫ باز شدن کانالهای پتاسیمی ۳٫ فعال تر شدن پمپ سدیم پتاسیم ۴٫ بسته شدن کانالهای پتاسیمی ۵٫ بسته شدن کانالهای سدیمی ۱٫ a 2. c 3. e 4. d 5. b ۲۵/۱
پیام عصبی چیست؟ ۱ وقتی پتانسیل عمل در یک نقطه از یاخته عصبی ایجاد می شود نقطه به نقطه پیش می رود تا به انتهای رشته عصبی برسد این جریان را پیام عصبی می نامند.
شکل مقابل به کدام قسمت از منحنی پتانسیل عمل مربوط است و چرا؟ ۷۵/۰ بخش بالا رو زیرا یون های سدیم در حال ورود به نورون می باشند.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.